Частна жалба до Върховен касационен съд срещу дискриминация за ТБО


                                                                                                                Чрез Окръжен съд

                                                                             гр.  Пловдив

                                                                             до Върховен касационен съд

 

                                             Ч А С Т Н А    Ж А Л Б А

от Димитър Николов Митев, ЕГН хххххххххх, гр. Пловдив 4002, ул.ххххххххххххххххх, като пълномощник на Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН ххххххххххххххх с постоянен адрес в България – гр. Пловдив 4002,хххххххххххххххххх

                                                        С Р Е Щ У

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 139  от 14.01.2014 г. на Пловдивския  окръжен съд, VІІІ граждански състав по гражданско дело № 3648/2013 г.

 

                     Уважаеми върховни съдии,

                     не съм съгласен с цитираното определение на Пловдивския окръжен съд по гражданско дело 3648/2013 г.

                     Жалбата на Ивана Димитрова Хоусен до Пловдивски окръжен съд е с искане съдът да се произнесе по въпроса подложена ли е тя на пряка дискриминация от Община Пловдив при определянето на ТБО за нейния недвижим нежилищен имот, находящ се на ул. „Константин Геров” 30, Пловдив. В жалбата няма предявена претенция за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ от действията на Дирекция „МДТ”. Искане има единствено за възстановяване на съдебни разноски.

                 Не желая жалбата да бъде препратена за разглеждане от АС Пловдив, както е постановено в потвърденото от ОС Пловдив Определение 12 200/2013 г. на Районен съд Пловдив. В жалбата ни РС Пловдив подробно е описано поведението на Административен съд Пловдив и Върховен административен съд – София.

                    Припомням накратко как се отнесоха административните съдии към казуса:

              „ Обжалвах цитираното  Решение № 8/010.03.2012 г. на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” постановено по жалба на Ивана Димитрова Хоусен с вх. № 12 СГ 15/09.01.2012 г. пред Пловдивски административен съд като незаконосъобразно и пряко дискриминационно.  Образувано бе адм. дело 1391/2012 г. На първото открито съдебно заседание съдия Здравка Диева отказа да разглежда въпроса за пряката дискриминационност на Решението и със съответно определение го препрати към ръководството на ПАС. На тази основа бе образувано ново адм. дело 2308/2012 г. специално по въпроса за пряката дискриминация. На 29.11.2012 г. в открито съдебно заседание бе даден ход на делото и бе констатирано, че то е изяснено по същество и че съдът ще се произнесе в законния срок.  Три месеца след това на 28.0.2013 г. съдията по делото Т. Петрова приема Определение  647, с което с мотив, че по въпроса за пряката дискриминационност има друго дело (1391/2012г),

ОТМЕНЯ  определението от 29.11.2012 год. за даване на ход по същество на административноправния спор.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х. чрез Д.Н.М., и двамата с посочен в жалбата адрес ***, срещу Решение № 8 от 10.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2308  по описа за 2012 г.на Пловдивския административенсъд.

               Подадох частна жалба срещу цитираното определение, но въпреки че от дело 1391 бе отстранен въпросът за пряката дискриминационност на Решение № 8, като за целта бе образувано друго дело  тричленен състав на ВАС с      ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 5323
София, 16.04.2013

потвърди определението на съдия Т. Петрова и нейния мотив.

                        ПО ТОЗИ НАЧИН ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЯКАТА ДИСКРИМИНАЦИОННОСТ НА ОСПОРВАНОТО РЕШЕНИЕ  НЕ БЕ РАЗГЛЕДАН ПО СЪЩЕСТВО.”

                   

                    Уважаеми върховни съдии,

                    след описаното поведение на съдиите от Пловдивския АС и ВАС е съвсем естествено да не изпитваме доверие към безпристрастността, обективността и спазването на закона от Административния съд. Налице е нежелание да бъде постановено решение допусната ли е пряка дискриминация в дадения случай или не. Цитираните решения на административните съдии са неправилни, нарушават съществено съдопроизводствените правила и са необосновани.

                     Уважаеми върховни съдии,

                     предвид и на основание гореизложеното                  

                                                                  М О Л Я

в съответствие с чл.чл. 71, 280 и 281 на ЗЗД да отмените оспорваното ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено определение 12200 на Пловдивския районен съд по гр. дело 15248/2013 г. по описа на РС – Пловдив, ІІ гр. състав и да се произнесете вместо административните съдии по въпроса дали е налице продължаваща във времето, преднамерена, пряка дискриминация при определянето на ТБО за нежилищния имот на Ивана Димитрова Хоусен, както и да осъдите ответника да ми възстанови направените съдебни разходи за съдебноикономическа експертиза 170 лв и държавни такси – 40 лв.

 

Пловдив                                      С уважение:………………………….

07.02.2014 г.

Leave a Reply