Archive for the ‘Стари табели – МВР и съд – І серия’ Category

Управление на МПС със стари табели – МВР и съд – І серия

четвъртък, април 29th, 2010

През  цялата 2006 г. управлявах автомобила си със старите регистрационни табели. Също и през 2007 г. чак до 20.09., когато на изхода от гр. Габрово в посока връх Шипка ме спряха полицаи от КАТ и ми съставиха следния акт за установяване на административно нарушение:

Възразих срещу съставения ми АУАН пред началника на РПУ Габрово.
До г-н началника на
РПУ – гр. Габрово
В  Ъ  З  Р  А  Ж  Е  Н  И  Е
от  Димитър Николов Митев, ЕГН……………, живущ в гр. Пловдив, ул. …………………..
Уважаеми господин началник,
На 20 септември 2007 г. в гр. Габрово подчинените Ви служители Дарин Илиев Михайлов и Альоша Ангелов Тодоров ми съставиха акт за управляване на собственият ми микробус Рено Трафик с рег. № РВ 6667 К който според тях е “нерегистриран по съответния начин”.
Тази странна формулировка вероятно означава, че съответният начин е смяна на регистрационната табела, но може да не съм прав в този си извод. Би следвало директно да бъде вписано в акта, че съм шофирал микробуса със стара регистрационна табела, заради която Вашите старателни служители ме настигнаха както се настига опасен престъпник. Гоненица нямаше, но ги видях в огледалото как набързо скочиха в колата си, зарязвайки предишна проверка и след няколко стотин метра се изравниха с мен и ми посочиха къде да спра.
Микробусът ми е регистриран “по съответен начин”, ако използвам терминологията от акта и този начин не е бил измислен от мен. В този смисъл написаното от служителите Ви е безсмислица.
Важното в случая е да знаете, че не съм сменил регистрационната табела на микробуса си съвсем съзнателно поради много причини, по-важни от които са следните:
1. Не желая да заплатя ПОВТОРНО ЗА УСЛУГАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА едно и също МПС.
2. Считам проведената кампания по смяната на регистрационните табели през 2006 година за очевадна форма на корупция на най-високо равнище, доколкото зад тази смяна застана в една или друга форма цялата управляваща върхушка за да осигури монополна печалба на частни фирми.
3. Не желая да сменям номера на притежаваното от мен МПС защото инак като гражданин на страна, която членува в ЕС бих се съгласил с дискриминацията, на която бяха подложени стотици хиляди български собственици на МПС.
Предполагам, че Ви е известно, че в останалите страни смяната  е доброволна, а номер, съответстващ на новия стандарт в ЕС се дава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО само при първа регистрация на МПС.
4. Не желая да сменя регистрационната табела на микробуса си също и поради това, че в момента КАТ старателно дава при първа регистрация и при пререгистряция регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Предполагам, че това Ви е добре известно и че ще се съгласите с мен, че и по този начин правителството дискриминира българските собственици на МПС, подготвяйки бъдеща смяна на регистрационните табели.
5. Не желая да сменя регистрационната табела, тъй като по този начин изразявам своето несъгласие с политиката на правителството, което чрез форсираната смяна на номерата на МПС причини загуби на населението и бюджета за стотици милиони левове. Това е моята форма на гражданско неподчинение на държавния рекет, какъвто беше и е смяната на номерата. Ако поне парите от тази смяна отиваха в бюджета, по-малко щеше да ме боли.
6. Не желая да сменя номера на колата си, тъй като Наредбата, съгласно която българите бяха накарани да стоят по три денонощия на опашки, противоречи на преходните и заключителни разпоредби на Закона за стандартизацията /публикуван през есента на 2005 г./, където е записано, че спазването на стандартите в Република България е доброволно. Вярвам  че знаете, че наредбата като подзаконов акт е с по-малък пагон от закона. В този смисъл подчинените Ви служители извършват нарушение, съставяйки ми акт за това, че не съм се подчинил на наредба, която противоречи на закон.
Имайки предвид  горепосоченото възразявам срещу съставения ми акт № 093755  и настоявам той да бъде отменен, макар че силно се съмнявам, че Вие ще намерите у себе си подобна смелост. Ще Ви се извиня ако греша в последното.
Пловдив                                 С уважение:…………………………..
21.09.2007 г.                          Димитър Н. Митев, тел. 0888704984
ПП.
Към този момент, когато писах това възражение, все още не бях забелязал, че Наредба І – 45 противоречи и на ЗДвП, чл. 141, съгласно който регистрацията на автомобила ми е безсрочна, а с цитираната наредба тя бе обявена за срочна (първоначално срокът за нейната валидност според наредбата бе определен до края на 2006 г., след това бе съкратен до 31 март 2006 г, а после продължен до 31.05.2006 г.)  Отделен въпрос е защо това не бе взето предвид от Началника на РПУ Габрово – вероятно защото не е имал смелост да възрази на очевидното нарушаване на закона, щом то идва от ръководството на министерството, в което той е на работа.
                                                                                                          ХХХ
Възражението ми не бе уважено и ми бе изпратено следното Наказателно постановление:

