Частна жалба до Окръжен съд – Пловдив срещу дискриминация

Чрез Районен съд
гр. Пловдив
до Окръжен съд
гр.  Пловдив
 
Ч А С Т Н А    Ж А Л Б А
от  Димитър Николов Митев, ЕГН …………….., гр. Пловдив 4002, ул………………., като пълномощник на Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН ……………….. с постоянен адрес в България – гр. Пловдив 4002, ул…………………….
С Р Е Щ У
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12200 от 26.09.2013 г. на ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД по гражданско дело № 15248/2013 г. по описа за 2013 г. на същия съд.
 
Уважаеми окръжни съдии,
Не съм съгласен с цитираното определение на Пловдивския районен съд по   по гр. дело № 15248/2013.
Жалбата на Ивана Димитрова Хоусен до Пловдивски районен съд, във връзка с която е образувано цитираното гражданско дело № 15248/2013 г. е с искане съдът да се произнесе по въпроса подложена ли е тя на пряка дискриминация от Община Пловдив при определянето на ТБО за нейния недвижим имот, находящ се на ул. „Константин Геров” 30. В нейната жалба няма предявена претенция за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ от действията на органа на общината „Дирекция Местни данъци и такси”. Предявеното от ищцата искане за възстановяване на съдебните разноски в размер на 170 плюс 40 лв. не е иск за обезщетение за претърпени вреди от действия на общината и съдът правилно го е посочил като искане за възстановяване на съдебни разноски.
В тази връзка считам, че в оспорваното определение неправилно е прието, че случаят не попада в хипотезата на общата норма на чл. 71 на Закона за защита от дискриминация, а попада в хипотезата на специалната норма на чл. 74, ал. 2, (засягащ трудово- правни взаимоотношения), че следователно   трябва да се гледа по ЗОДОВ и поради това е постановено да се изпрати по подсъдност на Административен съд Пловдив.
Уважаеми окръжни съдии,
 предвид  и на основание гореизложеното
                                                             М О Л Я
да отмените оспорваното ОПРЕДЕЛЕНИЕ  на Пловдивския районен съд  и да се произнесетe по същността на спора дали Ивана Димитрова Хоусен е подложена на пряка дискриминация от компетентния орган на Община Пловдив при определянето на ТБО за притежавания от нея недвижим нежилищен имот на ул. „Константин Геров” 30 в Пловдив и съответно да осъдите ответника да прекрати практикуваната години наред от него пряка дискриминация срещу ищцата.
 
С уважение:……………………………………
Пловдив,
14.10.2013 г.
Приложение:
Документ за платена държавна такса по сметката на Окръжен съд – Пловдив.
Определение № 139 на Пловдивски окръжен съд

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД
, VІІІ граждански състав, в закрито
заседание на 14.о12.2014 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА АНДРЕЕВА
МИХАЕЛА ЛАЗАРОВА
като разгледа докладваното от съдия Георгиев въззивно частно – гражданско
дело № 3648/2013 г., намира следното:
Производството по реда на чл. 274 – 279 от ГПК
Постъпила е въззивна частна жалба вх. № 47472/14.10.2013г. от Ив-
ана Димитрова Хоусен, ЕГН…………чрез пълномощник Димитър Митев про-
тив определение № 12200/26.09.2013 г., постановено по г.д.15248/2013 г. по
описа на РС – Пловдив, ІІ граждански състав, с което производството по делото
е прекратено и постановено същото да бъде изпратено на Административен
съд – Пловдив по компетентност.
Ответникът не е взел становище по същество.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира
за установено следното:
Частната жалба е допустима, подадена е в срок и е изпълнена про-
цедурата по чл. 275 и чл. 276 от ГПК за нейното администриране.
С определение № 12200/26.09.2013 г., постановено по г. д. №
15248/2013 г.по описа на РС – Пловдив, ІІ граждански състав, производството
по делото е прекратено и постановено същото да бъде изпратено на Админис-
тративен съд – Пловдив по компетентност.
За да постанови обжалваното определение, районният съд е преце-
нил, че, тъй като се касае за искове с правна квалификация чл. 71 от Закона за
защита от дискриминация, компетентен да разгледа спора е съответният адми-
нистративен съд.
Пред РС – Пловдив са предявени претенции против Община Пловдив
за отмяна на акт на този орган като пряко дискриминационен, както и за преус-
тановяване на дискриминацията при определяне на ТБО за определен недви-
жим имот. При така формулираните претенции се налага недвусмислен извод,
че се касае за позоваване на хипотезите на чл.- 71 от ЗЗД. След като се твърди
––––––––-
Пренос от определение от 14.01.14 г., постановено по в.ч.г.д. № 3648/2013 по описа на ОС – Пловдив, VІІІ г. състав
– 2 –
дискриминация, произтичаща от административен акт, компетентен да разгле-
да спора е съответният административен съд, съобразно правилата на чл. 73 и
чл. 74 от ЗЗД, като в случая това е Административен съд – Пловдив.
Следователно обжалваното определение е правилно, поради което
следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА определение № 12200/26.09.2013 г., постановено по
г.д. № 15248/2013 г. по описа на РС – Пловдив, ІІ граждански състав, с което
производството по делото е прекратено и постановено същото да бъде изпра-
тено на Административен съд – Пловдив по компетентност.
Препис от определението да бъде изпратен на частния жалбопода-
тел.
Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба, в
едноседмичен срок от връчването, при наличие на предпоставките по чл. 280
от ГПК, пред Върховния касационен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: нечетлив подпис
ЧЛЕНОВЕ: нечетлив подпис
нечетлив подпис.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА нечетлив подпис
Кръгъл печат на Окръжен съд – Пловдив.

Leave a Reply