Заявление до кмета на Пловдив Иван Тотев по ЗДОИ

Вх. №: 12 П 3607                                                                                                До господин Иван Тотев
06.06.2012 г.                                                                                                       Кмет на община Пловдив
                                                                          З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
         от Димитър Николов Митев, живущ в  гр. Пловдив 4002, ул. …………………………………..за предоставяне     на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация.
                   Уважаеми господин  Тотев,
             на  24.02.2012 с входящ номер   12П3807  Ви изпратих копие от мое  писмо до заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков http://mitev.eu/?p=3667  с анализ на съществуващото положение в масовия градски транспорт на Пловдив и предложения за неговото оптимизиране. Копие на същото писмо изпратих също в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Министерството на околната среда и водите. До този момент получих отговори от МФ,    от МТИТС и МОСВ. От МФ ми бе изказана благодарност за предложенията, посочено  бе, че те се оценяват позитивно и че ще бъдат разгледани на експертно ниво. От МТИТС, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” бях уведомен че предложенията ми са разгледани много внимателно и че имат готовност за участие в междуведомствена работна група по проблема.  От МОСВ са изпратили копие от отговора до мен и за Вас. Можете да видите  с каква препоръка към Вас завършва този отговор.
              Въпреки че писмото ми до г-н Дянков третира проблеми на масовия градски транспорт в Пловдив, точно от Вас не получих никакъв  отговор. Всъщност получих  „отговор” под формата на  Ваше съгласие за поредно увеличеиие цената на картите за преференциални пътувания.
                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до г-н Дянков и препратих и  до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от бюджетите на държавата и общината  , както и проблеми от социален и екологически характер.
                      Ето защо поради  липсата на Ваш отговор  съм принуден по реда на  Закона за достъп до обществена информация да поискам да ми бъде предоставени  на хартиен носител следната информация:  
                  1/ Вие лично запознахте ли се с  анализа на състоянието и с  предложенията за оптимизиране на масовия градски транспорт, съдържащи се в посоченото писмо? Как гледате на факта, че през 2001 г. МГТ е превозил почти 173 милиона пътници, а в същия Пловдив през 2009 г. е превозил  само малко над 24 милиона пътника? Същевременно пробегът на МГТ е нараснал от 13,5 млн. км. през 2007 г. на 21,3 млн. км. през 2011 г.  Има ли в кметството  изготвен анализ на причините за този катастрофален спад на броя на превозените пътници и едновременно с това много същественото увеличаване на пробега на МГТ, а с това и на разходите му. Ако има желая да ми бъде изпратен.
                   2/  Възложили ли сте и ако да на кого сте възложил да анализира и оцени от името на община Пловдив направените в писмото ми изводи и предложения?
                   3/ Има ли изготвено писмено становище по направените от мен изводи и предложения? Ако отговорът е да, желая да ми бъде изпратено това становище.                
                    4/ Ако все още не е възложено на компетентен орган на общината да разгледа и оцени направените изводи и предложения желая да бъда информиран за причините, поради които писмото ми е оставено над три месеца без разглеждане.
 
                  5/ Желая да получа информация защо решавате въпроса с цените на транспортната услуга и  разписанието на масовия градски транспорт единствено с превозвачите, а  изключвате гражданите на Пловдив, които ползват транспортната услуга. Защо се търси решение само с повишаване на цените и не се търси намаляване на разходите чрез промяна в разписанието? Кому е нужно превозните средства да се движат на малък интервал едно от друго с използване на 10-15 % от превозния им капацитет и същевременно цената на билетите и картите да расте, а държавата и общината да субсидират с десетки милиони лева този лукс по време на криза?
                   6/ Във връзка с т. 5/ желая да получа информация дали сте готов да отмените решението за повишаване на цената на преференциалните карти от 1.07.2012 г.
                  7/ От 1.11.2011 г. има промяна в маршрутите на няколко от линиите на МГТ.  Въпреки че оттогава изминаха  7 месеца, все още това не е отразено на табелите по спирките.  . Желая да получа информация коя е непреодолимата обективна причина, която пречи новите маршрути да бъдат отразени по актуалните спирки и да бъдат заличени невалидните номера по старите маршрути.
                  8/ Желая да получа информация съществува ли решение на общинското ръководство на Пловдив за  поставяне на разписание  по спирките на МГТ за движението на превозните средства  както това е в София и по белия свят или по този пункт Пловдив ще продължава да изглежда като глуха провинция.
                   9/ Много от спирките на МГТ са без заслони, а там където има те са сякаш за пустинни условия, където няма валежи. Под покрива  от трите страни има големи отвори през които свободно преминава дъжд и сняг и прави   пейките неизползваеми, а заслоните  нефункционални . Желая да получа отговор на въпроса има ли прието решение на  общинското ръководство  за промяна в конструкцията на заслоните.
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на Община Пловдив и на кмета на град Пловдив  с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
.                         С уважение:………………………………
 Пловдив, 06.06. 2012 г.

Leave a Reply