ІІ серия – Нов акт, глоба, МВР, съд Карлово

ІІ серия – МВР и съд за старите табели.

публикувано от DMitev
След като РС Габрово отмени НП на РПУ Габрово, а директорът на ОДП Габрово отмени със своя заповед Заповедта за спиране на автомобила ми от движение, издадена от началника на РПУ Габрово, въоръжен с тези документи аз започнах спокойно да пътувам без пререгистрация и смяна на старите табели.
Спокойствието ми продължи до 31 май 2008 г., когато на разклона за село Куртово в посока Калофер ме спряха полицаи от РПУ Карлово. Напразни бяха опитите ми да ги накарам да се запознаят със съдебното решение и заповедта на директора на ОДП Габрово. А единият от тях дори ехидно заяви, че този път съдът нямало да ми отмени глобата и спирането от движение. След около 20 минути напразни опити да обясня на полициаите, че действията им са незаконни, вече разполагах с нов АУАН, (но не разполагах с талона на автомобила и с контролния талон, които ми бяха иззети) пак за управление на автомобила със стари табели. В акта записах единствено това, че полицаите категорично са отказали да се запознаят с предложените от мен документи от съда и полицията. Подписах и си помислих, че са взети мерки срещу мен във връзка с блога ми. Целият треперех от възмущение и жена ми, която пътуваше с мен, се уплаши да не би да получа инфаркт и предложи първо да си почина, че тогава да продължим пътуването. Сложих един валидол под езика си и след малко, като прибрах останалата документация, продължихме пътуването.
                                                                                                     ХХХ
Акт за установяване на административно нарушение от РПУ Карлово

 

Втори акт за стари табели на буса

публикувано от DMitev

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Серия А АКТ №——————————– 060886
за установяване на административно нарушение
Днес, 31.05.2008 г. подписаният Тодор Георгиев Стоянов, на длъжност мл. Автоконтрольор при РПУ – Карлово КАТ – ПП в присъствието на свидетелите 1. Иван Георгиев Треновски /очевидец, присъствувал при установяване на нарушението или при съставяне на акта, РПУ Карлово КАТ – ПП, ЕГН 7202244460
Съставих настоящия акт против Димитър Николов Митев, ЕГН …………….., род. в с. Маруцековци, област Габрово, живущ в гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. …………. на длъжност пенсионер св-во № 238738619 категория „В” води се на отчет в КАТ – Пловдив, за това, че на 31.05.2008 г. около 15,50 часа на РП – І – 6 при км. 265 + 608 метра до разклона за с. Куртово, обл. Пловдив управлява лек автомобил „Рено Трафик” с рег. № РВ 6667 К /стар образец/, което е спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи, с което е нарушил чл. 177 /1/ т. 4 от ЗДвП………………………………………………………………………………………………………..
Иззех като доказателства Контр. Талон № 3317074 , Св-во за р-я на МПС № 109377 Серия – Р.
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните пояснения и възражения: Подписаните служители на КАТ отказаха да уважат съдебно решение на РС Габровоя и заповед на директора на ОДП – Габрово за отмяна на заповед № 3984 от 18.10.2007 г. за ППАМ.
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: подписът не се чете НЕНарушител: подписът не се чете.
Свидетели: 1. Не се чете Дата на подписване на акта от нарушителя:
2. Не се чете 31.05.2008 г.
Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел…………………………………………………………………………………………….Настоящият акт се състави в 4 еднообразни екземпляра.
Р А З П И С К А
Подписаният Димитър Николов Митев, получих препис на акта, уведомявам, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адресите да посочвам новите. Подпис: не се чете. Дата на получаване препис от акта: 31.05.2008 г.
Забележка. Настоящият екземпляр замества к. талон за срок от 1 месец.

