Жалба до ОДП – гр. Габрово

До директора на
Окръжна дирекция на полицията
Гр.Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545, л.к. 141440595, издадена от МВР в гр. Пловдив на 09.06. 2000 година.
Уважаеми господин Директор,
на 20.09.2007 г. ми бе съставен акт № 093755 от служители на РПУ гр. Габрово. Подадох възражение до началника на същото РПУ срещу акта, но в отговор получих наказателно постановление № 3984/07 за глоба в размер на 20 лв. и Заповед за ПАМ № 3984 са спиране на микробус № РВ 6667 К от движение. Безкрайна бе изненадата ми от това, че микробуса е спрян от движение с позоваване на чл. 171 т.2. буква “в”, защото това предполага липса на застраховка ГО, а пък аз имам такава.
В отговор на действието на началника на РПУ гр. Габрово подадох чрез РПУ гр. Габрово жалба до Габровски районен съд с вх. № 6007 от 23.11.2007 г. В резултат на това началникът на РПУ гр. Габрово не отмени цитираната заповед за ПАМ въпреки представеното нотариално заверено копие от застрахователната ми полица и от талон за ГТП, а в Районен съд гр. Габрово бе образувано АХ дело № 1172/2007 г.
Съдът се произнесе и отмени наказателно постановление 3984 от 18.10.2007 г. като неправилно и незаконосъобразно. Съдебното решение влезе в сила на 07.03.2008 г. Съдът обаче отказа да се произнесе по Заповедта за ПАМ с мотив че тя следва да се обжалва пред наказващия орган. Наказващият орган отказа да я отмени преди делото, а след влизането в сила на съдебното решение изпратих заявление до началника на РПУ гр. Габрово в този дух, но до момента нямам отговор. По тази причина се обръщам към Вас и вярвам, че ще се разпоредите да бъде отменена горепосочената абсурдна Заповед за ПАМ.. А що се отнася до причината за съставения ми акт и моето отношение към подобна практика, ако влезете в интернет страница www.mitev.eu ще получите много богата информация по въпроса. Коректно е да Ви уведомя, че там ще бъде публикувана и цялата преписка по съставения ми акт.
Пловдив, 18.03.2008 г. С уважение: Димитър Митев.
Приложение: Копие от застр. полица № 06507/0112337 на ДЗИ „Общо застраховане”

Leave a Reply