Статия, изпратена във в-к Сега.

/Тази статия първоначално бе одобрена за публикуване и  бяха направени някои уточнения по нея, но след това бе отказана за публикуване от редакцията. Подробности виж в същата категория „Дискриминация на пенсионери“

ПАРЛАМЕНТЪТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДИСКРИМИНИРАТ  ПЕНСИОНЕРИ

 /Ако натистенете втори път върху заглавието, под статията ще се появи поле за коментар/

               През  2007 г.  в съответствие с § 2  ал. 1 на Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2007 г. /ДВ, бр. 77, 25.09.2007 г./ бе проведена индексация на пенсиите от 1 юли и от 1 октомври с по 10 % или общо за годината с 21 %.  Малцина от незасегнатите  забелязаха, че това се отнасяше за пенсионираните до края на 2006 г. Пенсионираните през първото полугодие на 2007 г. получиха само една индексация от 1 октомври, а пенсионираните през второто полугодие бяха оставени без индексация.

              По този повод  бе отправено писмено депутатско питане до министър Емилия Масларова. В нейния отговор на питането се твърди следното: „Нарастсването на средномесечния осигурителен доход за страната, който се вземе предвид при оптределяне размера на пенсиите, води и до по-висок размер на пенсиите, отпуснати през второто полугодие на 2007 т., поради което правилно законодателят е преценил, че по отношение на тях няма да има индексация през същата година”.

            Министър Масларова от формална гледна точка е права да се крие зад законодателя, но като се има предвид, че депутатите от мнозинството послушно са гласували проекта за цитирания закон, става ясно, че не само депутатите, а и правителството има вина за дискриминацията, на която в една или друга степен са подложени пенсионираните през 2007 г. За да стане по-ясно че е налице дискриминация, ще си послужа с математически  пример, като за удобство ще разгледам случай с  пенсия от 200 лв, призната през  декември 2006 г.  и пенсията на пенсионер, работил при абсолютно еднакви условия с първия, но  събрал 100-те точки през януари 2007 г. , както и на трети пенсионер, събрал точките например от 1.октомври 2007 г.

            Пенсията  се определя като 36.83% от средномесечния осигурителен доход  /СМОД/ за 12-те месеца преди пенсионирането.  За  м. декември 2006 г.  СМОД е бил 351,32 лв. В следствие на двете индексации през 2007 г. отпусната през 2006 г. пенсия става от 1 юли 220 лева, а от 1 октомври – 242 лева. Вторият пенсионер, работил при идентични условия,  е пенсиониран през януари 2007 г.  при СМОД 354,50 лева. Прирастът на СМОД възлиза на 3,18 лева, вследствие на което по тази линия  пенсионираният през януари ще получи пенсия не от 200, а от  201, 80 лева.  Правителството с помощта на послушния законодател го лишава от индексация от 1 юли и неговата пенсия си остава същата, докато на пенсионирания с месец по-рано пенсията става 220 лева. Изоставането на втория спрямо първия пенсионер след  индексацията  е 18,20 лева месечно.

            За пенсионираният през второто полугодие, например от 1 октомври 2007 г.  /работнил при същите условия като първите двама/ пенсията ще бъде определена като се вземе предвид СМОД за предшестващите 12 месеца , т.е.  382,90 лева, който е с  31,58 лв /8,99 %/ по-голям от същия показател за декември 2006 г. По тази причина неговата пенсия ще бъде не 200, а 217,98 лв.  За него обаче въобще няма индексация през годината, така че пенсията му остава до следващото индексиране от 1 юли 2008 г. все 217,98 лв. На първия пенсионер пенсията след двете индексации  става 242 лв, на втория след една индексация – 220 лв./Точното число е 220,18. Грешката ми бе забелязана от Диляна Димитрова и ми бе съобщена по-телефона от нея при обсъждането на някои аспекти на статията/. При съществуващите условия най-много е ощетен третият пенсионер, който до следващата индексация ще получава пенсия, която е с  24,02 лв по-малка от първия, а втория / получил само една индексация/ ще получава с 22 лв. по-малко.

            От горните примери се вижда колко погрешно е твърдението на министърката, че законодателят е постъпил правилно като не е предвидил индексация за третия пенсионер и само една индексация за втория пенсионер. Лишаването от индексация и разчитането само на прираста на СМОД  ощетявя втория и третия пенсионер с повече от една месечна пенсия годишно,  А инфлацията е еднаква за тримата.

            Проблемът се задълбочава, когато се разглежда във връзка със следващата индексация, която по-последни данни трябва да възлезе на 10,35 % и , и  е предвидена за 1 юли 2008 г. Да видим какво ще стане с пенсиите на нашите три пенсионери. Първият излиза след двете индексации от 2007 г. с пенсия от 242 лв.  След 1 юли 2008 г. тя ще стане 267,05  лв /242,00 + 25,05/ Пенсията на втория ще стане 242,77 /220 + 22,77/. Разликата между първата и втората пенсия след 1. октомври беше 22 лв, а сега е станала 22,77 лв. Третият пенсионер излиза без индексация след 1 октомври 2007 г. с пенсия 217,98 лв. и след 1 юли 2008 г. ще получи пенсия от 240,54 лв. /217,98 + 22,56/. Разликата между първата и третата пенсия след 1. Октомври 2007 г. бе 24,02 лв, а след  1 юли 2008 г. става 26,51 лв.  Аналогично, макар и в по-малка степен поради по-близката база третата пенсия изостава от втората.  Разликите, посочени тук, ще бъдат различни за пенсионираните през различните месеци на 2007 г., но   изоставането  е налице  при всички.

