Наредба І-45 /за смяната на табелите/

НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и

спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.11.2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 23.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 68 от 1.08.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.; изм., бр. 105 от 2.12.2003 г., в сила от 8.12.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2006 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 25.04.2006 г., доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., попр., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 г.  

 

/ Това е последният вариант на наредба І-45 с който разполагам. Както се вижда и към 13.07.2007 г., тоест повече от половин година след приемането на България за член на ЕС все още Наредба І-45 , видно от публикуваната по-долу глава ІІІ, не е съобразена със задължителният вид на регистрационните табели съгласно публикувания още по-долу Регламент 2411 /приложението/. Освен липсата на символа на ЕС – кръгът с 12 звезди, по-долу се вижда още едно нарушение, а именно че в България може да се регистрират колите и с табели без букви, с 6 цифри, което не е предвидено в цитирания регламент на ЕС.

В края на 2008 г., тоест две години след приемането ни в ЕС все още продължава първоначалното регистриране на автомобилите с табели, които не съответстват на европейските изисквания. Официално бе обявено, че започва пилотно използване на табелите със символа на ЕС в три окръга, а в останалите използването на старите табели щяло да продължи до тяхното изчерпване. Две години вече се изчерпват тези стари табели и вече с тях са регистрирани повече от 700 000 автомобила. Предполагам че това изчерпване ще продължи още доста дълго ако не се стигне до намеса на ЕС и по този въпрос/

Глава трета

ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

 

 

Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна – без срок на валидност;

2. временна – с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна – със срок на валидност до 30 дни.

Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а

буквите – главни.

(2) Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял

светлоотразителен фон.

Чл. 24. (1) При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за

валидност, а регистрационният номер се състои от:

1. графично изображение на българския идентифициращ код „BG“ и националното

знаме на син фон;

2. буквен код за месторегистрация;

3. пореден номер – четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9;

4. серия – една или комбинация от две букви.

(2) Буквеният код за месторегистрация и използваните серии се определят от

ГДППООРП.

(3) Синята лента, символът „BG“ и изображението на националното знаме са

неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват без

нарушаване на тази повърхност.

(4) Четири еднакви цифри в поредния номер или определени комбинации от цифри се

регистрират по ред, определен от директора на ГДППООРП.

(5) По ред, определен от директора на ГДППООРП, се допуска вместо поредния номер

и серията регистрационният номер да се състои от комбинация от шест знака

 

 

 

 

Leave a Reply