ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ 20.01.2006 г.

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20.01.2006 г.

Оригиналната стенограма можете да видите тук.

Актуалният въпрос, зададен от депутата от ДСБ Иван Иванов на 20.01.2006 г. на вътрешния министър Румен Петков, е първият публичен сблъсък от трибуната на парламента по въпроса за ускорената смяна на регистрационните табели. По-долу е поместен пълния текст на въпроса, отговора, репликата и дупликата на депутата Ив. Иванов и министъра Р. Петков. Те предизвикват много размисли и въпроси. Без претенции за изчерпателност тук ще посоча само следното:

  • Ив. Иванов правилно акцентира върху практическата невъзможност пунктовете на КАТ да сменят табелите на 900 х. коли за три месеца и че доставчикът на табелите не може да произведе повече от 180-200 000 табели за въпросния период. Друг е въпросът, че колите със стари номера са с около 600 хиляди повече от посочените от Ив. Иванов.
  • Към този момент депутатът предполага, че в чакане ще се загуби „често цял ден”. Практиката показа, че близо половин година водачите на МПС бяха принудени да чакат по три-четири денонощия.
  • Депутатът пита, коя директива на ЕС налага промяна на рег. табели в България до края на м. март 2006 г.
  • В края на актуалния си въпрос депутатът отново пита съобразен ли е новият срок с възможностите на КАТ
  • В „отговора” си министър Румен Петков не отговаря на нито един от поставените въпроси както те са зададени от депутата Ив. Иванов. Същевременно започва отговора си с ирония по адрес на правителството на СДС. По нататък прави описание на изискванията към оформянето на табелите съгласно Регламент № 2411 на ЕС от 3.10.1998 г., и счита, че по този начин е отговорил на въпроса коя директива на ЕС налага смяната на номерата в България да приключи до 31.03.2006 г.
  • За слушателите остава загадка как става така, че хем новите номера отговарят на Регламент 2411, хем на тях липсват дванадесетте звезди като символ на ЕС. След приемането в ЕС България е единствена членка на общността, в която при първа регистрация се дават табели без символа на ЕС и в която се налагат глоби и се спират от движение коли с несменени номера.
  • Министърът споделя притесненията на депутата за срока. Косвено потвърждава неговата нереалност, но посочва че инициаторите са други /министрите Кунева и Орешарски/, а решението е на правителството. Предвидливо се зазстрахова за отговорността си като министър, подписал наредбата, посочвайки, че е информирал и премиера, и финансовия министър за проблемите при възприетия подход и действия. ДАЛИ НЯКОГА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ НАУЧИ ЗА КАКВИ ПРОБЛЕМИ Е ПРЕДУПРЕДИЛ РУМЕН ПЕТКОВ? ЗАЩО ДАЖЕ НА ДЕПУТАТИТЕ НЕ БЕ ДАДЕНА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ? ЗАЩО НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ Я ПОИСКА ОТ МИНИСТЪРА? И какво попречи на министъра да си подаде оставката, ако не е бил съгласен с наложената практика?
  • Депутатът прави аналогия между табелите и предложения от Р. Петков „Консултативен съвет” към МВР, но министърът не го чува добре и злъчно му се подиграва, посочвайки че не е предлагал „Конституционен съвет” в МВР. Министърът продължава да се държи подигравателно с депутата /председателствуващият Л. Корнезов не му прави забележка/ твърдейки за него, че е показал веднаж, че има нужда от консултации. Кой ли всъщност се нуждае от консултации?
  • В заключение председателят Л. Корнезов поучава Минчо Христов, вносителят на предложение за решение да бъде отменен задължителния срок за смяна на табелите, че не три месеца, а 15 дни е срокът за произнасяне на комисиите по неговото предложение. Датата е 20 януари. Предложението е внесено на 06 януари. Изминали са вече 14 дни, но ще изминат още два месеца до разглеждането и отхвърлянето на предложението на 16 март 2006 г.

Най-тъжното е, че няма никакво съмнение у действащите лица относно обективната необходимост от смяна на номерата. Министърът говори за 60 % застраховани със застраховка ГО от общия брой на регистрираните автомобили и посочва изискването на ЕС за 90 % застраховани коли. Само че ЕС изисква 90 % от движещите се по пътищата коли, а не от регистрираните и в това има съществена разлика. По такъв начин, с такава проверка, представителите на ЕС оцениха положението с нивото на застрахованост на колите в края на 2006 г., а не според обявеното от МВР спиране на около 1 200 000 коли от 01. 10.2006 г. Завършвам с риторичен въпрос: случайно ли е, че министър Петков оставя без внимание подсказаната от депутата Ив. Иванов различна практика в страните от ЕС, а се позовава манипулативно, без да конкретизира същността на критиката, на „критичния доклад на Европейската комисия”?