Преписа изготвих аз, Димитър Николов Митев и гарантирам за неговата достоверност.
/При преписа на акта, тъй като поради лошата четливост не можеше да бъде сканиран, съм затруднен да разчета точно записания № на иззетия като доказателство контролен талон и не мога да гарантирам, че правилно съм го преписал. Длъжен съм да посоча още, че когато поискаха да се подпиша като нарушител, написах пред нарушител приставката НЕ, тъй като ми е обидно да бъда считан за нарушител, след като не съм нарушил по никакъв начин ЗДвП . Служителите на КАТ- ПП Карлово са описали нарушение в акта по чл. 177 /1/ , т. 5, а след това са записали че съм нарушил чл. 177 /1/ т. 4. която гласи:” 4. Който управлява пътно превозно средство, което е извънгабаритно, без да спазва установения за това ред.” Категорично отказаха да се запознаят и да уважат представените от мен съдебно решение за отмяна на глоба за старите табели /високомерно заявявайки „Този път няма да Ви я отменят”/ и заповед на директора на ОДП Габрово за отмяна на заповедта за спиране на буса от движение и същевременно не са в състояние да оформят както трябва един акт, посочвайки неправилна точка на чл. 177 ал. 1/

 

След като се завърнахме в Пловдив, написах следното възражение до РПУ Карлово.

Възражение до РПУ Карлово

публикувано от DMitev
До г-н началника
на РПУ гр. Карлово
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив, ул. …………….., ЕГН ………….. срещу акт № 060886 от 31.05.2008 г., съставен ми от мл. автоконтрольор Тодор Г. Стоянов.
Уважаеми господин началник,
Възразявам срещу съставения акт и настоявам да го отмените, тъй като микробусът Рено Трафик с регистрационен № РВ 6667 К към момента на съставяне на акта не е спрян от движение, видно от преписа на Заповед на директора на ОДП гр Габрово за отмяна на заповед за ППАМ на началника на РПУ гр. Габрово, с която микробусът ми бе спрян от движение и която прилагам към настоящото възражение. На базата на тази заповед КАТ – ПП Пловдив през м. април 2008 г. ми върна контролния талон и микробусът отново бе в движение. Странно впечатление ми направи нежеланието на подчинените Ви служители да се запознаят с Решение на Габровски районен съд за отмяна на наказателно постановление за глоба за управление на микробуса ми със стари регистрационни табели като неправилно и незаконосъобразно. Нямам информация бусът ми да е бил спиран от движение по друг повод. Никога не бих управлявал притежаваното от мен МПС, ако то бе спряно от движение, както и не управлявах микробуса си през периода, в който бе в сила отменената вече заповед на началника на РПУ Габрово за спиране от движение на този микробус, въпреки че това ми причини загуби от неимуществен и имуществен характер.
Поведението на подчинените Ви служители /които между другото са сбъркали и са посочили член на ЗДвП, който не съответства на описаното в акта нарушение, което според тях съм извършил/ ме кара да си мисля, че е възможно срещу мен да са предприети репресивни стъпки заради моя блог www.mitev.eu в Интернет, в който отдавна критикувам правителството на Сергей Станишев и така наречения политически елит за уникалната в световен мащаб гавра със закона и морала и груба злоупотреба с власт, каквато беше пререгистрацията на автомобилите в периода след 2000 г. и особено през 2006 г. и до момента. По друг начин ми е трудно да си обясня нежеланието им изобщо да се запознаят и да се съобразят с предоставените от мен документи, въпреки че решенията на съда трябва да са задължителни и за КАТ – ПП.
Държа да Ви уведомя, че бих желал да накажете въпросните служители за причинения ми тормоз и за неуважението, проявено от тях към българския съд. Освен това е коректно да Ви съобщя, че съставеният акт, настоящото възражение и Вашият отговор, независимо от неговия характер, ще бъдат публикувани в блога ми в Интернет, за да става достояние на широката общественост как определени среди в България използват КАТ – ПП като инструмент за осъществяване на държавен рекет и унижаване на българските граждани.
С уважение: Димитър Николов Митев,
Пловдив, 02.06.2008 г.
Приложение: 1. Копие от решение на Габровски районен съд за отмяна на наложената ми глоба за управление на притежавания от мен микробус със стари табели.
2. Копие от заповед на директора на ОДП – Габрово за отмяна на заповед на началника на РПУ Габрово за ППАМ с която бе спрян от движение микробуса ми.

