Жалба до Цв. Цветанов и отговор.

/На 03.09.2010 г. в приемната на МВР г-н Георгиев, който преди време прие с входящ номер Сигнала ми до г-н Цветан Цветанов, отказа да ми даде входящ номер на долупосочената жалба. Даде ми интернет адрес  deloskiad@mvr.bg и телефонен № 02/982-38-24 за да поискам от там входящия номер във вторник, 07.09.10 г. . На 04.09.2010 г. написах писмо и го пратих на посочения интернет адрес.  Във вторник в пощата си нямах отговор. Изпратих писмото още веднаж. След като и в петък, 10.09.2010 г. нямах събщение в пощата си, позвъних на посочения телефон. Обади се жена, която ми каза, че материалите /жалбата и Сигнала до Константин Пенчев и останалите адресати са обединени в едно/  са с входящ номер М – 14835/03.09.2010 и че по тях се готви отговор, който ще получа в писмо с обратна разписка. Беше ми посочено, че не трябва да пиша на дадения ми в приемната адреc deloskiad@mvr.bg  а в бъдеще евентуални писма трябва да изпращам на адрес  skiad@mvr.bg.
На изрично заявеното от мен желание да бъда записан за приемане при министър Цветанов служителят в приемната г-н Георгиев отговори, че министърът няма приемни дни и че не може да му нареди да ме приеме. Нямали практика да приемат заявления с искане за среща с министъра. Докато при първото ми посещение в приемната г-н Георгиев внимателно изчете сигнала ми до министъра, този път погледна отгоре-отгоре нещата, които му представих. Държеше се учтиво и с усмивка, зад която ми се стори че прозира раздразнение от второто ми посещение и от характера на реакцията ми за изпратения отговор с подписа на министър Цветанов./
До г-н Цветан Цветанов
Вх. № в МВР :      М – 14835/03.09.2010      Заместник-председател на МС и                                                                                                                  министър на вътрешните работи на РБ
Копие
Вх. № в МС  1126/03.09.2010                           до г-н Бойко Борисов,
министър-председател на РБ

Ж  А  Л  Б  А

                 от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 40023, ул………………………………
срещу игнориране и тенденциозно манипулиране на факти в Писмо № І -26857/24.08.2010г.
Уважаеми господин Цветанов,
благодаря за отговора, изпратен от Ваше име и с Вашия подпис (рег. № І – 26857 от 24.08.2010 г. Екз. № 1) на сигнала ми с вх. № М – 13273/02.08.2010. по описа на ДКИАД – МВР.
След като се запознах с неговото съдържание стигнах до извода, че трябва да Ви изпратя тази жалба, тъй като съм дълбоко огорчен и възмутен от безочливото подминаване на част от фактите, както и от недобросъвестното и тенденциозно манипулиране на другата част от тях.
В изпратения  отговор се твърди, че е направена проверка по моя сигнал. В петте страници текст обаче не успях да открия никакво становище на проверяващите, които са Ви изготвили отговора, по посочени от мен конкретни случаи на неправомерни действия на служители на МВР. В този „отговор“, който са Ви поднесли за подпис, няма нито дума по повод двете отменени от различни съдилища като незаконосъобразни Наказателни постановления, издадени от РПУ Габрово и РПУ Карлово.
Подминато е без внимание издаването от полицаи  на АУАН и НП в нарушение на чл. 36 от ЗАНН. Проверяващите не са забелязали, че съм наказан на базата на несъществуваща санкция за неизвършено нарушение.
                     Липсата на каквото и да било становище по цитираните по-горе въпроси, поставени от мен в сигнала ми до Вас, е богато „компенсирана“ от 79 машинописни реда цитати и преразказ от първоинстанционните и касационните съдебни решения, с които са отхвърлени исковете ми срещу МВР. Много време и усилие са хвърлили съставителите на отговора, но напразно, защото аз познавам добре решенията и на първа, и на втора инстанция на АС и изрично съм посочил два пъти в сигнала си до Вас, че исковете ми са отхвърлени от съда. Посочил съм също така, че не съм доволен от тези тях и че предстои дело в ЕСПЧ в Страсбург.