Димитър Николов Митев
Пловдив, 14.11.2006 г

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20.01.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Преминаваме към въпроса, зададен от народния представител Иван Иванов към министъра на вътрешните работи Румен Петков. Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ):Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин министър! В бр. 1 на “Държавен вестник” от 5 януари т.г. е публикувано изменение на Наредбата на министъра на вътрешните работи за регистрацията, отчета, пускането в движение и снемането от движение на моторни превозни средства. С изменението на наредбата Вие намалявате крайния срок за подмяна на регистрационните табели от 31 декември на 31 март, тоест с 9 месеца. Причината, обявена в пресата, е изпълнение на изисквания от Европейския съюз.
Господин министър, трябва да се подменят регистрационните табели на 900 хил. моторни превозни средства. Зад всяко моторно превозно средство стоят обаче живи хора – хора, които вярват в стабилността на българските нормативни актове и които са планирали и средства, и време да извършат тази подмяна в удобен за тях момент по време на цялата година.
Но Вие, министър Петков, изведнъж решавате това да стане не за 12 месеца, а за три месеца. Какви са последиците от това? Ще изброя най-съществените.
Първо, оказва се, че регистрационните пунктове в КАТ нито имат административния, нито техническия персонал, нито техническите възможности да подменят 900 хил. табели за три месеца.
На второ място, фирмата, която изработва табелите, може да изработи за три месеца не повече от 180-200 хил. табели, вместо нужните 900 хил.
На трето място, за да изпълнят Вашето разпореждане хората ще загубят в чакане често цял ден, било свободен, било работен, в тези три месеца. Не говоря дори и за следващата седмица и студовете тогава.
И не на последно място – какво ще направят водачите на моторните превозни средства, които съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от наредбата временно по свое желание са спрели моторните превозни средства? Те трябва ли да представят застраховка “Гражданска отговорност”, както и протокол за годишен технически преглед при положение, че няма да ползват моторното превозно средство?
И тъй като всичко това се свързва, господин министър, с нашето присъединяване към Европейския съюз, поставям към Вас следните въпроси: съгласно коя директива на Европейския съюз се налага промяна на регистрационните табели в България до м. март 2006 г., по-специално моторните превозни средства, които няма да напускат страната?
И второ, новият срок в наредбата съобразен ли е с възможностите на пунктовете за регистрация на КАТ в страната? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Много се надявам слабата и подла държава да е умряла през 2001 г. с онова правителство и затова ще отговоря на въпроса според съвсем ясната и коректна информация, която имам.
Българските табели с регистрационни номера са съобразени с изискванията на Регламент № 2411 от 1998 г., от 3 ноември 1998 г. на Европейския съюз. Това е отговорът на въпроса, който задавате. В този регламент се определя положението на синята лента и буквеният код на държавата върху табелата и се цели въвеждане на единни европейски номера, на които е обозначена държавата на регистрацията.
Всички тези изисквания са отразени в действащите български стандарти, в които се съдържат спецификите на материалите, от които следва да са изработени светлоотразителните табели, Българският държавен стандарт за размерите и шифрите за означаване на държавата и нейния флаг. Регистрационните табели са въведени през 2000 г. с Наредба № 1-45 за регистрация и отчет на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
Първоначално в наредбата за промяна на регистрационните табели е заложен срок от 5 години. През 2002 г. този срок е удължен с една година, тоест до края на 2006 г. Веднъж срокът е удължаван, държа да го кажа достатъчно ясно.
Според графика до края на 2005 г. е трябвало да бъдат подменени всички стари табели, а за 2006 г. да останат за подмяна табелите на превозните средства с първоначална регистрация преди 31 декември 1975 г. и всички с неподменени регистрационни табели поради спиране от движение.
В началото на тази година с решение на Министерския съвет за изменение на Преходните разпоредби и заключението от Разпоредба № 1-45 е променен срокът за подмяна на старите регистрационни табели до 31 март. Промяната на срока е въз основа на предложение на министъра на финансите и на министъра по европейските въпроси на основание на критиките на Европейската комисия по изпълнение на поетите ангажименти по преговорна глава 3 – “Свободно предоставяне на услуги”. Съгласно европейските изисквания броят на регистрираните автомобили със сключена застраховка трябва да е минимум 90 на сто от регистрираните автомобили. Според предоставените на Европейската комисия данни около 60 на сто от водените на отчет автомобили са със сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Този нисък процент се дължи на съществуващите в Националния регистър автомобили, които отдавна не участват в пътното движение по различни причини. Подмяната на регистрационните табели ще способства за актуализация на информацията, съдържа се в Националния регистър на превозните средства. Към настоящия момент в него съществува информация за регистрирани превозни средства от некоректни собственици – предприятия с прекратена дейност, неактуални данни за фирми и собственици, превозни средства, които са напуснали страната, но не са отчислени от собствениците, превозни средства, които са изоставени и т.н.
