Адвокатски вариант на жалбата до ЕСПЧ – отказан от мен

Voir noticeSee Notes        Вижте Обяснителната бележка Numéro de dossier  File-numberНомер на досието

                                                                       
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Conseil de l’Europe – Council of Europe – Съвет на Европа
Strasbourg, France – Страсбург, Франция
REQUÊTE
APPLICATION
ЖАЛБА
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court 
 
съгласно член 34 от Европейската конвенция за защита на правата на човека
и членове 45 и 47 от Правилника на Съда
IMPORTANT:      La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
ВАЖНО:               Този формуляр е юридически документ и може да засегне Вашите права и задължения.
II
I. LES PARTIES
THE PARTIES
СТРАНИ 
 
A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
THE APPLICANT
ЖАЛБОПОДАТЕЛ
 
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Попълнете следните данни за жалбоподателя и неговия представител, ако има такъв)
1. Nom de famille / Surname / Фамилно име**                           Mitev/ Митев
2. Prénom(s) / First name(s) / Собствено и бащино имена** Dimiter Nikolov / Димитър Николов
Sexe : masculin / féminin Sex: male / female Пол: мъжки / женски      Male/ Мъжки
3. Nationalité / Nationality / Гражданство                                  Bulgarian/ Българско
4. Profession / Occupation / Професия                                                       /           
5. Date et lieu de naissance/ Date and place of birth / Дата и място на раждане
                                                                                                                             ,          /      г.,   
6. Domicile /Permanent address / Постоянен адрес
                  str,          ,           district, /гр.         , обл.             , ул.        №     
7. Tel. N° / Телефон ………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Adresse actuelle (si différente de 6.) ………………………………………………………………………………………………………….
Present address (if different from 6.) / Настоящ адрес (ако е различен от този по т. 6)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)*                                 Ivan Todorov Gruikin/Иван Тодоров Груйкин  
Name of representative* / Име на представителя*
10. Profession du/de la représentant(e)                                           Attorney at Law/ Адвокат
Occupation of representative / Професия на представителя
11. Adresse du/de la représentant(e)                                                40, Alabin street, floor 1, Sofia
Address of representative / Адрес на представителя                гр.София, ул. Алабин №40, ет.1,
12. Tel. N° / Телефон   +359 2 9809232        Fax N° / Факс   +359 2 9862972
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
ВИСОКОДОГОВАРЯЩА СТРАНА
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Посочете името на държавата(ите), против коя(и)то е насочена жалбата)
13.                                                                                                          Bulgaria/ Република България
** Изпратeте копие от лицевата страна на личната карта на жалбоподателя.
* Si le/la requйrant(e) est reprйsentй(e), joindre une procuration signйe par le/la requйrant(e) et son/sa reprйsentant(e).
If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative.
Ако жалбоподателят има представител, приложете пълномощно, подписано от жалбоподателя и неговия представител.
III
 
II. EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ
 
(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)
(Вижте § 19 (b) на Обяснителната бележка)
14.
1. Издаване на незаконосъобразни наказателни постановления 
 
