Сдружение – проект.

Приятели, дами и господа!

Говорим за сдружение с идеална цел, не за бизнес! Идеята е следната:

1. Създаваме не толкова сдружение на единомишленици, разбиращи смисъла, значението и ползите от ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, колкото СРЕДА, която да подпомага движението на социума към тази, по своята същност утопична, идея за правовата държава;

2. Не създаваме структура, задължения, подчиненост и всички останали атрибути на една организация. Участието в проектите на сдружението е напълно свободно и доброволно във всеки един проект или задача. Целта на сдружението е да подпомага и координира усилията;

3. Преследваме с граждански методи и чрез съда всяко атакуемо по законен начин нарушаване на законите от страна на правозащитен орган или държавната и общинска администрация;

4. Основните елементи на сдружението са САЙТА и доброволните индивидуални или групови ДЕЙСТВИЯ на членовете му;

5. Сайта съдържа общи сведения за сдружението и неговата дейност, обществено значими проекти, по които работи или има намерение да работи и най-вече съдебни казуси, в които е участвало то или негови членове. Това последното е за използване в аналогични практически „битки” на други граждани срещу незаконни действия на администрацията. Много е важно да се показват успешните дела срещу служителите – нарушители за да се изчисти от главите на хората невярата представа, че да се бориш срещу бюрокрацията е „загубена работа”. Тези, които са го правили знаят че е трудно, но не е невъзможно;

6. Пак в сайта трябва да могат да бъдат открити за контакт хората с опит в конкретни казуси с цел неангажираща доброволна помощ;

7. В сайта трябва да има и списък на адвокати, членове на сдружението, с опит в конкретни борби срещу недобросъвестни администратори, полицаи, прокурори и съдии, които да водят, разбира се срещу хонорар, делата на нуждаещите се, които не могат да се справят сами в съда.

8. В сайта може да има и чисто теоретични статии, най-вече от юристи, свързани с установяването на правовата държава, които може и да не са членове на сдружението (напр. съдии!), но имат положително отношение и разбиране за правовата държава;

9. Финансиране: сложен въпрос… Не може и не бива да се разчита на членския внос! Но има фондации, а също и МП има фондове, от които трябва да се финансира дейността, в това число и загубите в съда за адвокатски хонорари и разноски. Трябва да разчитаме също и на богати граждани, на които им пречи беззаконието за да си вършат спокойно основния бизнес, ръсейки рушвети и подмазвайки се на администрацията и които осъзнават ясно правата си и значението на правовата държава за личните дела на всеки.

Ясно е също, че учредителите трябва да са готови да ударят едно рамо, всеки според възможностите си, за да бъдат покрити началните разходи по регистрация, домейн, сайт, хостинг … Грубата ми оценка е, че за целта ще са необходими между 1000 и 2000 лв.

10. Доброволност: всеки член на сдружението трябва да поема някакъв минимум работа по неговото функциониране, без да се натоварва прекомерно: анализи на статии, казуси, подготовка на материали за сайта, поддържане на актуални връзки и прочие…Разбира се на адвокатите по делата трябва да се плаща хонорар,зависещ някак си от това кой е загубил в съда.

11. Заседанията на Управителния съвет се провеждат предимно в Интернет и са открити за всички членове. Обявяват се предварително чрез е-мейли за съвета и в сайта за всички останали. Пак в конференция в нета могат да се провеждат и общите събрания, но тогава обявяването трябва да става чрез е-мейли до всички членове. Тези заседания трябва да се провеждат рядко и само при крайна необходимост. Честотата им трябва да се уточни в дискусия.

12. Може да членува всеки от всякъде в страната или ЕС. Ако някъде извън Пловдив се натрупат повече членове, можем да организираме клон за по-добра местна оперативност.

Нека всеки, който разбира ползата от ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА и който смята, че е готов да похарчи част от времето и парите си в полза роду, заяви това на адрес plamen_penev@gbg.bg или dimitr_mitev@abv.bg за да бъде поканен за учредяването на сдружението, ако се достигне до етапа на учредяване… Готов съм да отговарям и на въпроси свързани с този проект.

С почитания: Пламен Пенев

Забележка:

Моля търсете и откривайте неправилни или неприемливи текстове, нещо което смятате, че трябва да се промени.

ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

на гражданско сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Приет на общо събрание на учредителите, състояло се в гр. Пловдив на ……………. г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Същност

Чл. 1. „ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА “ е гражданско сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като юридическо лице по ЗЮЛНЦ. Сдружението не е ограничено със срок.

Наименование


Чл. 2. (1) Наименованието на гражданското сдружение е „ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА “ и може да се изписва допълнително на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото пълно наименование, седалището, адреса, номера на регистрацията му във Пловдивски окръжен съд, код по БУЛСТАТ, имената и длъжността на подписалия се представител на сдружението и кръгъл свеж печат, на който се чете наименованието на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Клоновете на сдружението притежават собствен печат, утвърден от управителния съвет (УС).

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е гр. Пловдив, а адресът на управление: гр.Пловдив, …………………………………..

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО


Чл. 4. Сдружението осъществява следната дейност:

4.1 подпомага правозащитните органи и държавната администрация в спазването на законите;
4.2 работи за утвърждаване на гражданското общество;
4.3 защитава човешките и гражданските права;
Чл. 5. Дългосрочна цел на сдружението е:
5.1. Участие в създаването на условия за реална демокрация и осезаемо участие на по-широк кръг заинтересовани граждани в процесите на вземане на важни решения.
5.2. Подпомагане изграждане на правова държава и установяване на върховенството на Закона.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6 Средствата за достигане на целите са:

6.1. Съдействие и подпомагане на органите на съдебната власт, на държавните и европейските институции с идеи за по-задълбочено търсене и намиране на причините и причинно-следствените връзки за възникване на социални, икономически и правни проблеми.
6.2. Разработване и представяне на конкретни предложения към компетентните органи от законодателната и изпълнителната власт и европейските структури, за предприемане на адекватни мерки за ограничаване на вредата от тези проблеми.
6.3. Посочване на неуредици и начини за отстраняването им, изготвяне на становища по законопроекти, поддържане на контакти със сродни организации, заинтересувани граждани и юридически лица, сключване на договори за сътрудничество, организиране и участие в дискусии, информационна дейност, обучение и медийни изяви за стимулиране на гражданското общество активно да участва при взимането на важни решения, да противодейства срещу изяви на некадърност, корупция и етатизъм във властта.

6.4 Водене на съдебни дела срещу незаконосъобразни действия на правозащитни и административни и общински органи.
6.5 Според възможностите си, подпомага членове си и други споделящи принципите на сдружението граждани, юридически
лица, информационно и финансово при общественозначими спорове с правозащитен, административен или общински орган.

ЧЛЕНСТВО

Условия за членуване

Чл. 7. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което приема условията на този устав и заплаща членската си вноска.

Възникване на членството


Чл. 8. Членството в сдружението възниква след подаване на писмено заявление до УС и заплащане на членския внос. За учредителите възниква с регистрацията на сдружението.

Права на членовете

Чл. 9. Членовете имат следните права:
9.1 да участвуват в работата на общото събрание на сдружението;
9.2 да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
9.3 да правят искания и предложения във връзка с дейността на сдружението;
9.4 да получават пълна и точна информация за дейността на сдружението и решенията на ръководните му органи.

Задължения на членовете
Чл. 10. Членовете на сдружението са длъжни:
10.1 да съдействуват според възможностите си за постигане целите на сдружението;
10.2 да спазват устава и решенията на ръководните органи;
10.3 да плащат редовно членския си внос. В случаите на невнасяне до 30-ти ноември на членския внос за следващата година се губи правото на участие в заседанията на УС и на общото събрание. Правото се възстановява на следващия ден след внасянето на невнесената вноска.

Прекратяване на членството

Чл. 11. Членството в сдружението се прекратява:
11.1 с писмено заявление на член на сдружението;
11.2 с изпадането в състояние на недееспособност;
11.3 при изтичане на календарната година, за която не е внесен членски внос;
11.4 при изключване.

Напускане
Чл. 12. Напускането става въз основа на писмено заявление до УС, с постъпването на което се прекратява членството.

Изключване

Чл. 13. Решението за изключване се взема от УС при наличието на обществено поведение, несъвместимо с целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. Решението може да се обжалва пред общото събрание.

Последици от прекратяването

Чл. 14. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените парични и други имуществени вноски или дарения.