Специално за решенията на съда аз подготвих  сигнал  до   съответните компетентни   органи, в който посочвам защо не мога да ги приема като справедливи и законосъобразни. Прилагам копие от този сигнал за Ваша информация.  Тук е уместно да посоча, че три пъти наблюдаващи прокурори по делата (два окръжни от Пловдив и един от Върховна административна прокуратура ясно заявиха, че исковете ми са основателни и следва да бъдат уважени  и да бъда компенсиран за нанесените ми от полицейски служители щети. Само прокурор Лидия Ангелова от ВАП застана на позициите на съдиите. Това е отразено в мотивите към двете първоинстанционни и двете второинстанционни решения. Така че възраженията срещу действията на МВР и съда не са  само на Димитър Митев.
Възмутен съм от следното в подписания от Вас отговор:
Писмените бележки на главен юрисконсулт Благой Иванов, депозирани пред ВАС в съдебно заседание по адм. д. № 15095/2009 г. са основани на доказателствата по делото и на изводите на Пловдивския районен съд, изложени в решение № 1076/28.07.2009 т. по дело 397/2009 г.“.
                      Подминавам несъществена грешка, че вместо Пловдивския административен съд е записано Пловдивския районен съд и подчертавам, че писмените бележки НЕ СА ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО, ТЪЙ КАТО ТЕ НЕ СА ОБСЪЖДАНИ НИТО ОТ СЪДИЯТА, НИТО ОТ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.
                    И не само съм възмутен от такова грубо несъответствие с истината, но съм и сериозно обезпокоен за отражението, което неминуемо има върху работата на МВР наличието на такива кадри в системата му, които могат да казват на черното бяло и на бялото черно. Страхувам се, че ако не бъдат взети мерки за прочистване в средното управленско ниво на МВР това може да се окаже пагубно за стремежа Ви да отвоювате  държавата от мафията, може да доведе и до Вашия и на правителството политически провал. Подобни отговори, като този, който ми е изпратен с Вашия подпис никак, ама никак не съдействат за укрепването на авторитета на МВР и не водят по никакъв начин да получаване на така необходимата обществена подкрепа на Вашите и на правителството усилия. Напротив, способстват за създаване на впечатление, че с промяната на министъра в министерството на вътрешните работи все още законите не са на почит, а безобразията се защитават с всички средства.
                     За илюстрация ще посоча реакцията на съставителите на подписаното от Вас писмо на предложението ми Наредба І – 45 /2000 г. на МВР да бъде отменена от Вас като незаконосъобразна. Претенцията ми е обявена като неоснователна, защото „Посочената наредба е издадена въз основа на делегирано правомощие по силата на чл. 140, ал. 2 от ЗДвП.“                     
      Вярно е, че чл. 140, ал. 2 от ЗДвП делегира правомощие на министъра на вътрешните работи да издава наредби, но там не е казано, че тези наредби могат да са в противоречие със закона.  Странно защо нито съставителите на Наредб І – 45, нито съдиите от Административния съд, нито Вашият процесуален представител, нито авторите на подписаният от Вас отговор не забелязват, че това делегирано правомощие е ограничено от чл. 141 на ЗДвП, където е записано, че регистрацията на автомобилите е безсрочна /с изключение на някои частни случаи, при които е предвидено регистрацията да бъде временна/. И с лека ръка приемат, че министърът има право със своя заповед да определи краен срок на валидност на регистрация на автомобили, извършена преди издаването на въпросната наредба. При бедността на България бе престъпление да се изземат от населението стотици милиони лева за да се направи повторна регистрация на милиони регистрирани автомобили, но с цена три пъти по-висока от цената за регистрация на автомобил например в Германия. Не е ли време това да Ви направи впечатление и  ДАНС да се позаинтересува от целия случай по тази безпрецедентна и безсмислена кампания?
Тъжно ми стана като прочетох следния текст:
“ В случай, че Вие считате,  Наредбата за  незаконосъобразна е налице правна възможност да оспорвате нейната законосъобразност пред ВАС по реда на раздел ІІІ „Оспорване на подзаконови нормативни актове чл. 185 – чл. 196 от АПК, като това оспорване е без ограничение във времето.