1.1. Наказателно постановление № 3984/18.10.2007
На 20.09.2007 г. служител на РПУ – Габрово е съставил срещу г-н Димитър Митев Акт за установяване на административно нарушение (АУАН),  за това, че е управлявал моторно превозно средство (МПС) автомобил Рено с рег.№ РВ6667К, негова собственост, за това, че МПС не е било регистрирано по надлежния ред.
Въз основа на посочения АУАН Началникът на РПУ Габрово е издал Наказателно постановление № 3984 на 18.10.2007 г. , с което е наложил административно наказание на г-н Димитър Митев “глоба” в размер на 20 лв.
На същата дата Началникът на РПУ Габрово е издал и Заповед за ППАМ № 3984/18.10.2007 г., с която е била наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, б.”в” от ЗДвП – спиране на МПС от движение. Заповедта не е била обжалвана, влязла е в сила и впоследствие е била отменена от Директора на ОДП – Габрово със Заповед № 369/28.03.2008 г. 
1.2. Наказателно постановление № 1302/31.05.2008
На 31.05.2008 г. Младши автоконтрольор при РПУ – Карлово КАТ – ПП е съставил срещу г-н Димитър Митев Акт за установяване на административно нарушение № 1302/31.05.2008 г.,  за това, че е управлявал моторно превозно средство (МПС), спряно от движение – автомобил Рено с рег.№ РВ6667К, с табела стар образец, с което е нарушил чл.177, ал.1,т.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
Въз основа на АУАН 1302/31.05.2008 г. Началникът на РПУ Карлово към ОДП Пловдив е издал Наказателно постановление № 1302/08 на 03.07.2008 г. , с което е наложил административно наказание на г-н Димитър Митев “глоба” в размер на 100 лв.
2. Съдебни производства за отмяна на издадените наказателни постановления
2.1. Отмяна на Наказателно постановление № 3984/18.10.2007
Г-н Димитър Митев е подал жалба срещу Наказателно постановление № 3984 от 18.10.2007 г. до Районен съд-Габрово /вх.№ …./, посочвайки в нея, че не е извършил никакво нарушение на Закона за движение по пътищата, че в обжалваното НП не е посочено точно какво нарушение е извършил.
С Решение № 23/08.02.2008 г. по наказателно дело административен характер /н.а.х.д./ № 1172/2007 г. Габровският Районен съд е отменил обжалваното Наказателно постановление № 3984 от 18.10.2007 г., с мотивите, че е налице явно несъответствие между вписаните в акта фактически констатации и тези, посочени в НП, отнасящо се до обстоятелствата, при които нарушението е осъществено. Поради пълната липса на описание на обостоятелствата не е ясно за какво точно нарушение на ЗДвП жалбоподателят е санкциониран, за да се прецени дали административнонаказателната отговорност за него е реализирана законосъобразно или не. Според съда НП подлежи на отмяна и поради пълното противоречие на вписаните в него констатации – за управление на МПС, което не е регистиррано по съответния ред, със съответната норма, по която чрез НП му е било наложено наказание. Решението не е било обжалвано и е влязло в сила./…на……./
2.2. Отмяна на Наказателно постановление № 1302/31.05.2008
Г-н Димитър Митев е подал жалба срещу Наказателно постановление № 1302 от 31.05.2008 г. до Районен съд-Карлово, посочвайки в нея, че в периода от 01.06.2006 г. до 20.09.2007 г. не му е бил съставян никакъв акт за установяване на административно нарушение, съответно – не му било издавано никакво наказателно постановление, поради което той е би могъл да знае за спирането от движение на личното си МПС. Допълнително е изложил аргументи, че в случая не е налице нито една от предпоставките за временно спиране от движение на превозно средство, посочени в чл.40 от Закона за движение по пътищата.
С Решение № 148/15.12.2008 г. Карловският Районен съд е отменил обжалваното Наказателно постановление № 1302 от 31.05.2008 г., с мотивите, че при издаването му не са взети предвид всички писмени доказателства, представени от жалбоподателя в момента на проверката. Административнонаказващият орган е длъжен, преди да вземе решение за съставяне на акта, да прецени всички налични писмени доказателства, което не е сторил, пренебрегвайки показаната му Заповед № 369/28.03.2008 г. на Директора на ОДП – гр.Габрово, касаеща отмяната на заповедта, с която е спрян от движение автомобила.
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Ако е необходимо, продължете на отделен лист
 
