Отговор от община Пловдив на заявление по ЗДОИ за МГТ.

 На 06.07. 2012 г. около 12:40 часа на спирка на градския транспорт до кметството на район Южен в посока към центъра видях двама млади мъже с камери и една млада жена с тях. Проявих любопитство и ги запитах какво снимат по паветата и бордюра  на тротоара до спирката. Отговориха ми че снимат кадри във връзка с произшествието на кметицата на района и двете блъснати момичета. Разговорът се завъртя и към градския транспорт с автобус на който уж е била засечена Павлинка Кацарова. Казах им че мечтая за камера, която да заснеме как по цял ден автобусите и тролейбусите  се движат с по 10-15 пътника на малък интервал един от друг. На което  младата дама отговори,  че гражданите ще протестират ако се увеличи интервалът, аз и подхвърлих, че гражданите ще приемат увеличаване на ннтервала ако бъде съпроводено с намаляване цената на билета. Попитах дали дамата ползва интернет, след утвърдителния и отговор потърсих визитна картичка в чантичката на кръста си (докато я търсех в ръката ми попадна и визитната картичка на Симеон Дянков, която и показах) намерих я и   казах, че в блога ми трябва да търсят материали по въпроса в две категории – „Кореспонденция със С. Дянков“ и „Критични материали за градския транспорт“, че съм направил анализ на конкретни показатели и съм направил предложения за оптимизация. Дамата ме попита какво съм работил и аз и отговорих че съм бивш преподавател по политическа икономия. След това и аз попитах с кого съм имал честта да разговарям и младата дама ми отговори: Райна Златкова, БТв. Забеляза че на визитната ми картичка е изписан моят телефон и каза, че ако преценят за необходимо ще ме потърсят. Автобусът който чаках дойде, сбогувах се и се качих. Сега съм любопитен първо дали Райна Златкова  ще прочете нещата, които и предложих и второ дали ако ги счете за актуални и важни ще и позволят да прави предаване по темата.
Днес е 17.09.2012 г. Нямам обаждане от Райна Златкова и вече нямам надежда че щсе се обади. Очевидно или писмата не са прочетени, или не са ги счели за актуални или важни.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Преди да получа долупоместеното решение получих в края на четиринадесетдневния законов срок за отговор на заявлението ми писмо, с което бях уведомен че срокът се удължава с 10 дни. Когато и този срок изтече, вчера получих съобщение че имам писмо в пощенската станция.  Явно много нужни са били тези десет дни за да получа отговора, който е фактически отказ за достъп до информация и меко казано е подигравка с моето заявление и със закона.
 
 
 

            След получаването на горецитирания отговор на заявлението ми за достъп до информация се обърнах към съда за решаване на спора.           
    Чрез кмета на град Пловдив                                                                                                            
                                                                     до
                                                                     Административен съд
                                                                     гр. Пловдив.
 
                                                           Ж  А  Л  Б  А
от  Димитър Николов Митев, адрес гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък № 6 
                                                           срещу
фактически отказ за предоставяне на информация, постановен с Решение   изх. № 12 П3607 (3) от 29.06.2012 г.  на Община Пловдив.
 
                      Уважаеми административни съдии,
                      Cъс заявление вх. № 12 П 3607 от 06.06.2012 г. в съответствие с чл. 2 (1) на ЗДОИ поисках достъп до интересуваща ме обществена информация, която е в пряка връзка с проблемите на масовия градски транспорт(Приложение 1). В края на законния 14 дневен срок за отговор получих писмено съобщение, че срокът за отговор е удължен с 10 дни (Приложение 2). След изтичането на тези 10 дни по пощата получих   горепосоченото Решение  (Приложение 3) което  беше изпратено като отговор на Заявлението ми.
                       Вероятно десетте допълнителни дни за изготвяне на отговора на заявлението ми са били нужни на кмета на Пловдив да намери уникално решение на проблема – от една страна да  постанови, че ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и същевременно да се обяви исканата от мен информация по точки 1 до 7 от Заявлението ми за нямаща обществен характер и по такъв начин да ми бъде отказан достъп до нея.
                    Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация е гарантирано с чл.41, ал.1 от Конституцията. В РКС № 7/96 г. по к.д. № 1 от 1996 г. Конституционният съд е извел необходимостта от приемането на закон за детайлна уредба на тази материя, какъвто именно се явява приетият през 2000 г. ЗДОИ. Несъмнено е, че всяка информация, създавана или съхранявана от органите на държавна власт по презумпция дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на тези органи. Това се извежда от прочита на чл.2, ал.1 („Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“). Естествено, целта на законодателя не е била административните органи по свое усмотрение да решават коя информация е от значение за съставяне на мнение и коя – не. В противен случай не би съществувало право на достъп до обществена информация, а само някаква правна възможност гражданите да бъдат информирани по отделни въпроси според желанието на държавните органи.
                     В Решението, което оспорвам, не са представени никакви аргументи или доказателства за това че  исканата от мен информация и поставените от мен въпроси противоречат на смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. В този смисъл отказът на кмета да ми бъде предоставена информация по т. 1 до 7 е немотивиран.
                     Същевременно отговорите, които са ми предоставени по т. 8 и т. 9 от Заявлението са непълни,  и се разминават  с конкретния аспект на поисканата информация. В този смисъл не ме удовлетворяват, защото не мога да си съставя мнение до каква степен са или ще бъдат решени съществуващите проблеми, предмет на исканата от мен обществена информация и съответно не мога да получа точна представа за работата на кмета като задължено по закона лице.
                     Уважаеми административни съдии,
                     предвид и на основание гореизложените мотиви
                                               М О Л Я
 да отмените оспореното Решение на кмета на Община Пловдив с което фактически ми  е отказан достъп до обществена информация, от която бих могъл да си съставя мнение за дейността на кмета като задължено по закона лице, като го задължите да представи ново решение, законосъобразно и притежаващо всички изисквани от закона елементи.
 
Приложения:
1. Заявление за достъп до обществена информация до кмета на Пловдив.
2. Писмо за удължаване на срока за отговор на Заявлението.
3. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
4. Препис от жалбата до АС Пловдив
      С уважение:…………………………..
 
  След като общината е придвижила жалбата ми до Административния съд получих следното съобщение за дължима държавна такса без заплащането на която делото ще бъде прекратено:
 
 
 
 
                                                      До Административен съд
                                                        Гр. Пловдив
                                                       Административно отделение – VІ състав
 
 Платих по баннков път срещу такса от 2,50 лв исканата държавна такса и с долупосоченото придружително писмо представих платежния документ в Административния съд.
 
                                  М   О    Л    Б    А
от  Димитър Николов Митев по повод съобщение за оставено без движение административно дело № 2726/2012 г.
 
 
                Уважаеми административни съдии,
                 моля  да приемете и приложите към дело № 2726/2012 г. документ за платена държавна такса 10 лв.
 
 
С уважение: ………………………………
 
Пловдив,
19.09.2012 г.
 
 

Leave a Reply