МВР – Заповед за изп. на Програмата…. /смяна на номерата/

/Преписът мой – Д. Митев/
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
№ Ів-215 Екз. №
17.03.2000 г.
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Поетапно внедряване на нови технологии в изпълнение на Програмата за „Въвеждане на нови документи и технология за регистрация, идентификация, маркиране и отчет на МПС 1 886903.11.1999 г. и утвърдена Докладна записка І – 1945/25.02.2000 г.
За ускорено внедряване на нови технологии във връзка с реализация на прокт за изграждане на АИС-МПС и въвеждане на нови регистрационни документи,
З А П О В Я Д В А М:
1. В срок до 30.03.2000 г. ДНСП, СМТОСО, „БМВ“ – ООД и РДВР в страната да определят подходящи помещения в секторите „Пътна полиция“ – КАТ към РДВР за организиране на предварителна подготовка на документите за регистрация на МПС с необходимия брой работни места.
2. СМТОСО и „БМВ“ – ООД да организират поетапно ремонтн и оборудване на помещенията в страната по определен график.
3. В срок до 10.04.2000 г. ИКТ-МВР, съвместно с ДНСП да разработят приложно програмно осигуряване за работните места по предварителната подготовка на документите за регистрация на МПС.
4. С цел осигуряване на служебното поставяне на новите регистрационни номера в срок до 30.03.2000 г. РДВР и „БМВ“ – ООД да определят необходимите допълнителни работни места за осигуряване на дейността при критерий 25 преминали пътни превозни средства за регистрация на едно работно място.
5. РДВР да осигурят привличането и проучването на кандидати за работа по предварителната подготовка на данни и поставянето на табелите с регистрационни номера на МПС, а „БМВ“- ООД да осигури тяхното назначаване. Назначените служители са подчинени методически на началниците по КАТ.
6. „БМВ“- ООД да осигури извършването и финансирането на ремонтните работи, оборудването, връзките и други средства, необходими за обезпечаване дейностите по предварителната подготовка на документите за регистрация и служебното поставяне на табелите с регистрационни номера за МПС. Да определи цени на услугите, като събраните суми бъдат използвани за заплати, за осигуряване на служителите, за консумативи и други разходи, както и за финансиране на разработката и внедряването на АИС-КАТ-МПС.
Заповедта да се изпрати на ДНСП, СМТОСО, ИКТ-МВР, СКИАД-МВР и „БМВ“- ООД за изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на ген.-майор В. Василев – директор на Национална служба „Полиция“.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР
Генерал-майор: подпис
/Б. Попов/
Вярно, подпис, печат.
С тази заповед, ПРИЕТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ, се създават условията за изпълнение на прословутата Наредба І-45 от 2000 г. за пререгистрацията на автомобилите. Българското общество засега не е получило информация за цената на цялата акция. Не е известно на широката общественост:
1. Колко е струвал ремонтът и оборудването на подходящите помещения в КАТ в които се прави предварителната подготовка на документите за повторната регистрация на МПС.
2. Колко нови работни места са разкрити за извършването на смяната на докумeнтите и номерата на автомобилите. Ако се приеме, че на смяна на документите и табелите са подлежали примерно 2 000 000 автомобила за шест години, при положение че през едно работно място на ден трябва да преминават 25 МПС, то за шест години, тоест за приблизително 1500 работни дни през едно работно място трябва да преминат 37500 МПС, а за пререгистрирането на всички автомобили ще са необходими около 55 работни места. Тоест във всяко окръжно поделение на КАТ средно по двама души шест години трябва да се занимават само с пререгистрация на МПС. С други думи за целта са предвидени около 82500 работни дни. Това е само за пререгистрацията, отделно е регистрирането на новозакупените автомобили през този период, както и промяната в собствеността на съществуващите автомобили. Може само да се гадае колко над предвидените работни места за смяна на номерата са били разкрити допълнително заради стремежа на правителството на Станишев да приключи пререгистрацията в „социалистически съкратени срокове“.
3. Колко е струвало приложното програмно осигуряване на работните места и по какъв начин е бил определен доставчика на това програмно осигуряване.
4. Колко са разходите на фирмата на МВР – „БМВ“-ООД като цяло за заплати, за заплащането на извънредния труд през 2006 г., за осигуровки на допълнително назначените служители, за консумативи, за други разходи и какво се крие зад това понятие „други разходи“?
5. Каква е сумата изразходвана от бюджета  за смяна на номерата на автомобилите на държавните ведомства и на органите, организациите и предприятията на бюджетна издръжка. Нямам точни данни, но ако те са примерно 100 000, то за смяната на номерата им са изразходвани по 60 лв общо около 6 милиона лева.
6.Нямам точни данни колко са сменените табели за целия период на изпълнение на въпросната наредба. Затова си позволявам следните приблизителни разсъждения. Ако общият брой на автомобилите към края на 2006 г. е бил над три милиона и например около един милион са били закупени и регистрирани с новите табели без пререгистрация, то останалите над два милиона са били пререгистрирани. Всеки автомобил има по две табели. Ако всяко от тях тежи по около 500 грама, то при два милиона автомобили са били бракувани 4 милиона табели, което означава, че е събран около 2 милиона килограма алуминий /ако всички табели са били алуминиеви/. За целия период на насилствената пререгистрация никой не информира обществеността кой прибра парите от тези две хиляди тона алуминий. /Този въпрос не се третира в поместената по-долу заповед/.
7. НИКОЙ НИКЪДЕ НЕ ИЗНЕСЕ ДАННИ ЗА ТОВА КАКЪВ ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ИЛИ ДРУГ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЛИ СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ БЕ ПОЛУЧЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ СМЯНАТА НА НОМЕРАТА И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА. Понеже нямаше положителен ефект имаше лъжи, че смяната е изискване на ЕС и обяснения като за олигофрени, че нямало друг начин да се осигури постигането на съответен процент застраховани коли със застраховка гражданска отговорност, че нямало друг начин да се въведе ред и отчетност в КАТ и т.н. и т.н. 
  8. Данни за положителен финансов, икономически или социален ефект за обществото няма защото няма такъв положителен ефект, но за сметка на това през 2006 г. по опашките бяха загубени минимум 3 милиона работни дни, което при създаван от един зает в икономиката брутен вътрешен продукт за 2006 г. означава загуба за обществото от непроизведен продукт за най-малко сто милиона лева. Опашките пред КАТ продължиха и през цялата 2007 г., така че загубените работни дни са поне още един милион. Според статистиката един зает в икономиката на страната е произвеждал през 2006 г. 60 и над 60 лв. брутен вътрешен продукт средно за един ден. Четири милиона пропилени по опашки работни дни означават минимум загуба от непроизведен продукт за 240 000 000 лева. По този въпрос мълчат медиите, мълчи прокуратурата, мълчи сметната палата, мълчи опозицията.
9. Към горепосочените загуби и пропуснати ползи непременно трябва да се прибавят както изразходваните от собствениците на над 2 милиона автомобила за повторната регистрация и смяна на номерата, възлизащи на над 120 милиона лева, така и сумата на парите, платени на „наши“ фирми за така наречената ускорена пререгистрация без опашка.  За много хора при тези многодневни опашки плащането на 100 лева за тази цел бе по-малка загуба от тази, която биха претърпяли ако чакат пред пунктовете на КАТ през тези дни. Ако само 200 хиляди, т.е. 10 % от колите са минали по този ред, то към загубите на собствениците на автомобили от абсурдната смяна на номерата и талоните трябва да се прибавят още поне 20 милиона лева, попаднали чрез използването на МВР като инструмент за рекет в заинтересованите частни фирми.
На хората, които си позволяват да твърдят, че Иван Костов е добър икономист, препоръчвам да се замислят каква оценка заслужава премиер, чието правителство на фона на беднотията в България, недостига на средства за пенсии, за здравеопазване, образование, наука за техническо обезпечаване на МВР и т.н. и т.н. си позволи да приеме наредба, при изпълнението на която ще се отнемат от населението над 100 милиона лева и ще се насочат за смяна на документи и табели на МПС, каквато смяна не бе обективно необходима и не се прави никъде по света.
На привържениците на царисти, на социалисти, депесари, атакисти, гербисти, воеводи, гергьовденци  и пр. и пр. оставям да размишлявам върху проблема за разликите между отделните части на така наречения политически елит, като вземат предвид, че смяната на документите и
номерата на автомобилите бе приета от правителството на Костов и бе изпълнявана от неговото правителство, от правителството на Кобурга и особено агресивно от „лявата“ социалистическа партия и тройната коалиция, като последните си позволиха и лъжата, че смяната на номерата е по изискване на ЕС.
На хората, които си мислят, че с пререгистрацията на МПС правителството е искало да „понапълни бюджета“ на страната препоръчвам да прочетат по внимателно втората част на т. 6 от долупосочената заповед. Ще им бъда благодарен ако открият и посочат какви средства от постъпленията за смяната на номерата са насочени към бюджета на страната. А за загубите, причинени от идиотската пререгистрация виж в блога писмата ми до министъра на финансите Пл. Орешарски, второто писмо до С. Станишев и особено показателните „отговори“ на тези писма от Министерството на финансите, от Министерския съвет, от омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация и т.н.
 