3. Съдебни производства по иск срещу държавата за вредите, претърпени от незаконосъобразните наказателни постановления
3.1. Приложими нормативни актове
Г-н Митев не е съгласен, че дължи изпълнение на задължението си за пререгистрация на личния си автомобил, защото Наредба №І-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, изд. от МВР, противоречи на закона (на Закона за движение по пътищата и на Закона за националната стандартизация).
Наредба №І-45 от 24.03.2000 г. е била оспорена като незаконосъобразна на няколко основания от няколко жалбоподатели, но жалбата е била отхвърлена като неоснователна от Върховния административен съд, петчленен състав, с Решение № 6782/20.06.2006 г., влязло в сила на същата дата. Към настоящия момент Наредбата все още се прилага и същата е основание за налагането на административно задължение за пререгистрация на превозните средства по предвидения ред срещу заплащане на съответните такси. Съгласно чл.187, ал.2 от АПК, последващо оспорване на подзаконов нормативен акт на същото основание е недопустимо.
Следователно, г-н Митев е обвързан от нормите на Наредбата като неин адресат и няма правни възможности да се защити срещу Наредбата, защото макар българското законодателство да допуска оспорване на подзаконови нормативни актове, то е недопустимо последващо оспорване на същото основание.
Съгласно чл. 1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Исковете се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.
3.2. Предявени искове
Г-н Митев е потърсил отговорност от държавата за вредите, които е претърпял в резултат от изпълнението на двете незаконосъобразни наказателни постановления. Предявил е два отделни иска за обезщетение, основаващи се на вредите, причинени от всяко едно от отменените като незаконосъобразни постановления.
3.2.1. Иск за вредите, последица от отмененото НП № 3984/18.10.2007 г.
На ….. с вх.№ ……./ г. г-н Димитър Митев е предявил пред Административен съд – гр.Пловдив иск за обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи /съдебни разноски и загуби от неприбиране на реколта/, последица от отмененото НП № 3984/18.10.2007 г., като е поискал от съда обезщетение в размер на 1000 лв. за причинени неимуществени вреди, както и обезщетение в размер на 500 лв. По иска е било образувано адм.дело № 369/2009 г.
Искът е отхвърлен с Решение от 06.10.2009 г. по а.х.д.№ 396/2009 г. на Пловдивски административен съд, с мотиви, че макар искът да е допустим и за случаи на отмяна на наказателни постановления, същият е недоказан – не са доказани претенциите за имуществените вреди и причинната връзка между неимуществените вреди и отмененото постановление. Срещу това решение г-н Митев е подал Касационна жалба вх.№….. до Върховния административен съд на РБ.
Върховният административен съд, ІІІ отд., с Решение № 6468 от 17.05.2010 г. по адм.дело № 15094/2009 г. е обезсилил решението на Пловдивския административен съд и отхвърлил жалбата като недопустима, с мотиви, че наказателните постановления не са административни актове по определението на чл.21 от АПК, поради което не е налице процесуалната предпоставка по чл.204 ал.1 от АПК за допустимостта на иска по чл.1 от ЗОДОВ.
3.2.2. Иск за вредите, последица от отмененото НП № 1302/03.07.2008 г.
На ….. с вх.№ ……./ г. г-н Димитър Митев е предявил пред Административен съд – гр.Пловдив иск за обезщетение за претърпени загуби и неимуществени вреди, последица от отмененото НП № 1302/03.07.2008 г., като е поискал съдът да му присъди обезщетение в размер на 2000 лв. за причинени неимуществени вреди и обезщетение в размер на 1500 лв. за претърпени загуби и пропуснати ползи /съдебни разноски и загуби от неприбиране на реколта/. По искът е било образувано и разгледано адм.дело № 397/2009 г.
Искът е отхвърлен от Пловдивски административен съд с Решение № 1076 от 01.06.2009 г. по а.х.д.№ 397/2009 г., с мотиви, че макар искът да е допустим и за случаи на отмяна на наказателни постановления, същият е недоказан – не са доказани претенциите за имуществените и неимуществени вреди, последица от отмененото постановление.
В последствие Върховният административен съд, ІІІ отд., с Решение № 6674 от 20.05.2010 г. по адм.дело № 15095/2009 г. е потвърдил решението на Пловдивския административен съд, макар с по-различни мотиви – че НП не е административен акт по смисъла на чл.203 ал.1 от АПК и чл.1,ал.1 от ЗОДОВ,  и отхвърлил жалбата като недопустима, с мотиви, че наказателните постановления не са административни актове по определението на чл.21 от АПК, а също и че вредите на ищеца на са доказани /а пропуснатите ползи са предмет на друго производство/.
Българският съд е отхвърлил претенциите на г-н Митев за заплащане на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от него в резултат от изпълнението на незаконосъобразни наказателни постановления, с мотиви че постановленията не са от категорията административни актове по смисъла на чл.21 и чл.203 от АПК, чиято отмяна може да бъде основание за отговорността на държавата за вреди от незаконосъобразни актове по ЗОДОВ. В мотивите по двете решения Върховният административен съд указва, че законът е изключил от приложното си поле тези актове и за вредите от тях не е предвидено производство за обезщетение. По този начин г-н Митев е лишен от възможността да получи обезщетение за вредите, претърпени от него, защото законът не допуска това според окончателните решения на съда.
 
IV
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR
PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ОБОСНОВАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО/НАРУШЕНИЯТА НА
КОНВЕНЦИЯТА И/ИЛИ НА ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ НЕЯ, ОТ КОЕТО/КОИТО СЕ
ОПЛАКВАТЕ 
 
(Voir § 19 (c) de la notice)
(See § 19 (c) of the Notes)
(Вижте § 19 (c) на Обяснителната бележка)
15.
І. Нарушение на правото на справедлив съдебен процес по чл.6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд. Съдът е разгледал съдебния спор като е приложил неправилно националното законодателство.
 