                       Тъжно е, защото ми  е отправена невалидна препоръка. Юристите в повереното Ви министерство би следвало да знаят, че петчленен състав на ВАС с Решение № 6782 отказа да отмени като незаконосъобразна Наредба І – 45 и по-конкретно записаното в нея изискване да бъдат пререгистрирани всички автомобили със заварена регистрация и да бъдат сменени регистрационните им табели, с което не пожела да приложи както чл. 141 от ЗДвП, така и чл. 5 от Закона за стандартизацията (приет в 2005 г.). С това решение (което е окончателно и не подлежи на обжалване) този петчленен състав на ВАС ((председател Йордан Константинов, членове Бисерка Коцева, Анна Димитрова, Маринка Чернева и Румяна Монова) се постави над законодателната власт и обслужи  мотивирана от частни и корпоративни интереси акция на политико- икономическата върхушка.
По повод на отговора, който получих, се налага да Ви посоча, че аз вече един път разговарях лично с Вас по тази тема. Преди малко повече от три години, в концентна зала на бившия партиен дом в Пловдив, след приключване на срещата за откриване на предизборната кампания за евродепутати (2007 г.), аз се обърнах към господин Бойко Борисов с мнение, че ГЕРБ прави грешка, като не атакува БСП и тройната коалиция за уникалната гавра със закон и морал при единственото в света пререгистриране на законно регистрирани автомобили. Тогава г-н Борисов ме насочи към Вас и като разбрахте за какво искам да говоря, Вие казахте, че „те (тройната коалиция) искаха да понапълнят бюджета“. Примерът, който Ви дадох с милионите изгубени работни дни по опашките пред КАТ,  приехте с думите, че „може и да съм прав“, че бюджета е загубил, а не е спечелил от мероприятието. Дадохте ми визитната си картичка, там имаше интернет адрес, на който Ви изпратих по-подробно писмо с описани прегрешенията на властта при смяната на номерата. Становище на ПП ГЕРБ не се появи публично нито през 2007 г. преди изборите за евродепутати, нито през следващите избори.
Защо ПП ГЕРБ предпочете мълчанието пред възможността да спечели много повече гласове разкривайки истината за тази срамна кампания?                  
“ „Административен произвол”, „опит да бъде ловена риба в мътна вода”, „унизително и пренебрежително отношение”, „едни обикновени изнудвачи”, „тъпо решение”, „невероятен корупционен модел”, „поредната управленска дивотия”,”гавра с българските граждани”, „къде отиде социалният усет на левицата?”,”едно безумие,един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани”, „правите /хората/ на маймуни”и т.н. и т.н.
Това  са  изказвания на депутати от тогавашната опозиция при обсъждането на предложението на независимия депутат Минчо Христов да отпадне Наредба І – 45, проведено в пленарна зала на НС на 16.03.2006 г.  След това заседание случаят бе забравен. Защо всички партии изпаднаха в амнезия по този въпрос?“ Сега към този пасаж добавям и въпроса: В състояние ли сте Вие лично и ГЕРБ като партия да нарушите мълчанието по темата и да назовете открито нещата с истинските им имена и участници в нея? Обществеността в България би посрещнала с интерес и разбиране разкритията по една от мащабните далавери на прехода.
Горните неща Ви пиша в качеството си на избирател, гласувал за ГЕРБ. И живо се интересувам от отговора, защото той е показателен за много неща и преди всичко за политическия профил на партия ГЕРБ и ценностите, които изповядва.
Като имам предвид, че и на настоящата жалба  може да получа отговор, подготвен от кадри, назначавани от  Р. Петков и М. Миков (евентуално и от техни предшественици в МВР) по техните критерии, т.е от хората, срещу чието безобразно отношение към фактите и законите се жалвам,  позволявам  си да поискам лична среща с Вас.
Надявам се, че  ще получа отговор на жалбата си и предварително Ви благодаря.
С уважение: …………………………………..
Приложение:  Сигнал до председателя на ВАС Константин Пенчев, министъра на правосъдието Маргарита Попова, членовете на ВСС, министър-председателя Бойко Борисов, председателката на НС  Цецка Цачева относно факти от работата на Административния съд.
На жалбата до министър Цветан Цветанов  получих „отговор“, който този път не беше  с неговия подпис.

Leave a Reply