В отговор на възражението  РПУ Карлово ми изпрати следното писмо:

Отговор от РПУ Карлово на възражение срещу акта

публикувано от DMitev
Отговор на РПУ Карлово

 След горецитираното писмо получих и следното Наказателно постановление:

Второ наказателно постановление
Наложи се да извървя отново пътя, който вече бях извървял след получаването на НП и ЗППАМ в Габрово. Само че в случая липсваше Заповед за прилагане на принудителни административни мерки за спиране на автомобила ми от движение, тъй като друга освен отменената никога не ми е издавана. Обжалвах глобата от 100 лв., наложена ми за управление на МПС спряно от движение без разрешение на съответния контролен орган.
Написах следната жалба, която чрез РПУ Карлово изпратих до РС Карлово.

 

Възражение за втората глоба до РС Карлово.

публикувано от DMitev                                                                                                         Чрез РПУ гр. Карлово
                                                                                                         До Районен съд Карлово
                                                            Ж  А  Л  Б  А
От Димитър Николов Митев, ЕГН ……………, ЛК …………….. изд. на 09.06.2000 г. от МВР Пловдив, живущ в гр. Пловдив, ул. …………………, ПКод 4002
срещу
Наказателно постановление  № 1302/08, Карлово, 03.07.2008 г., издадено от Иван Донев Иванов на длъжност началник  на РПУ Карлово към ОДП Пловдив с което ми е наложена глоба по чл. 177 ал. 1, т. 4 предл. 1 от ЗДвП в размер на 100 лева. Наказателното постановление ми бе връчено на 28.08.2008 г.
Мотиви:

  1. Наказателното постановление е аргументирано с твърдението, че съм управлявал МПС  с рег. № РВ 6667 К със стари регистрационни табели, което е спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на МВР. Освен това в Писмо от РПУ Карлово изх. № 4335 от 11.06.2008 г. е посочено, че въпросното мое МПС е било спряно от движение считано от 01.06.2006 г.

Във връзка с това заявявам, че до 20.09.2007 г., когато в гр. Габрово ми бе съставен акт за управление на МПС със стари регистрационни табели, тоест от 01.06.2006 г. до 20.09.2007 г. не ми е бил съставян никакъв акт, съответно не ми е било издавано никакво наказателно постановлнение, поради което не съм могъл да знам за спирането от движение на личното ми МПС. По тази причина естествено не съм могъл и да обжалвам подобна санкция.
Случаите, в които МПС се спират временно от движение са посочени в чл.171 т.2 от ЗДвП и са свързани предимно с технически неизправности. Сред тях няма „управляване на МПС със стари табели.” Освен това според наредба 1 –45.
Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1. при условията и по реда на чл. 171, т.2 ЗДП;
2. по искане на собственика.
(2) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак „СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ“.
Никой от посочените по-горе нормативни документи не предвижда спиране от движение на автомобили заради стари табели, поради което очевидно не е редно автомобилът ми да бъде спиран от движение по  причина че е управляван със стари табели.

  1. След като на 20.09.2007 г. ми бе съставен цитирания акт в Габрово аз възразих, но РПУ Габрово не уважи възражението ми и ми издаде НП за глоба от 20 лева и ЗППАМ – спиране на МПС от движение. След получаването на въпросните документи подадох жалба до Районен съд Габрово чрез РПУ Габрово и през м. март Районен съд Габрово отмени наложената глоба като неправилна и незаконосъобразна, а след това и директорът на ОДП Габрово издаде заповед за отмяна на заповедта за ППАМ – спиране на МПС-то ми от движение.
  2. Разполагайки с решението на Районен съд Габрово и заповедта за отмяна на спирането от движение на автомобила, аз естествено започнах отново след около пет месеца принудително неизползване да го управлявам и ползвам. В такава ситуация ме спряха служителите на РПУ Карлово и съставиха на 31.05.2008 г. акт, който е послужил като основа за издаването на НП срещу което възразявам и настоявам да бъде отменено. ДЛЪЖЕН СЪМ ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ВЪПРОСНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ВЪОБЩЕ НЕ ПОЖЕЛАХА ДА ПОГЛЕДНАТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ МЕН СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА ГАБРОВСКИ РС И ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОДП ГАБРОВО. Според мен това се дължи очевидно на предварителна инструкция по повод на моя интернет страница www.mitev.eu в която съм публикувал остри критични материали срещу уникалната в световен мащаб повторна регистрация на регистрирани автомобили. Налагането на повторна глоба приемам като репресия за изразяваните от мен позиции по адрес на действията на правителството на тройната коалиция.
  3. Не смених регистрационните табели на микробуса си поради това, че считам проведената кампания за класически пример на злоупотреба с власт с цел набавяне на облага за свързани с властта кръгове. Освен това, въпреки многократното ми запознаване със ЗДвП не открих в него предвидено спиране от движение поради управление със стари табели. Наредбата за смяната на табелите като подзаконов акт на изпълнителната власт не може да изменя и допълва закони а това всъщност изпълнителната власт с поведението си упорито прави. Не смених регистрационните си табели и поради това, че като гражданин на страна членка на ЕС бих се съгласил да бъда дискриминиран доколкото в останалите страни от съюза няма задължителна, а само доброволна смяна на номерата за колите със стара регистрация. В заключение, ако бях си сменил табелите, щях да получа както останалите граждани на страната, примирили се с тази гавра със закона и морала, регистрационни табели които не отговарят на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС, защото в тях липсва символът на ЕС – кръгът с 12 звезди.
  4. Като имам предвид горепосочените обстоятелства настоявам Районен съд Карлово да отмени атакуваното от мен Наказателно постановление и вярвам, че това ще бъде направено.