Ежедневно в пунктовете на КАТ в страната се извършват около 1500 регистрации, а при повишено натоварване се достига до 2500-2600, разбира се, с удължен работен ден.
Изцяло споделям Вашите притеснения за времевия срок, който е наложен. Искам да кажа още веднъж две неща.
Първо, Министерството на вътрешните работи е изпълнител, а не организатор, не ние сме решили този въпрос.
Второ, мисля, че достатъчно ясно формулирах изискванията и критериите, които са поставени от Европейския съюз както в критичния доклад, който всички коментираме с такава тревога, така и в регламента, заложен от 3 ноември 1998 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на народния представител Иван Николаев Иванов за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ):Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
Първо, директивите на Европейския съюз са валидни за страните-членки на Европейския съюз и за страните-кандидатки към датата на присъединяване, тоест, както първоначално наредбата изискваше – 31 декември 2006 г.
На второ място, мога да посоча редица страни-членки на Европейския съюз, където автомобилите, които не напускат страната, не се налага да подменят регистрационните си табели. Ще дам пример с Гърция, но не само там.
Разбирам, че тази силова акция ще доведе до влизане в държавния бюджет на 50 млн. лв. и неслучайно и министърът на финансите е сред вносителите на това предложение.
Но аз питам: кой ще заплати загубите в нерви и време на тези 900 хил. души за всеки един автомобил, които ще нанесат вреда там, където работят, било в индустрията, било в земеделието, било в сферата на услугите?
Ще Ви кажа, че миналата събота опашката пред КАТ се виеше до парк-хотел “Москва” – това са 300-400 м и хората казваха открито, че такава опашка не са виждали от времето на славното комунистическо минало, когато за 30 л бензин през 80-те години се редяха на подобни опашки.
Господин министър, това, което правите в момента, е гавра с българските граждани и Вие не може да не го разбирате, ако не – толкоз по-зле. Те губят и време, и нерви. Вие носите пряка отговорност за това, независимо кой е вносителят, защото Вие сте подписали тази промяна в наредбата. Оттеглете промените и го сторете сега, за да облекчите хората.
Ситуацията ми напомня, когато преди няколко месеца Демократи за силна България апелираха към Вас да разформирате Консултативния съвет, който бяхте сформирали към министерството, към Вас специално. Вие отказахте.
В крайна сметка Вие го направихте под комбиниран натиск. Не правете това сега – да промените наредбата в края на м. март! Спестете времето и нервите на хората! България ще влезе в Европейския съюз не по-рано от 31 декември 2006 г. Дотогава ще бъдат изпълнени разпоредбите, за които говорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков. Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Аз не съм формирал Конституционен съвет в Министерството на вътрешните работи. Това е някаква новост, някаква новина. Или бъркате терминологичния апарат, или имате друг тип проблеми, които не съм готов да коментирам. Казвам го с известна боязън поради това, което чух. Под Конституционен съвет не съм слагал не само подпис, мисъл не ми е минавала през главата, така че ще трябва да потърсите съвет и помощ от друго място!
Второ, аз напълно разбирам проблема, който Вие поставяте. Неслучайно в началото казах, че първият срок за изпълнението е бил краят на 2005 г. И Вие много добре го знаете. И сега да си обясняваме, че някой е решил единственият срок да бъде краят на 2006 г. и след това той е връщан, то трябва да сме наясно, аз и одеве казах, че когато послъгва някой, ще се разбере. Първият срок е краят на 2005 г. След това този срок се променя на края на 2006 г. и след това излиза критичният доклад на Европейската комисия.
Аз не мога да не изпълня правителствено решение. Ако Вие ме съветвате да отида към беззаконие, това е нещо, което е типично, искрено се надявам, за периода до края на 2001 г. и край, приключила е 2001 г. с грабежа, с даренията на фондации от по 200 хил. долара и т.н.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място):С аргументи го докажете!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Аз се надявам, че България се е разделила с това. И всички ние трябва да кажем, че с това е свършила окончателно. Няма да взимаме 200 хил. долара от този, който сме изгонили, няма да грабим, няма да крадем, няма авиокомпания “Балкан”, няма … (Реплики на народния представител Иван Иванов.)
