Регламент 2411 от 03.11.1998 г. с приложение за табелите

: „България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяна на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза”. /в-к 24 часа , 26.2.2008 г. „КАТ пуска нови табели за колите“/ Тази нагла лъжа принадлежи на бившия заместник министър на вътрешните работи, член на ВС на БСП и на Съвета по законнност, ред и правосъдие и борба с  корупцията.С малки изключения от тази лъжа не се разграничи практически целия политически елит, като особено активно тя се вкарваше в употреба от управляващата тройна коалиция.

 Няма директива на ЕС за подмяна на номерата, а има Регламент 2411 от 03.11.1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки – така е записано в него и може да бъде прочетено по-долу. Никой от последните три правителства /Костов, Кобурга и тройната коалиция/ не обясни, защо е била приета наредбата за смяната на номерата и е въведен стандарт, който не отговаря на Регламента на ЕС. Наредбата е от 2000-та година, а регламента от 1998 г. Във всички държави от ЕС при регистриране на новозакупен автомобил се дават регистрационни табели в съотвествие с настоящия регламент. Повече от година и половина Република България е член на ЕС, но не спазва изискванията на регламента при регистриране на новозакупени автомобили. За 2007 г. техният брой е бил над 410 хиляди. Колко са за първото полугодие на 2008 г. не ми е известно. Бившият зам.министър К. Пенков посочва, че новите табели ще бъдат давани вероятно от края на настоящата година и си служи  с абсурдния аргумент за необходимост от технологично време за въвеждането на новите табели. Дано греша, но аз си мисля, че тези, които се облажиха от абсурдната смяна на табелите, се стремят да се съберат повече коли за следващата кампания за смяна на табелите. Ако обществото не се съпротивлява най-вероятно отново ще бъде игнорирана европейската практика, която изключва принудително пререгистриране на регистрирани коли.

 

 
 
 

19981103

Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета

от 3 ноември 1998 година

относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 1, буква г) от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

в съответствие с процедурата, формулирана в член 189в от Договора [3],

(1) като има предвид, че Общността прие определен брой мерки, които целят да гарантират плавното функциониране на вътрешния пазар, който обхваща пространство без граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано в съответствие с разпоредбите на Договора;

(2) като има предвид, че няколко държави-членки са договарящи се страни по Виенската конвенция от 1968 г. за шосейния трафик [4], по-долу наричана „Конвенцията“, член 37 от нея предвижда, че всяко превозно средство в международния трафик трябва има от задната си страна, освен регистрационен номер, и отличителен знак на държавата, в която е регистрирано;

(3) като има предвид, че Общността не е договаряща се страна по Конвенцията и че някои държави — страни по Конвенцията се ползват от разпоредбите на член 37 от Конвенцията; като има предвид, че тези държави-членки изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата, както е предвидено в приложение 3 от Конвенцията; като има предвид, че някои от тези държави-членки не признават други отличителни знаци като тези на регистрационните номера, които показват държавата-членка, в която превозното средство е регистрирано, но не съответстват на приложение 3 към Конвенцията;

(4) като има предвид, че няколко държави-членки са въвели образец на регистрационен номер, който в крайната си лява част показва синя зона с 12-те жълти звезди, която представлява европейското знаме плюс отличителния знак на държавата-членка по регистрация; като има предвид, че, за целите на вътрешния транспорт в Общността, този отличителен знак съответства на целта за идентифициране на страната по регистрация, както е предвидено в член 37 от Конвенцията;

(5) като има предвид, че държавите-членки, които изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата на регистрацията, би следвало също да признават знака, както е предвидено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства, които са регистрирани в държавите-членки и се движат на територията на Общността.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1. „отличителен знак на държавата-членка по регистрация“ означава комбинация от една до три главни букви на латиница, които показват държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство;

2. „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или негово ремарке, както е определено в:

– Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета [5],

– Директива на Съвета 92/61/ЕИО от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на двуколесните и триколесните моторни превозни средства [6].

Член 3

Държавите-членки, които изискват превозни средства с регистрация в други държави-членки да показват отличителния знак, когато се движат на тяхна територия, признават отличителния знак на държавата-членка по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер в съответствие с приложението към настоящия регламент като еквивалентни на всеки друг отличителен знак, който те признават за целите на идентифицирането на държавата по регистрация на превозното средство.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1998 година.

За Съвета

Председател

B. Prammer

[1] ОВ С 290, 24.9.1997 г., стр. 25 и ОВ С 159, 26.5.1998 г., стр. 16.

[2] ОВ С 95, 30.3.1998 г., стр. 32.

[3] Становище на Европейския парламент от 19 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998, стр. 210), Обща позиция на Съвета от 5 юни 1998 г. (ОВ С 227, 20.7.1998 г., стр. 31) и Решение на Европейския парламент от 7 октомври 1998 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[4] Виенската Конвенция от 8 ноември 1968 г., подписана под егидата на Икономическата комисия за Европа към ООН.

[5] ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/27/ЕО (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1).

[6] ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

–––––––––––––––––

19981103

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ, КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ В ЛЕВИЯ КРАЙ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР

+++++ TIFF +++++

МОДЕЛ 1 (пример)

Цветове:

1) Светлоотражателна синя основа (Мунсел 5,9 pb 3,4/15,1)

2) 12 светлоотражателни жълти звезди

3) Светлоотражателен отличителен знак на държавата-членка по регистрация, бял или жълт на цвят

Разположение и размери:

1) Син фон:

височина = минимум 98 мм

широчина = минимум 40 мм, максимум 50 мм

2) Центровете на 12-те звезди трябва да се оформят в кръг с радиус 15 мм; разстоянието между двата противоположни върха на всяка звезда = 4 – 5 мм

3) Отличителен знак на държавата-членка по регистрация

височина = минимум 20 мм

широчина на контура на буквата = 4 – 5 мм

Когато размерите на синия фон са намалени за регистрационни номера, които включват два реда символи (виж модел 2) и/или за регистрационни номера, предназначени за двуколесни или триколесни моторни превозни средства, размерът на звездите и на отличителния знак могат да бъдат пропорционално намалени.

+++++ TIFF +++++

Leave a Reply