Приложение:

  1. Наказателно постановление № 1302/08 от 03.07.2008 г. /предмет на възражението/
  2. Акт № 060886 от 31.05.2008 г. от автоконтрольор към РПУ Карлово.

      3.Решение на РС Габрово за отмяна на НП и глоба за управление на МПС със стари табели.
      4.  Заповед на директора на ОДП Габрово за отмяна на заповед за ППАМ.
             С уважение: Димитър Николов Митев /п/
Гр. Пловдив, 01.09.2008 г.
Тъй като освен писмото от РПУ Карлово, публикувано по-горе, нямах друг документ за спирането на автомобила ми от движение, обърнах се със следното писмо до ОДП – Пловдив да ми бъде представен такъв документ.

Жалба за липса на документ- КАТ

публикувано от DMitevДО Г-Н началника на
сектор Пътна полиция
към окръжна дирекция на МВР
ПЛОВДИВ
Вх. № ВЕ/КАТ – 24660 от 23.09.2008 г.
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, ЕГН ……………………, лична карта №…………………, живущ в гр. Пловдив, улица ……………….
Уважаеми господин Началник,
на 20 септември 2007 г. пътни полицаи от гр. Габрово ми съставиха акт за управление на МПС със стари регистрационни табели. РПУ Габрово не уважи възражението ми и издаде Наказателно постановление за глоба от 20 лв. и заповед за прилагане на принудителна административна мярка спиране на притежаваното от мен МПС с рег. № РВ 6667 К. След обжалване в РС Габрово наказателното постановление бе отменено като неправилно и незаконосъобразно, а след това и ОДП Габрово отмени заповедта за спиране на автомобилът ми от движение. Това стана през м. март 2008 г.
За моя голяма изненада на 31 май 2008 г. полицаи от РПУ Карлово ми съставиха отново акт за управление на същото МПС със стари табели като въобще не пожелаха да погледнат съдебното решение и заповедта за отмяна на спирането от движение на автомобила ми. В момента обжалвам пред РС Карлово наложената глоба от 100 лв. и съм убеден, че тя ще бъде отменена. Наказателното постановление обаче този път е мотивирано с твърдението, че съм управлявал на посочената дата МПС което е спряно от движение от 1.06.2006 г.
В момента отново не мога да ползвам автомобила си поради тази причина и търпя щети. Възнамерявам да се обърна към административния съд за решаване на казуса. Подчертавам, че през 2006 г. не ми е бил съставян никакъв акт и не ми е било издавано никакво наказателно постановление. По тази причина се обръщам към Вас с искане
да ми бъде предоставен документът, с който е бил спрян микробусът ми от движение /ако въобще е спрян/ за да го обжалвам по съответния съдебен ред или евентуално ако имате съответните права да отмените спирането от движение на личния ми автомобил с посочения по-горе регистрацицонен номер.
Държа да отбележа, че през м. април 2008 г., когато ми бе върнат талонът на автомобила след историята с отмяната на ЗППАМ и наказателното постановление за глоба от 20 лв. от Габровския районен съд и ОДП Габрово, в информационния масив на КАТ автомобилът ми не фигурираше като спрян от движение.
Подозирам че във връзка с моята интернет страница www.mitev.eu , в която публикувам всички свои писма до отговорни фактори във властта, статии във вестници и други материали срещу престъпната и единствена в цивилизования свят насилствена повторна регистрация на регистрирани автомобили в България, се прави опит да бъда санкциониран без да съм извършил нарушение на ЗДвП и със задна дата, в нарушение на Закона за административните нарушения и наказания.
Вярвам, че ще направите това, което зависи от Вас, за да бъде прекратен тормозът, упражняван върху мен от служителите на КАТ Пътна полиция, защото не съм извършил никакво нарушение на ЗДвП. В дадената ситуация като гражданин на страна членка на Европейския съюз аз съм подложен на дискриминация доколкото в никоя друга страна собствениците на автомобили не са принуждавани да регистрират повторно веднаж регистрирани автомобили.
С уважение: Димитър Николов Митев
Документ за наложеното спиране на микробуса не ми бе предоставен. Вместо това ми бе изпратено посоченото по-долу писмо, с което бях насочен към търсенето му  при съставителя на наказателното постановление – РПУ – Карлово.


