Сигнал до председателя на ОбС Пловдив срещу директорката на ДМДТ – Пловдив

 
До г-н Илко Николов                                                                                                                                                                                                    Председател на Общински   съвет
гр. Пловдив
Вх.№: 14 Х 502/15.12.2014 г.
С  И  Г  Н  А  Л
от  Димитър Николов  Митев , адрес гр. Пловдив 4002, ул.xxxxxxxxxxxx,  с пълномощие от Ивана Димитрова Хоусен, адрес Пловдив 4002, ул.хххххххххххх относно действия на г-жа Цвета    Попова, директор на дирекция „Местни данъци и такси” към Община Пловдив.
 
Уважаеми господин Николов!                                                                                                                                                                                                     Във връзка с определянето на „такса битови отпадъци” (по-нататък само „ТБО”) за недвижим нежилищен имот, находящ се на ул. „Константин Геров” 30, дъщеря ми като собственик на посочения имот е подложена на груб административен произвол от страна на  директорката на дирекция  „МДТ”  госпожа Цвета Попова.

  1. През 2013 г. подадох декларация за отказ от услугата  сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка за предстоящата 2014 година за цитирания имот. В подкрепа на декларирания отказ представих заключение на Съдебно-икономическа експертиза,  проведена във връзка с административно дело 1391/2012 г. по описа на ПАС, съгласно която в недвижимия нежилищен имот не се генерират никакви отпадъци.

Освен това  в декларацията се позовах на становище на Върховния административен съд, а имено: „Следва изрично да се посочи, че когато става въпрос за комунална услуга, която общината предоставя по принцип на цялото население на общината, логичното и икономически обосновано изискване е тези от правните субекти, които не желаят да ползват услугата да заявят това обстоятелство преди началния момент на нейното престиране. Без тази индикация за волята на съответния субект да не бъде ползвател на услугата общината не би могла да знае (поне в значителна степен със сигурност, а това ще осигури и адекватност на икономическите разчети) кои от лицата на територията на общината ще ползват услугата и кои не.
Принципите на съвместното съжителство, които са нормативно обективирани в изискването за предварително уведомяване, гарантират както правата на субекта, който по една или друга причина не желае да ползва предоставяната от общината услуга, така и правата на общината, която колкото предварително е по-добре информирана, толкова по-ефективно ще организира предоставянето на услугата, което неминуемо ще рефлектира и върху таксата за нея.
С оглед на изложеното трябвало е касаторът да информира общината преди започване на съответния отчетен период по достатъчно ясен и недвусмислен начин, че не желае да ползва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, за да има това уведомяване релевантно за нея значение.
Декларацията ми не бе уважена и получих отговор от Дирекция „МДТ”, в който от мен се искаше да представя документи от ВиК и Енергоснабдяване, че в обекта е спряно подаването на вода и електрозахранване. Това естествено не можех да направя, тъй като обектът се ползва. Повторно подадох декларация за отказ от ползване на спомената услуга, като посочих още един пасаж от становището на ВАС, а именно:
„  Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
И второ.  Законодателят обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.Налице е разлика между ползване на имота по смисъла на чл. 13 ЗМДТ и ползване на услугата по смисъла на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ”.
Не знам в кой университет госпожа Цвета Попова е получила дипломата си за юрист, но повторната ми декларация не бе уважена, нещо повече, оставена бе без писмен отговор.. Очевидно за нея становището на ВАС няма правопораждащо значение и в началото на 2014 г. получих съобщение за дължима ТБО за споменатия нежилищен недвижим имот.
През тази година историята се повтаря засега 1:1. Отново подадох декларация за отказ от ползване на услугата по сметосъбиране за 2015 г., съответно отново получих отговор с приложена бланка за декларация, че в обекта е спряно водоснабдяването и елекроснабдяването.
2.    Както вече посочих, във връзка с воденото дело 1391/2012 г. в ПАС чрез съдебно -икономическа експертиза бе установено, че в обекта не се генерират отпадъци. Напомням, че заключението на експертизата не бе оспорено от дирекция „ МДТ” като ответник по делото.
В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е записано:
„           Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 – ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 109 от 2001 г.,ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) (Предишно изр. второ на ал. 1, т. 2 – ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
    Независимо от заключението на съдебноикономическата експертиза  директорката на дирекция МДТ си позволява да приеме, че количеството на битовите отпадъци в обекта не може да бъде определено и за 2013 г. ТБО  нежилищния имот е определена на базата на 5.5 промила върху данъчната оценка. В тази връзка не мога да отмина „творческото” прилагане от госпожа Цвета Попова на изискването на чл. 8-ми от ЗМДТ:
„Чл. 8. „(Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.”         
    Наистина е много „справедливо” вместо нулева  ТБО за нулев отпадък таксата да  се определя  непременно като 5,5 промила върху данъчната оценка на имота и в никакъв случай  като за жилищните имоти –  върху 1,2 промила (мое предложение в този смисъл за имота на дъщеря ми не получи отговор от дирекция МДТ).
3.                      В кореспонденцията си с ДМДТ аз не един път посочих, че през м. юни 2011 г. е прието Решение № 113 на Комисията за защита от дискриминация, с което практиката за изчисляване на ТБО чрез прилагане на различни промили за жилищните и нежилищните недвижими имоти е определена като пряка дискриминация според типа собственост. Предполагам, че госпожа Цвета Попова не е предприела никакви стъпки за да информира Общинския съвет за цитираното решение  и евентуално  да поиска  то да бъде разгледано от съветниците и да бъде изменена съответната Наредба на общината с цел избягване на продължаващата дискриминационната практика за собствениците на нежилищни имоти .
Уважаеми господин Председател на Общинския съвет,
като имам предвид гореизложените факти моля да потърсите отговорност от директорката на дирекция МДТ госпожа Цвета Попова и да прецените дали следва да продължава да заема длъжността Директор на Дирекция МДТ във връзка с посочените примери за неспазване на изискванията на закона за МДТ, както и на  цитираните  решения на Върховния административен съд  и  Комисията за защита от дискриминация.
ПП. В момента очаквам произнасяне на Върховния административен съд по моя частна жалба (Приложение 1). От нея ще придобиете по-пълна представа за „каузата”, която защитава ръководството на дирекция МДТ пред съда от името на Община Пловдив и за която, убеден съм, не Ви е информирало. Моля да имате предвид, че в досегашните дела не се намери съд, който да  отхвърли  твърдяното от нас наличие на   пряка дискриминация при определянето на ТБО за имота  на И. Д. Хоусен. Няма становище по нежеланието да бъдат приети подадените декларации, нито за определената ТБО за 2013 г. Посочвам това обстоятелство, защото предполагам, че госпожа директорката ще се опита да се позове на решения и определения на съда, въпреки че в тях има  само измислени формални поводи за прекратяване на делата. Все още вярвам, че ще се намери съд, който да се произнесе по същество и ще продължа да  търся нашите права по съдебен път, но ще се радвам ако Вие служебно прекратите злоупотребата с власт от страна на г-жа Попова и търсенето на справедливост по съдебен ред стане ненужно.
Пловдив, 15.12.2014 г.                                    С уважение:…………………………

Leave a Reply