Възстановяване на членство
Чл. 15. Прекратено членство може да се възстанови след подаване на заявление чрез УС до общото събрание. УС внася заявлението за разглеждане в дневния ред за следващото заседание на общото събрание, което се произнася с решение. Решението не подлежи на обжалване.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Видове органи

Чл. 16. (1) Колективен върховен орган на сдружението е общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е УС.
(3) Изпълнителен орган на сдружението е неговият председател. Председателят на сдружението е и председател на УС.
(4) Контролен орган на сдружението е Контролният съвет.

Състав на ОС
Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в общото събрание лично или чрез представител.
(2) Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
(3) Пълномощно може да бъде издадено за срок от една календарна година за едно или неограничен брой заседания на общото събрание.

Провеждане на общо събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание може да взема решения по всеки въпрос от дейността на сдружението.
(2) Общото събрание:
1. Допълва и изменя устава.
2. Избира председател на сдружението, УС и КС.
3. Изслушва и взема решения по отчетите на УС и КС.
4.
Утвърждава бюджета на сдружението.

5. Отменя решения на другите органи, които противоречат на закона и устава.
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
(3) Общо събрание се свиква от УС по реда, определен в ЗЮЛНЦ, с писмена покана с разписка за доставянето й или по телефона или по интернет-технология. Заседанията се ръководят от председателя или посочен от него член на УС, по обявения в поканата дневен ред.
(4) Общо събрание се свиква от УС не по-малко от веднъж годишно или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не свика ОС в месечен срок, то се свиква от компетентния съд по реда, определен в ЗЮЛНЦ. В този случай заседанието се ръководи от заинтересуван член, участвал в инициативата за свикването.
(5) Общото събрание се счита за законно, ако:
1. Присъствуват надлежно представени, лично или с пълномощници,
най-малко 51 % от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и да са явилите се.
2. Не са създавани нарочни ограничения за желаещите и имащи право да се явят.
3. При свикване по телефона или в Интернет протоколът е подписан от всички членове на сдружението.
(6) Гласуване:
1. Всеки член на сдружението има право на един глас в общото събрание.
2. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъствуващите и участвували в гласуването лично или чрез пълномощници членове, освен в случаите, за които в устава е предвидено друго мнозинство.
3. При избор, всеки участвал в гласуването член подкрепя точно толкова на брой предпочитани кандидати, колкото следва да бъдат избрани.
4. Гласуването е явно, освен ако общото събрание реши друго. На присъстващите се предлага да гласуват „ЗА“. Позиции „въздържал се“ и „против“ не се декларират.
5. Според случая и за удобство, гласуването може да се проведе с вдигане на ръка или писмено. Ако общото събрание реши вотът да е таен и повече от 10% от подадените гласове са невалидни, провежда се втори тур, с явно поименно гласуване.
6. Когато при две и повече алтернативни кандидатури за една изборна длъжност се гласува с вдигане на ръка, поредността на подлагането им на гласуване се определя по принципа на случайния избор. По същия начин се определя и поредността на вписване в бюлетината при тайно гласуване.
7. Процедурите за избор на УС, на председател, на КС и на лица с друга функция от дейността на сдружението, се провеждат отделно. Ако броят на избраните с обикновено мнозинство е по-малък от необходимия, за допълването се провежда втори тур и избрани са събралите най-много гласове, независимо от мнозинството.
8. Когато равенство на гласовете е пречка за избора, натежава позицията на председателя, а при отсъствието му, на председателстващия. В такъв случай и двамата са длъжни да обявят своята позиция, която не може да е неутрална.
(7) Решенията за промяна на устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.
(8) Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, с изключение на случаите на промени в устава, статута на сдружението, отстраняване на членове на УС и избиране на нови членове вместо тях.
(9) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и за съответствие с устава, по инициатива на всеки член на сдружението.

(10) Общо събрание може да се провежда в интернет-конферентна връзка. Гласуването на решенията в този случай трябва да бъде потвърдено от всички гласували с подписано писмо, което се прикрепя към протокола от заседанието.