                                                                                                          ХХХ
Освен Наказателното постановление началникът на РПУ Габрово издаде и следната Заповед за прилагане на принудителна административна мярка. (Наложи се да я препиша, за да я публикувам, тъй като копието бе иззключително бледо и при сканиране не се виждаше почти нищо).
0701
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
–––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
№ 3984/2007
Габрово, 18.10.2007 г.
Подписаният МИРОСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ на длъжност началник на РПУ към ОДП ГАБРОВО, упълномощен с МЗ № 1 – 85 на МВР от 18.04.2001 г., като взех предвид, че ДАРИН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ  на длъжност районен инспектор към РПУ Габрово е съставил акт № 3984/20.09.2007 г. против ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ,  живущ в ГР. ПЛОВДИВ, УЛ………………….
Затова, че на 20.09.2007 г. около 17:00 часа НА ГР. ГАБРОВО   БУЛ. СТОЛЕТОВ като ВОДАЧ НА МПС  -ЛЕК с Рег. № РВ6667 К, Свидетелство №                Категория       Води на отчет в ПЛОВДИВ при обстоятелства отразени в съдържанието на акта, е извършил:
1) Друго нарушение на този закон и издадените въз основа на него нормативни актове, с което виновно е нарушил:
1) чл. 185 от ЗДвП
На основание чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания
З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М
Налагам на ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ                                              ЕГН:……………………………
адрес: ГР. ПЛОВДИВ УЛ……………………..
1) Чл. 171 т. 2, б. в от ЗДвП  СПИРАНЕ НА МПС ОТ ДВИЖЕНИЕ.
Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс пред наказващия орган.
НАЧАЛНИК:
/Подпис и печат/ Подписът не се чете.
Печат на Министерство на вътрешните работи – РПУ Габрово.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р А З П И С К А:
Подписаният ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ  получих препис от ЗППАМ № 0701-3984/18.10.2007 от РПУ Габрово като се задължавам при промяна на адреса, посочен в ЗППАМ да уведомя наказващия орган.
Дата: 19.11.07                                                                               Подпис: Д. Митев
                                                                                                      ХХХ
Не оставаше нищо друго освен (в съответствие с написаното за начина на обжалване в наказателното постановление) да се обърна към Районния съд в гр. Габрово със следната жалба:

Жалба до Районен съд – Габрово

Чрез РПУ гр. Габрово
До Районен съд
гр. Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, ЕГН ………………….., лична карта №………………, изд. на…………… от МВР Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул………………..
срещу:
Наказателно постановление №: 3984/07, Габрово, 18.10.2007. г. издадено от МИРОСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ на длъжност началник на РПУ към ОДП гр. Габрово, с което ми е наложена глоба в размер на 20 лв.. Според цитираното наказателно постановление съм извършил: ”1/ Друго нарушение на този закон и издадените въз основа на него нормативни актове, с което е нарушил: 1/Чл. 185 от ЗДвП. Глобата е наложена “На основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 185 предл. 1 от ЗДвП.”
2. Срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 3984/2007 г.съгласно която в съответствие с чл. 171 т.2 , б. „в” от ЗДвП ми е наложена ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ НА МПС ОТ ДВИЖЕНИЕ. Цитираният член и буква се отнася за лица, които нямат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
Вярвам, че почитаемият съд ще удовлетвори жалбата ми и ще отмени цитираните постановление и заповед, защото:
1/ не съм извършил никакво нарушение на закона за движение по пътищата /не случайно в наказателното постановление не е посочено какво нарушение съм извършил/ и
2/ имам сключена валдна застраховка “Гражданска отговорност”.
Прилагам:
1. Нотариално заверено копие от Комбинирана застрахователна полица № 06 5 07 0112337 на ДЗИ – Общо застраховане – Пловдив.
2. Нотариално заверено копие от контролен талон към знак за технически преглед № 10 4239631 на Министерство на Транспорта и съобщенията за спряното от движение МПС № РВ 6667 К.
Пловдив, 22.11.2007 г. С уважение: ……………………../Димитър Н. Митев/
ХХХ
Съдебното заседание бе проведено през м. февруари  2008 г. , на него се яви само един полицай от КАТ в качеството му на свидетел. След около месец съдът се произнесе: (съдебното решение е с датата, на която се гледа делото, а не гогато

