Второ писмо до г-н Симеон Дянков.

Уважаеми господин Дянков,
             на 19.02.2012 г. Ви изпратих по интернет писмо с предложение засягащо субсидирането на масовия градски транспорт в Пловдив и страната http://mitev.eu/?p=3192 . Същото писмо подадох и в деловодството на МФ с входящ номер:    94-   00-150/22.02.2012 .
На 02.03.2012 г. началничката на Вашия кабинет Диана Драгнева  изпрати отговор на моето писмо (изх. № 94-00-150) с който ми благодари за проявената инициатива. В отговора е посочено също че моите предложения се оценяват позитивно и че същите ще бъдат представени за преценка на експертно ниво.
             От изпращането на писмото ми до Вас изминаха повече от два месеца. Тъй като не забелязвам някаква промяна в масовия градски транспорт на Пловдив си позволявам да Ви запитам за следното:
             1/ Кой/и експерт/и е/са определен/и за оценка на направените от мен предложения?
             2/ Има ли определен срок за изготвяне на експертното становище и ако да, какъв е той?
             3/ Ако вече има изготвено становище по направените от мен предложения може ли да разпоредите то да ми бъде изпратено по интернет на адреса от който Ви пиша настоящото писмо или на домашен адрес: гр. Пловдив 4002, ул. …………, Димитър Николов Митев.
             4/ Припомням, че ако решите да се срещнете с мен по повдигнатите въпроси мога да Ви предложа съществена допълнителна информация.
             С уважение: Димитър Николов Митев
             ПП.
             Ако от формално-правна гледна точка е необходимо  настоящото ми писмо да бъде оформено като Заявление за достъп до информация в съответствие със ЗДОИ за да му бъде отговорено, готов съм да го оформя и по такъв начин със съответно завеждане в деловодството на МФ.
 

Leave a Reply