Заявление до министър Симеон Дянков за достъп до обществена информация

                                                                                                             До господин Симеон Дянков
Вх. №: 94-00-150                                                                                заместник министър- председател и
дата: 16.05.2012 г.                                                                             министър на финансите на РБългария
                                                              София
                                                               З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН …………………,  гр. Пловдив, ул. ……………………………за предоставяне на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация
                   Уважаеми господин  Дянков,
             на 19.02.2012 г. Ви изпратих по интернет писмо с предложение засягащо субсидирането на масовия градски транспорт в Пловдив и страната http://mitev.eu/?p=3192 . Същото писмо подадох и в деловодството на МФ с входящ номер:    94-   00-150/22.02.2012 .
На 02.03.2012 г. началничката на Вашия кабинет Диана Драгнева  изпрати отговор на моето писмо (изх. № 94-00-150) с който ми благодари за проявената инициатива. В отговора е посочено също че моите предложения се оценяват позитивно и че същите ще бъдат представени за преценка на експертно ниво.
             От изпращането на писмото ми до Вас изминаха повече от два месеца. В Пловдив не само че няма положителна промяна по повдигнатите от мен проблеми, но дори е обявено поредното необосновано според мен повишаване на цената на картите за пътуване на пенсионери, ученици, майки с деца, инвалиди и т.н., с което ще се постигне по-нататъшно намаляване на броя на ползващите масовия градски транспорт.
                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от Републиканския бюджет  и бюджета на  община Пловдив, както и проблеми от социален и екологически характер.
                      Ето защо в съответствие със Закона за достъп до обществена информация желая да получа на хартиен носител следните сведения:  
                  1/ Кой/и експерт/и е/са определен/и за оценка на направените от мен предложения?
                   2/ Изпратих копие от писмото ми  до Вас на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От там чрез изпълнителна агенция.„Автомобилна администрация получих отговор в който е изразена готовност за участие в работна група по повдигнатите въпроси ако такава бъде създадена. Положителен отговор получих и от МОСВ. В тази връзка желая да получа информация ще предприеме ли МФ стъпки за сформиране на такава междуведомствена група.
                   3/ Има ли сред хората, които ще оценяват направените от мен предложения, представители на граждански организации?
                  4/ Има ли определен срок за изготвяне на експертното становище за направените в писмото ми оценки и предложения  и ако да, какъв е той?
                  5/ Ако вече има изготвено становище по направените от мен предложения желая да го получа на домашен адрес: гр. Пловдив , ул…………………, Димитър Николов Митев.            
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на МФ с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
.                         С уважение:………………………………

Leave a Reply