Като е отказал да се произнесе по исковете за вреди, произтичащи от отменените административни актове – наказателните постановления, цитирани по-горе, съдът не е приложил разпоредбата на чл. 1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), съгласно която държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. По този начин българският съд е отказал да осигури справедлив съдебен процес.
 
 
ІІ. Нарушение на правото на ефективни правни средства за защита, прогласено в чл.13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Всеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази Конвенция, са нарушени, има право на ефикасни правни средства за тяхната защита пред съответните национални власти, дори и нарушението да е извършено от лица, действуващи при упражняване на служебни функции.
 
Мотиви на Решение № 6468 от 17.05.2010 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд. по адм.дело № 15094/2009 г.:  “Искът по чл.1 ЗОДОВ се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред на основание чл.204, ал.1 АПК. Незаконосъобразността на акта /индивидуален, административен или нормативен/, от който се претендира че произтичат вредите, е елемент от фактическия състав на отговорността на отетника и процесуална предпоставка за допустимостта на иска. За конкретния случай съдът незаконосъобразно е приел, че наказателното постановление е административен акт и след отмяната му с влязло в сила решение е налице процесуалната предпоставка по чл.204, ал.1 АПК ца допстимустта на иска. В правната теория няма спор, че наказателните постановления не са административни актове по определението на чл.21 АПК. Наказателните постановления са актове, с които по административен ред се налагат предвидени в закона наказания за по-ниски по степен на обществена опасност деяния, които не са престъпления. Дейността по налагане на административните наказания по наказателните постановления не е административна и затова те подлежат на обжалване за законосъобразност не по реда на АПК, а пред съответния районен съд”.
Аналогични са мотивите на  Решение № 6674 от 20.05.2010 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд. , по другото дело – адм.дело № 15095/2009 г.: “Основният проблем по делото е дали наказателното постановление, което е отменено по реда на ЗАНН със съдебно решение, представлява незаконосъобразен акт по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и е основание за ангажиране на отговорността на държвата и общините. По своята правна същност наказателното постановление представлява държавновластнически правораздавателен акт, който се издава в опростено състезателно производство след сезиране за решаване на конкретен административнонаказателноправен спор, при самостоятелност и независимост на произнасящия се орган, неповратимост на решението му и отменимост единствено по съдебен ред. Дейността по издаването му е форма на административна дейност, но чл.1, ал.2 от ЗОДОВ препраща към АПК за реда, по който се разглеждат исковете по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Съгласно чл.203, ал.1 от АПК исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица се разглеждат по реда на тази глава. Част от елементите на фактическия състав на отговорността на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ са възпроизведени в чл.203, ал.1 от АПК: да има вреди, те да са претърпени от физически или юридически лица и да са вследствие от незаконосъобразен акт, действие или бездействие на административни органи и длъжностни лица. Допустимостта на претенцията е обусловена от предварителната отмяна на административния акт по “съответния ред” – чл.204, ал.1 от АПК. Но с чл.204, ал.2 от АПК законодателят допуска възможността за обективно съединяване на иск за обезщетение с оспорването на административния акт, от който са настъпили вредите, като реализирането на тази възможност зависи само от волята на жалбоподателя, а не от наличието на други условия. Такова обективно съединяване ще възможно, ако оспорването на административния акт е по “съответния” ред, предвиден в АПК. А по реда на АПК се оспорват индивидуални, общи или нормативни административни актове. Обжалването на издадено наказателно постановление не е по реда на АПК, а става в производство по специален закон – раздел V на ЗАНН, като редът на АПК се прилага само относно касационното обжалване на решенията на районния съд – чл.63 от ЗАНН.
Освен това жалбоподателят сезира по ЗАНН районния съд, а не административния съд, поради което и заради различния ред за защита срещу индивидуални, общи, нормативни административни актове и наказателни постановления, обективно съединяване по чл.204, ал.2 от АПК на иск и жалба не може да се извърши. Поради това тълкуването, което се налага е, че заради процесуалната разпоредба на чл.204, ал.2 от АПК изискванията за допустимост, които законодателят е въвел, претенция по чл.203, ал.1 от АПК може да се предяви само за вреди от административен акт, който е отменен по съответен ред, предвиден в АПК, но не и в друг закон. Така законодателната промяна и влизането в сила на АПК всъщност стесняват приложението
На материалноправна норма на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, като държавата и общините не носят отговорност за вреди, които са настъпили от незаконосъобразно наказателно постановление, издадено за административно наказване по ЗАНН.”
Следователно, ако българският съд счита, че разпоредбата на чл. 1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), изключва от своето приложно поле отговорността за незаконосъобразни наказателни постановления, защото редът за отмяна на постановленията не уреден от АПК, а от друг закон, то тогава е налице законодателен пропуск, който се явява пречка за защита на засегнатите права и интереси.
Като гражданин, чието право на справедлив процес, провъзгласено в тази Конвенция, е нарушено, жалбоподателят има право на ефикасни правни средства за защита на това свое право пред съответните национални власти. Законът в Република България следва да осигури ефективни правни средства за защита и срещу вредите, настъпили в резултат от незаконосъобразни наказателни постановления.
V
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
ИЗЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 35 § 1 НА
КОНВЕНЦИЯТА
 
