Заявление до Цветан Цветанов за достъп до информация

След като измина един месец, през който не получих отговор от министър Цветанов за материалите, които му предадох лично, реших да потърся законова възможност да получа информация за предприетите действия и за позициите на министър Цветанов по следния начин:
                                                             До господин Цветан Цветанов
                                                              Министър на вътрешните работи на РБ
                                                              София
                                                               З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН ……………..,  гр. Пловдив, ул. ………………………………..   за предоставяне на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация
                   Уважаеми господин  Цветанов,
                    на 28.07.2010 г. с входящ № М – 13043 в МВР бе приет мой Сигнал до Вас. (Приложение 2). Получих отговор на сигнала, който е  подписан от Вас. (Приложение 3). Недоволен от отговора на моя сигнал на 03.09.2010 г.   подадох Жалба до Вас, която бе регистрирана в МВР с входящ №  14835 (Приложение 4).  На 30.09.2010 г. ми бе изпратен формален  отговор Рег. №  І – 30389 (Приложение № 5), който няма нищо общо със съдържанието на жалбата ми, този път подписан не от Вас.
                    Считам, че проблемите, които поставих в Сигнала и Жалбата са с висока обществена значимост и касаят недостатъци в работата на  подчинени Ваши служители в МВР. Освен това предположих, че поради голямата Ви заетост сте подписали отговора на Сигнала  без да четете какво е съдържанието му и сте се предоверили на съставителите му, а както посочих по-горе отговорът на Жалбата до Вас не е с Вашия подпис. По тази причина търсих възможност да предам въпросните материали лично на Вас. Такава възможност се създаде на 17.06.2011 г., когато пред Народното събрание Ви предадох писмо до Вас (приложение № 1) заедно с посочените по-горе документи.
                   Към днешна дата след повече от един месец нямам отговор от Вас за документите, които приехте лично от мен. В тази връзка  в съответствие със закона за достъп до обществена информация желая да получа сведения за следното:
                  1/ Представяни ли са Ви за одобрение  писмените бележки на процесуалния Ви представител главен юрисконсулт Благой Иванов (приложени към сигнала ми до Вас), които той представи на заседание на Върховния административен съд. Желая да получа на хартиен носител информация дали тези писмени бележки са били одобрени от Вас преди представянето им  в съда. Също така желая да получа информация на хартиен носител дали сте прочел Сигнала ми до Вас или не.
                  2/ В Сигнала ми до Вас съм посочил условията, при които бих оттеглил жалбата си срещу Република България до Европейския съд по правата на човека. Желая да получа информация на хартиен носител запознат ли сте с тези условия и  какво е Вашето становище по тях. Готов ли сте като министър на вътрешните работи да изпълните тези от тях, които са във Вашата компетентност за да оттегля жалбата си от ЕСПЧ?
                  3/ Желая да получа на хартиен носител информация дали сте прочел Жалбата ми срещу подписания от Вас отговор на Сигнала. Също така желая да получа информация на хартиен носител дали сте упълномощили служителката в подчиненото Ви министерство А. Емануилова да отговори по начина, по който е отговорила на тази Жалба.                 
                   4/ Желая да получа на хартиен носител информация за това как сте се разпоредили с материалите, които Ви връчих лично. Прочетохте ли ги лично или ги предадохте за отговор на служители, срещу практиките на които възразявам в Сигнала, Жалбата и писмото си до Вас.
                    5/ Жалбата ми до Вас завършва със следния текст:
„ Като имам предвид, че и на настоящата жалба  може да получа отговор, подготвен от кадри, назначавани от  Р. Петков и М. Миков (евентуално и от техни предшественици в МВР) по техните критерии, т.е от хората, срещу чието безобразно отношение към фактите и законите се жалвам,  позволявам  си да поискам лична среща с Вас.”
                         На 03.09.2010 г. в  приемната на МВР г-н Георгиев отказа да ме запише за прием при Вас с мотив, че нямате приемен ден. Желая да получа информация на хартиен носител вярно ли е че нямате приемен ден за граждани, както и ще приемете ли искането ми за лична среща с Вас.        
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на МВР с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
21.07.2011 г.                         С уважение:………………………………
Входящ № на Заявлението в МВР: ЗДОИ-55/22.07.2011

Leave a Reply