До края на м. септември жалбата ми до РС Карлово не бе препратена от РПУ Карлово в нарушение за нормативно установения срок. Наложи се да се обаждам по телефона и да предупреждавам, че ако не бъде изпратена жалбата ми ще се обърна директно към съда. От РПУ Карлово ми отговориха, че липсвал някакъв документ от КАТ – Пловдив. След разговор с юриста на КАТ  Пловдив същият бе изпратен и жалбата ми попадна през м. октомври в Районен съд Карлово. Делото бе насрочено за края на м. ноември.

Второ съдебно решение за отмяна на глоба

публикувано от DMitevСлед това оставаше да чакам изтичането на срока за обжалване на Решението, който изтичаше в началото на м. януари. МВР не обжалва решението и то влезе в сила в началото на м.януари. Тогава отидох в КАТ – Пловдив за да си получа иззетия контролен талон и талона на автомобила. Юристът на КАТ ми каза, че не може да ми върне документите без разрешение на началника на КАТ и ме насочи към комисар Господинов. Той от своя страна ме заведе при началника, г-н Новаков. Господин Новаков ми каза, че може да ми издадат удостоверение за временно ползване на МПС, което ще бъде удължавано всеки месец ДОКАТО СМЕНЯ  РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ТАБЕЛИ на автомобила си. Приех това като подигравка с усилията ми до този момент и отказах. Последва повишен тон от страна на  началника, който, след като му казах, че не съм му подчинен и не е редно да ми повишава тон,  защото като данъкоплатец и аз го издържам, заяви, че не ми е повишавал тон. След няколкочасово умуване и разправии в крайна сметка комисар Господинов взе заповедта на директора на ОДП Габрово за  отмяна на ЗППАМ и ме накара да напиша на ръка следното заявление:

Същевременно г-н Господинов  ми заяви, че в бъдеще само ще бъда глобяван с глоби, който не подлежат на обжалване по съдебен ред и няма да спират автомобила ми от движение, тъй като съдът отменял глобите заради заповедта за спиране от движение. С други думи обещано ми бе тормозът да продължава. Документите ми бяха върнати, но заповед, отменяща спирането на автомобила от движение, което уж е наложено от 01.06.2006 г. така и не последва. Вероятно са счели, че няма нужда от такава след издадената от директора на ОДП Габрово Заповед за отмяна на ЗППАМ. Излязох от сградата на КАТ с документите в ръце и силно разстроен от начина, по който бе процедирано докато ми бъдат върнати. Няколко дни не можех да избия от главата си мислите за това. Така се стигна до момента, в който, намирайки се в банка ДСК за превод на здравна осигуровка и осигурителна  вноска за назначения от мен работник по договор с Бюрото по труда, получих сърдечен тахикардичен пристъп и се наложи екип на Бърза помощ в един от коридорите на банката да стабилизира работата на сърцето ми.

Leave a Reply