(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ciaprès)
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Вижте § 19 (d) на Обяснителната бележка. Ако е необходимо, за всяко отделно оплакване, изложете информацията по точки 16 до 18 на
отделен лист)
16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Окончателно вътрешноправно решение (дата и вид на решението, орган – съдебен или друг, – който го е
постановил)
a) Решение № 6468 от 17.05.2010 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд. по адм.дело № 15094/2009 г.;
b) Решение № 6674 от 20.05.2010 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд. , по адм.дело № 15095/2009 г.
17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et
l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Други решения (изброени в хронологичен ред, като за всяко решение бъдат посочени датата, вида му и органа – съдебен или друг, – който го е постановил)
a) Решение № 23/08.02.2008 г. по н.а.х.д. № 1172/2007 г. на Габровския Районен съд;
b) Решение от 06.10.2009 г. по а.х.д.№ 396/2009 г. на Пловдивски административен съд;
c) Решение № 6468 от 17.05.2010 г. по адм.дело № 15094/2009 г. на Върховният административен съд, ІІІ отд
d) Решение № 148/15.12.2008 г. по н.а.х.д. № 175/2008 г. на Карловския Районен съд;
e) Решение № 1076 от 01.06.2009 г. по а.х.д.№ 397/2009 г. на Пловдивския административен съд;
f) Решение № 6674 от 20.05.2010 г. по адм.дело № 15095/2009 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд.
g) Решение № 6782/20.06.2006 г. на Върховния административен съд, петчленен състав;
18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why
you have not used it.
Имали ли сте на разположение вътрешноправно средство за защита, което не сте използвали? Ако сте имали,
каква е причината, поради която не сте го използвали?
Нямаме на разположение друго вътрешноправно средство за защита, което да използваме и не сме използвали такова
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Ако е необходимо, продължете на отделен лист
VI
V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛТА НА ЖАЛБАТА
(Voir § 19 (e) de la notice)
(See § 19 (e) of the Notes)
(Вижте § 19 (e) на Обяснителната бележка)
19.
Молим Европейският съд да установи, че Република България, чрез българския съд чрез действията на администрацията си и действията на всички възможни съдебни инстанции, е лишила жалбоподателя г-н Димитър Митев от правото на справедлив процес и от правото на ефективни правни средста за защита. Като последица от нарушаването на посочените права, жалбоподателят е претърпял неимуществени вреди, за които той иска Европейският съд да му присъди справедливо обезщетение.
Неимуществените вреди, претърпени от г-н Димитър Митев се изразяват в безпокойство, напражение и страдание от факта, че е бил лишен от правото да получи справедливост от българския съд след отмяната на двете наказателни постановления. Г-н Митев е преживял безпокойство, напражение и страдание и от факта, че са водени многобройни административни и съдебни производства, включително и ограничаваши правото му свободно да управлява своя личен автомобил. В продължение на повече от три години той се е защитавал срещу всякакви възможни дела, ангажирайки не само свои процесуални защитници – адвокати, но и други усилия, свидетели, проучвания и експерти. За тези свои вреди г-н Митев очаква Европейският съд да му присъди обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) евро.
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТАНЦИИ, ПРЕД КОИТО ЖАЛБАТА Е ИЛИ Е БИЛА
ПРЕДСТАВЕНА
(Voir § 19 (f) de la notice)
(See § 19 (f) of the Notes)
(Вижте § 19 (f) на Обяснителната бележка)
20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Представяли ли сте оплакванията по настоящата жалба пред друга международна инстанция за разглеждане или решаване? Ако сте ги представяли, дайте подробна информация за това.
Не сме представяли оплакванията по настоящата жалба пред друга международна инстанция за разглеждане или решаване.
VII
VII. PIÈCES ANNEXÉES                                                                        (PAS D’ORIGINAUX,
       UNIQUEMENT DES COPIES ;
    PRIÈRE DE N’UTILISER NI AGRAFE,
       NI ADHÉSIF, NI LIEN D’AUCUNE SORTE)
 
