Декларация за отказ от ползване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване

                                                                                                                   До ръководството на
                                                                                                                     дирекция „Местни данъци и такси”
                                                                                                                     община Пловдив.
 
 
                                                           Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я
от  Димитър Николов Митев, ЕГН …………………., като упълномощен от Ивана Димитрова Хоусен,
                                ЕГН …………………, адрес гр. Пловдив 4002, ул…………………………
 
               Уважаеми госпожи и господа,
               -със съдебноикономическа експертиза, представена по административно дело 1391/2012 г. по описа на Пловдивски административен съд, бе доказано твърдяното от мен обстоятелство, че в притежавания от мен недвижим нежилищен имот, находящ се на ул. „Константин Геров” 30 в гр. Пловдив, не се генерират отпадъци;
               – същевременно в решение на Върховен административен съд № 9945 по адм. дело 1910/2013 г. е записано:       
„… община Пловдив, с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугите да не заплати дължимите за нея такси. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.
Следва изрично да се посочи, че когато става въпрос за комунална услуга, която общината предоставя по принцип на цялото население на общината, логичното и икономически обосновано изискване е тези от правните субекти, които не желаят да ползват услугата да заявят това обстоятелство преди началния момент на нейното престиране. Без тази индикация за волята на съответния субект да не бъде ползвател на услугата общината не би могла да знае (поне в значителна степен със сигурност, а това ще осигури и адекватност на икономическите разчети) кои от лицата на територията на общината ще ползват услугата и кои не.
Принципите на съвместното съжителство, които са нормативно обективирани в изискването за предварително уведомяване, гарантират както правата на субекта, който по една или друга причина не желае да ползва предоставяната от общината услуга, така и правата на общината, която колкото предварително е по-добре информирана, толкова по-ефективно ще организира предоставянето на услугата, което неминуемо ще рефлектира и върху таксата за нея.
С оглед на изложеното трябвало е касаторът да информира общината преди започване на съответния отчетен период по достатъчно ясен и недвусмислен начин, че не желае да ползва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, за да има това уведомяване релевантно за нея значение. ”
               Като имам предвид заключението на цитираната съдебноикономическа експертиза и цитираните мотиви за Решението на ВАС по дело 1910/2013 г.
 
                                           Д   Е   К   Л   А   Р   И   Р   А   М
           че в следващите години, считано  от 10.08.2013 не желая и съответно няма да ползвам услугите на община Пловдив по събиране и извозване на  отпадъци за нежилищния ми имот, намиращ се на ул. Константин Геров 30 в гр. Пловдив. Ако в бъдеще време начинът на ползването на нежилищния ми имот се промени по такъв начин, че в него започнат да се генерират отпадъци, ще уведомя компетентният общински орган за тази промяна.
 
Пловдив,                                  С уважение:…………………………………..
12.08.2013 г.                                                     /пълномощник/
 
ПП.
Ползвам се от случая да Ви предоставя приложено копие от  Жалба до Районен съд Пловдив вх. № 37696/06.08.2013 г.  срещу Решение № 8/10.03.2012 г. на Дирекция „МДТ” –  и  дискриминационната практика на същата дирекция  при определянето на ТБО за притежавания от мен нежилищен имот на ул. „Константин Геров” 30. Уведомявам Ви, че в зависимост от решението на съда по този казус ще платя или няма да платя дължимата според дирекцията МДТ до момента сума за ТБО.
Приложение:

  1. Жалба до Районен съд Пловдив вх. № 37696 от Ивана Димитрова Хоусен, представлявана от Димитър Николов Митев.

 
 

Leave a Reply