ВМЕСТО ДА НАСОЧИ СРЕДСТВА КЪМ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БАЗАТА НА ПОЛИЦИЯТА ИЛИ  КЪМ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ ЗА КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ВЪВЕДЕ ДИСЦИПЛИНА И СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, С КОЕТО ДА СПАСИ СТОТИЦИ И ХИЛЯДИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА ОТ СМЪРТ И ИНВАЛИДИЗАЦИЯ, ВЛАСТТА ПРЕДПОЧЕТЕ ОБОГАТЯВАНЕ ЧРЕЗ СМЯНА НА НОМЕРАТА НА АВТОМОБИЛИТЕ. ТАЗИ ЦЕЛ ПРЕСЛЕДВА ПОМЕСТЕНАТА ПО-ГОРЕ  ЗАПОВЕД  І – 45.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 коментара to “МВР – Заповед за изп. на Програмата…. /смяна на номерата/”

 1. atanas peshev Says:

  tabelite sam gi platil i niama da gi varna na kat tay kato te sa moi.

 2. atanas peshev Says:

  tabelite sam gi platil i niama da gi varna na kat tay kato te sa moi.
  TAKA VI IZNASIA, TAKA DEYSTVATE.TAKAVA VI E UPRAVIYATA.KARAI DA VARVI. I VASHIIAT KRAY SE VIJDA.

 3. кас Says:

  Регистрацията е сложна работа. Чака се 4-5 часа…А с още няколко гишета нещата биха били различни.

Leave a Reply