LIST OF DOCUMENTS                                                            (NO ORIGINAL DOCUMENTS,
                                                                                                                   ONLY PHOTOCOPIES,
                                                                    DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)
 
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ                                (БЕЗ ОРИГИНАЛИ,
                                                                                                                  САМО ФОТОКОПИЯ;
                                                                           НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛБОД И ЛЕПЕНКИ
                                                                             И НЕ ПОДВЪРЗВАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ)
 
 
(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Вижте § 19 (g) на Обяснителната бележка. Приложете фотокопия на всички решения, на които се позовавате в част ІV и част VІ по-горе. Ако не разполагате с фотокопия на въпросните решения, е необходимо да се снабдите с такива. Ако не можете, следва да обясните защо не сте успели. Изпратените документи няма да Ви бъдат върнати.)
21.
a) Акт за установяване на административно нарушение от 20.09.2007 г., съставен от служител на РПУ – Габрово;
b) Наказателно постановление № 3984 на 18.10.2007 г., изд. от Началника на РПУ Габрово;
c) Заповед за ППАМ № 3984/18.10.2007 г. изд. от Началника на РПУ Габрово;
d) Заповед № 369/28.03.2008 г. за отмяна на Заповед ППАМ № 3984/18.10.2007 г.;
e) Жалба срещу Наказателно постановление № 3984 от 18.10.2007 г. до Районен съд-Габрово /вх.№ …./,
f) Решение № 23/08.02.2008 г. по н.а.х.д. № 1172/2007 г. на Габровския Районен съд;
g) Иск за обезщетение вх.№ ……./ г. по адм.дело № 369/2009 г. от г-н Димитър Митев пред Административен съд – гр.Пловдив;
h) Решение от 06.10.2009 г. по а.х.д.№ 396/2009 г. на Пловдивски административен съд;
i) Касационна жалба вх.№….. до Върховния административен съд на РБ срещу Решението по а.х.д. 396/2009 г.;
j) Решение № 6468 от 17.05.2010 г. по адм.дело № 15094/2009 г. на Върховният административен съд, ІІІ отд
k) Акт за установяване на административно нарушение № 1302/31.05.2008 г., съставен от служител на РПУ – Карлово КАТ;
l) Наказателно постановление № 1302/08 на 03.07.2008 г., изд. от Началника на РПУ Карлово;
m) Жалба срещу Наказателно постановление № 1302 от 31.05.2008 г. до Районен съд-Карлово;
n) Решение № 148/15.12.2008 г. по н.а.х.д. № 175/2008 г. на Карловския Районен съд;
o) Иск за обезщетение вх.№ ……./ г. по адм.дело № 397/2009 г. от г-н Димитър Митев пред Административен съд – гр.Пловдив;
p) Решение № 1076 от 01.06.2009 г. по а.х.д.№ 397/2009 г. на Пловдивския административен съд;
q) Касационна жалба вх.№….. до Върховния административен съд на РБ срещу Решението по а.х.д. 397/2009 г.;
r) Решение № 6674 от 20.05.2010 г. по адм.дело № 15095/2009 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд.
s) Решение № 6782/20.06.2006 г. на Върховния административен съд, петчленен състав;
t) Пълномощно за представителство на жалбоподателя от адв.Иван Груйкин;
u) Копие от личната карта на жалбоподателя.
VIII
VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС
 
(Voir § 19 (h) de la notice)
(See § 19 (h) of the Notes)
(Вижте § 19 (h) на Обяснителната бележка)
Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont
exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application
form is correct.
Декларирам, съзнателно и искрено, че сведенията, които предоставям в настоящия формуляр, са точни.
Lieu/Place/Място                Sofia/София
Date/Date/Дата                    01/11/2010
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Подпис на жалбоподателя или на представителя)

Leave a Reply