            За онези, които ще се стреснат от употребата на понятието дискриминация в дадения случай  припомням текста на чл. 4, ал. 2  от Закона за защита от дискриминация, че „пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. І., отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства”. Добре е да се има предвид и ал. 3 на чл. 4 от ЗЗДискр. , а именно: „Непряка дискриминация  е поставянето на лице на основата на признаците по ал. І. в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критирий или практика е обективно оправдана с оглед на законова цел и следствата за постигане на целта са подходящи и необходими”. В случая е налице дискриминация според  момента на достигане на пенсионна възраст.

              Горните разсъждения са актуални за 47 406  пенсионери, пенсионирани през първото полугодие и 38 704  през второто полугодие на 2007 г. За да се преодолее дискриминацията на толкова голям брой хора е необходимо да се измени цитираният закон за изменение за закона за бюджета на ДОО, с което да се отстрани  възникналата разлика в абсолютния размер на увеличените вследствие на индексацията през 2007 г. пенсии.  За съжалние,  депутатката, която отправи питането до социалната министърка, не пожела да прояви законодателна инициатива в подобен дух.

             Горепосоченият случай  на дискриминация на десетки хиляди пенсионери бе отминат  без особено внимание в медиите, включително и опозиционните. Практическата липса на граждански контрол и възможност за въздействие на обществото върху законодателната и изпълнителната власт /не става въпрос за формално, а за фактическо състояние на нещата в тази област/ води до това, че в момента правителството на тройната коалиция подготвя още по-мащабна дискриминация на пенсионери. Става дума за обявеното намерение за „осъвременяване” на пенсиите, но само на тези, които са отпуснати преди 2000-та година. 

          За илюстрация на горните разсъждения ще приведа следния пример. Нека приемем за удобство на изчислението кръгли числа и разгледаме случая с пенсия от 150 лв, отпусната през 1999 г. при средно месечен осигурителен доход например 200 лв. Предлага се от есента на 2008 г. тази пенсия  да се преизчисли при СМОД за 2007 г., т.е. 398 лв. Разликата между   СМОД за 1999 и 2007 г. е 198 лв.  Следователно, по този пункт разглежданата пенсия трябва да стане 150 лв. +  72,92  лв/36,83 % от 198 лв/ = 222,92 лв. 

           Нека приемем, че СМОД  е нараснал от 200 на 230 лева. Пенсия, отпусната през 2000 г.  при СМОД   230 лв. /при еднакви други условия, / ще нарасне  вследствие на този прираст с 11,05 лв. и ще бъде  161,05 лв. За тази пенсия  правителството  не предвижда осъвременяване, тъй като е отпусната след 1999 г.. В резултат на това пенсията от 1999 г. ще изпревари с 61,87 лв пенсията, отпусната през 2000 г.  В резултат на предвиденият порочен и дискриминационен начин на осъвременяване  ще бъдат засегнати всички, но най-много онези  набори, които са се пенсионирали най-скоро след 1999 година.  

          Нямам претенции, че съм следил всички електронни и  печатни  медии,  но общо взето по този въпрос нищо не се пише и говори. Мълчат  опозиционните партии, мълчи  комисията за защита от дискриминация, мълчи омбудсмана, както и другите обществени организации, занимаващи се със защита на човешките права.  А правителството на тройната коалиция прави предизборна кампания, демонстрирайки загриженост за пенсионерите и изтъквайки, че тази мярка ще струва около 50 млн. лева на месец.  На фона на огромната корупция, стотиците милиони левове за военни мисии в чужбина,  раздутият държавен апарат и т.н. и т.н. белези на нашата действителност  и при наличието  на огромен бюджетен излишък правителството трябва  да даде още около 50 милиона за предвиденото скромно осъвременяване на всички пенсии, а не само на отпуснатите преди 2000-та година. За преодоляването на дискриминацията на пенсионираните през 2007 г. ще бъде необходима многократно по-малка сума. Нека  се има предвид, че  сумата, необходима  за такова осъвременяване ежемесечно  ще намалява, поради естественото  намаляване на броя на „облагодетелствуваните” от тази висша грижа  пенсионери.  Отказът от такава стъпка ще означава съзнателна дискриминация от страна на властта спрямо повече от един милион пенсионери. 

2 коментара to “Статия, изпратена във в-к Сега.”

 1. Posetitel Says:

  Дон Кихоте, на какво се надяваш,
  да промениш хората или правителството?
  Второто може и да стане, но първото – тикога, не и от обикновен човек.

 2. DMitev Says:

  Посетителю,
  аз се ръководя от принципа че е необходимо да се прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Или може би според теб е добре всеки да си трае и да чака някой месия да промени нещата към по-добро?

Leave a Reply