Управителен съвет

Чл. 19. (1) УС ръководи и представлява сдружението до избирането на нов УС.
(2) УС се състои се от пет члена, които се избират от Общото събрание за срок от две години, с право на не повече от три последователни мандата.
(3) УС може да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на сдружението, с изключение на изброените в чл. 18. ал.2 от устава.
(4) В заседанията на УС членовете му участвуват лично или чрез интернет-конферентна връзка. УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, по правилата на чл.18. ал. 6 от устава.
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола с подписа на председателстващия заседанието.
(6) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя или от упълномощен от него друг член на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на поне двама члена на УС. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(7) Протоколът се подписва от съставилия го секретар-протоколист и председателствалия заседанието член на УС. Председателстващия може да съвместява двете функции.
(8) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
(9) УС на сдружението:
1. Определя обема на представителната власт и функциите на председателя.
2. Следи за спазването на устава от членовете.
3. Изготвя годишен отчет за дейността и го представя на Общото събрание.
4. Води книга на членовете.
5. Съхранява документацията и актуализира официалния сайт на сдружението.
6. Осъществява приходите и разходите.
7. Придобива, управлява и се разпорежда с имуществото.
8. Изпълнява задълженията на сдружението по ЗЮЛНЦ.
9. Ангажира за участие в проекти и за адвокатска защита преимуществено членове на сдружението с подходящи качества.
(10) Решенията на УС подлежат на контрол от Общото събрание за съответствие с устава и закона по инициатива на всеки член на сдружението.

Председател

Чл. 20. (1) За председател Общото събрание избира член на УС. Председателят на сдружението е председател и на УС.
(2) Председателят осъществява ръководството на дейността на УС съобразно устава.
(3) Председателят представлява сдружението еднолично, освен при отделни случаи, в които Общото събрание или УС са постановили друго решение.
(4) За отделни действия председателят на УС и УС могат да упълномощават други лица като представляващи сдружението.
(5) При своята дейност, председателят се подпомага от останалите членове на УС, които определят и разпределят помежду си правомощията и задълженията на:
1. Секретар – координатор с минимални функции да отговаря за съставянето на протокол за заседанията на ръководните органи и да води кореспонденцията и архивата на сдружението.
2. Секретар – ковчежник с минимални функции да следи за внасянето на встъпителните вноски, на редовния членски внос и за необходимо присъщите разходи на сдружението.
3. Секретар – говорител с минимални функции да поддържа контакти със средствата за масово осведомяване, съгласувано с УС.
4. Технически секретар с минимални функции да следи за поддържането в актуално състояние сайта на сдружението, за изправността на използваните в сдружението технически средства.

Контролен съвет

Чл. 21. (1) КС е в състав от трима души и се избира от Общото събрание за срок от една година.
(2) КС проверява законосъобразността и съответствието с устава на действията на всички органи на сдружението.
(3) Всички органи на сдружението са длъжни да предоставят на КС всяка поискана от него информация.
(4) КС се отчита пред Общото събрание не по-рядко от веднъж годишно.

ИМУЩЕСТВО

Състав на имуществото

Чл. 22. Имуществото на сдружението се състои от:
а) право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти;
б) обекти на интелектуална собственост;
в) вземания;
г) ценни книжа;
д) други права;
е) задължения.

Източници на имущество
Чл. 23. Имуществото на сдружението се придобива чрез:
а) имуществени вноски на членовете;
б) дарения и завещания;
г) заеми;
д) лихви;
е) други източници.

Имуществени вноски на членовете
Чл. 24. (1) Членовете на сдружението дължат членски внос. Членският внос е в размер на 1 % от официалния минимален размер на работната заплата, валиден към датата на вноската.
(2) Годишният членски внос се внася авансово, най-късно до 30-ти ноември, за следващата календарна година.
(3) При кандитатстване се внася членски внос за оставащите след датата на заявлението пълни месеци до края на текущата година и вноската за следващата година.

(4) Членския внос може да бъде определен по-желание на плащащия го и на по-висок размер от този, определен от чл. 24 ал. 1. Този факт се отразява в молбата за членство и/или в писмено заявлвние.

Придобиване, управление и разпореждане с имуществото на сдружението

Чл. 25. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от УС в съответствие с глава трета от ЗЮЛНЦ.
(2) За задълженията си сдружението отговаря със своето имущество, отделно от членовете. Членовете не носят отговорност за задълженията на сдружението.
(3) УС е длъжен да информира поне веднъж годишно Общото събрание за действията, извършени и отнасящи се до имуществото на сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 26. Сдружението може да бъде прекратено по решение на Общото събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. За неуредените в този устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ.

Comments are closed.