Янаки Стоилов /БСП/ за смяната на номерата

/Това е извадка от стенограма на заседание на парламента от 16.03.2006 г. Коментарите в скоби са мои, Д.М. /
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Христов.
Има две становища: на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, господа народни представители! Както можете да очаквате, нашето становище се отнася само до правната страна на направеното
предложение. Предполагам, след това в становището на Комисията по транспорт и съобщения ще се постави въпросът по същество, тоест по целесъобразността на самия срок за пререгистрация на моторните превозни средства. /За Янаки Стоилов, който има честта да застава пред студенти и да ги обучава, изглежда е непосилно да разбере, че въпросът по същество е в престъпния характер на наредбата, а срокът за нейното изпълнение е вторичен. Впрочем това се отнася не само за него./
“На свое заседание, проведено на 15 март 2006 г.,
/предложението на М. Христов е внесено на 6-ти януари 2006 г. Налага се комисията да бъде поздравена за „експресното” му разглеждане!/ Комисията по правни въпроси разгледа проект за решение за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства.
Проектът за решение е насочен към създаване на задължение за Министерския съвет в 10–дневен срок от приемането на решението да отмени задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства, с изключение на тази, по отношение на автомобили, които напускат територията на Република България.
В хода на дискусията по проекта за решение народните представители се обединиха около становището, че не е в компетентността на Народното събрание, и в частност на Комисията по правни въпроси, пряко да решава този въпрос, тъй като неговата уредба се съдържа в Наредба № І-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, която е издадена от министъра на вътрешните работи.

Правилата за взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт не позволяват Народното събрание с решение да задължава Министерския съвет да прави преоценка на решение по целесъобразност в кръга на компетентност на изпълнителната власт. Поради това специализираните органи в изпълнителната власт и помощните органи на законодателната власт трябва да отговорят по същество на поставените въпроси за срока на пререгистрация на автомобили.

Народното събрание, ако се налага, може да приеме закон, чрез който да уреди определени отношения, или по пътя на парламентарния контрол да препоръча на правителството, респективно на отделни министри, насоката, в която да бъдат променени техни актове. Поради това е правно недопустимо под формата на решение на Народното събрание да се определя съдържанието на подзаконови нормативни актове.
Комисията по правни въпроси с единодушие от присъствалите
/колко са били те очевидно е тайна/ народни представители отхвърли проекта за решение за отмяна на задължителния срок за регистрация на моторни превозни средства, внесен от народния представител Минчо Христов Куминев”. Благодаря ви. //Комисията по правни въпроси начело с председателя си си изми ръцете като древния Пилат Понтийски. Истинско чудо щеше да бъде ако беше разгледала правната същност на наредбата през призмата на конституцията на страната и действащите закони.В българския парламент обаче чудеса не стават. Между другото същата комисия е приемала и чл. 5 на Закона за стандартизацията в края на 2005 г. и е приела за уместно спазването на стандартите в България да е доброволно. Но сега е март 2006 г. и се налага да бъде приложено правото на силата за да бъдат накарани хората на платят втори път за вече платена от тях услуга.Жалко, че академичният кадър Янаки Стоилов не е посочил имената на другите /присъствали/ правни корифеи от комисията, та да знаят студентите му от СУ от кого да се учат и чий пример да следват.//
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, благодаря Ви, господин Стоилов.

Leave a Reply