 

РЕШЕНИЕ №23 Гр.Габрово, 08.02.2008 година В ИМЕТО НА НАРОДА
ГАБРОВСКИ РАЙОНЕН СЪД………….. колегия в публично съдебно
заседание на двадесет и трети януари………………………………………. през
две хиляди и осма година…………….. в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ДЕНЕВ
при секретаря МАРГАРИТА ИВАНОВА……………… и в присъствието
на прокурора……………………………………. като разгледа докладваното от
съдията ДБНБВ НАХД 1172 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното :
Жалбоподателя Димитър Николов Митев от град Пловдив е атакувал Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10. 2007 год. от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП същият е санкциониран с „Глоба“ в размер на сумата от 20 лева – наложена на основание чл.185 от ЗДвП.По съображения, които са изложени в жалбата и се поддържат в съдебно заседание с твърдения за липса на извършено нарушение от негова страна, жалбоподателят е счел НП за незаконосъобразно, поради което го е атакувал като такова с искания за цялостната му отмяна, в едно с всички законни последици, които произтичат от това.
Ответната по жалба страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител за разглеждането на делото, като в придружаващо жалбата писмо застъпва становище за оставяне на последната без уважение, и за потвърждаване на атакуваното чрез нея наказателно постановление като правилно и законосъобразно.
След като отчете изложените доводи и съпостави същите със събраните в производството писмени и гласни доказателствени материали, съдът намери жалбата за основателна.
Според описателната част на съставеният за нарушението акт жалбоподателят е санкциониран за това, че на 20.09.2007г., около 17,00 часа по бул.“Столетов“ в гр.Габрово, е управлявал МПС – лекотоварен автомобил „Рено“, модел „Трафик“ с Рег. № РВ 66-67 К, негова собственост, което не е било регистрирано по надлежния ред.В издаденото НП подобни изложение липсва, като според него жалбоподателят е санкциониран на основание чл.185 от ЗДвП – за „Нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове“.От изложеното е видно, че е налице явно несъответствие между вписаните в акта фактически констатации, и тези, посочени в НП, отнасящо се до обстоятелствата, при които нарушението е осъществено.Това несъответствие, съпоставено с пълната липка на описание в тази насока, сочи, че при издаване на НП наказващият орган е допуснал нарушение по чл.57 ал.1 т.5 от
ЗАНН.Това нарушение е съществено и налага издаденото НП да се отмени, тъй като в следствие на него – поради пълната липса на описание по отношение на съответните обстоятелства, не е ясно за какво точно нарушение по ЗДвП жалбоподателят е санкциониран, за да се прецени дали административно-наказателната отговорност за него е реализирана законосъобразно или не.Нещо повече, НП подлежи на отмяна и поради пълното противоречие на вписаните в него фактически констатации – за управление на МПС, което не е регистрирано по съответния ред, със съответната норма, по която чрез НП му е било наложено наказание, тъй като при съдържанието на акта и вписаните в него констатации за нарушение по чл.140 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДвП, Митев би следвало да бъде санкциониран в съответствие с чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП – различно от това, което наказващият орган е приел.
Воден от горното, и на основание чл.63 ал.1 предложение 3-то от ЗАНН, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10.2007 година от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП, на ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ от град Пловдив, улица „Милин камък“ № 6, ЕГН 4408084545, е била наложена ГЛОБА в РАЗМЕР на сума от 20 / двадесет / лева – на осн. чл.185 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.
решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Габрово на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХИ-та от АПК, в 14 / четиринадесет / дневен срок от дат/ата за получаването на съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

Що се отнася до твърдението на съдията, че Митев би следвало да бъде санкциониран в съответствие  с  чл. 175 ал.1 т. 1 , то съответният текст гласи:
„Чл. 175 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба до 100 лв. водач, който:

 