Всички ние трябва да сме наясно, ако искаме да сме държава, да кажем: край, с това е приключено. (Шум и реплики от народните представители Иван Иванов и Евдокия Манева от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Моля за тишина!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Това е много мил подход – да крещим от предпоследния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Това е дуплика – несъгласие с Вашето изказване. Продължете, господин министър, имате още 30 секунди.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Да не пречим на господин Иванов да не прегракне. Той веднъж вече показа, че трябва да търси консултации. (Реплики от народния представител Иван Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да се съсредоточим върху дупликата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Ако прегракне, аз ще се чувствам много притеснен! Аз изпитвам искрени притеснения, казвам го съвършено ясно, за срока. Аз се притеснявам за всички тези проблеми, които се създават на хората. (Реплика на народния представител Евдокия Манева.)
Не Ви разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Моля ви.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Може би колежката – по-тихо, за да не прегракне господин Иванов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин министър, моля Ви!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Така че изпитвам притеснения, но аз ще изпълня това, което е разпоредено. Информирал съм и премиер-министъра, и министъра на финансите за проблемите, които пораждат този подход и тези действия, които са възприети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Приключиха въпросите и питанията към министъра на вътрешните работи. Уважаеми народни представители, позволете ми…
МИНЧО ХРИСТОВ (КА, от място): За процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, изчакайте, говоря, ще Ви дам думата. Да благодарим на министъра на вътрешните работи Румен Петков за отговорите на въпросите и питанията на народните представители.
Сега ще преминем към въпроси и питания към министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
Преди това искахте процедура, заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Моята процедура е пряко свързана с предишния въпрос, който беше зададен, и с предишния отговор.
Уважаеми колеги, на 6 януари аз внесох проекторешение за отмяна на задължителната пререгистрация на моторни превозни средства.
Накратко, то звучи така: “Задължава Министерския съвет на Република България в 10-дневен срок от приемането на настоящото решение да отмени задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства, като задължителната пререгистрация се отнася само до автомобили, напускащи територията на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин Христов, с цялото ми уважение, но каква е процедурата?
МИНЧО ХРИСТОВГосподин председател, моето процедурно предложение е да решим сега тук да съкратим срока до една седмица, за да мине това предложение в комисиите и да бъде представено становището в пленарната зала. Аргументите ми са следните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За какво става дума, какъв срок?
МИНЧО ХРИСТОВ:Тъй като, ако чакаме 3-месечния срок, който е по правилник, то моето предложение би се обезсмислило. Затова предлагам да решим в 7-дневен срок комисиите да се произнесат и то да бъде представено пред пленарната зала.
Аргументите ми са следните. Освен че това е гавра с българските граждани, неочакваната промяна на Наредба № 145 на МВР не е съобразена нито с материалните възможности на собствениците на леки автомобили, нито с административните възможности на Министерството на вътрешните работи. Създава се хаос, предпоставки за хаос и напрежение сред тези граждани, и то най-бедните. Това е ощетяване и тормоз, който държавата прави, за да се съберат 60 млн. – тук поправям господин Иванов – 60 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов!
МИНЧО ХРИСТОВ:От отговора на министъра ние разбрахме, че няма императивно изискване на Европейския съюз за тази смяна. И нищо не пречи колите със стари номера да се движат по територията на България без никакъв проблем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин Христов, това не е процедура, нито е възможна процедура. Поне прочетете чл. 75, ал. 3.
Господин Христов, моля Ви, Вие сте внесли проект за решение, което е разпределено на комисиите. А чл. 75, ал. 3 гласи:
“Чл. 75. (3) Постоянните комисии обсъждат решенията не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на Народното събрание становищата си по тях.”
За какви три месеца говорите? Трите месеца са за законите, а по проекти за решения, декларации, обръщения комисиите трябва да се произнесат в 15-дневен срок. Това пише в правилника. Вие правите процедура за съкращаване на нещо – което е необяснимо.

Leave a Reply