1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;“
Тъй като автомобилът ми е с табели с регистрационен номер и  табелите с регистрационния номер са поставени на определените за това места, то остава да приема, че съдията счита, че вероятно аз или предишният собственик сме измислили свой ред за регистрация и че автомобилът не е регистриран от КАТ, а от някой от нас. Или пък, че до приемането на Наредба  І – 45 автомобилът е бил регистриран по надлежния ред, а с приемането на тази наредба, надлежният до този момент ред изведнаж вече става ненадлежен. Странно е, че не се позовава на обстоятелството, че съгласно ЗДвП автомобилът ми е с безсрочна регистрация и с ведомствена наредба на МВР не може регистрацията да бъде превръщана в срочна. Допускам, че с написаното становище, че съм могъл да бъда санкциониран по цитирания друг член на ЗДвП, съдията, имайки предвид че застава срещу МВР и властта, е решил да се презастрахова. Той обаче най- добре си знае защо е написал подобно безсмислено твърдение.
ХХХ
Тъй като в решението на съда нямаше записано нищо по въпроса за наложената ми ЗППАМ – спиране на автомобила ми от движение по съвет на адвокат се наложи да отправя към съда следното заявление:

Заявление за допълване на решение от съда.

До Районен съд
гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН …………….., живущ в гр. Пловдив 4002, ул…………………, ЛК № ……………….., издадена от МВР – Пловдив за допълване на съдебно решение за гражд. АХ дело № 1172/2007 г. на Габровски РС. Моля почитаемият съд да се произнесе по точка 2 от жалбата, изпратена чрез РПУ гр. Габрово до Габровски районен съд, а именно да бъде отменена Заповед № 3984/2007 за прилагане принудителната административна мярка спиране от движение на микробус РВ 6667 К. Тази заповед следва да се обжалва пред наказващия орган и аз считам, че съм извършил това, като чрез него съм изпратил жалбата си до почитаемия съд. Приложената заповед е издадена с позоваване на чл. 171 т. 2, б. „в” който санкционира липсата на задължителна застраховка Гражданска отговорност. Наказващият орган, чрез който съм изпратил жалбата си към почитаемия съд, е могъл да отмени заповедта за ПАМ, съобразявайки се с приложената застрахователна полица, от която личи, че не съм извършил незаконосъобразно действие за което е наложено спирането на МПС от движение. Наказващият орган не се е съобразил с фактическите обстоятелства и не е пожелал да отмени издадената от него заповед за ПАМ, поради което моля почитаемия съд да допълни постановеното съдебното решение с което се отменява НП 3984/18.10.07, за което благодаря , с решение по т. 2 от жалбата ми.
Ако почитаемият съд счита, че вземането на решение по настоящото ми заявление е извън неговите правомощия, моля да бъде образувано отделно дело по точка 2 от жалбата ми и да бъде насочено към съответния компетентен орган или към съответния второинстанционен съд.
Тъй като съм от Пловдив и идването ми до гр. Габрово изисква много време и средства, моля почитаемият съд да прояви разбиране и да ми бъде изпратен заверен препис от съдебното решение на посочения в началото на настоящото заявление адрес.
С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
Получих следния отговор от съда:

След този отговор се обърнах отново към началника на РПУ Габрово със следното Заявление:
До господин началника на
РПУ – гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ гр. Пловдив, ул. ……………., ЕГН ……………… във връзка със Заповед за принудителна административна мярка № 3984/2007 издадена от началника на РПУ – гр. Габрово на 18.10.2008 г.
Господин началник,
на 21.09.2007 г. Ви изпратих възражение по повод на акт № 093755 от 20.9.2007 г. Вместо да отмените съставения акт издадохте наказателно постановление № 3984/07 с което ми налагате глоба от 20 лева и заповед за прилагане на ПАМ № 3984/07 с която спирате от движение притежавания от мен микробус Рено Трафик с рег. № РВ 6667 К.
В отговор на моя жалба Габровския районен съд отмени цитираното по-горе наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Решението на съда не бе обжалвано и влезе в сила на 07.03. 2008 г. Съдът обаче отказа да отмени цитираната по-горе заповед за ППАМ, защото същата трябва да се обжалва пред накаазващия орган. В заявлението до Габровски районен съд, изпратено чрез ръководеното от Вас РПУ, съм приложил нотариално заверен препис от застрахователната полица за застраховка ГО. Вие не пожелахте да отмените цитираната заповед за ППАМ, защото очевидно не Ви направи впечатление абсурдността на издадената заповед за спиране от движение на притежаваното от мен превозно средство с позоваване на чл. 171 т.2 буква „в”, за липса на застраховка ГО, въпреки че имам сключена такава застраховка, а освен това в преписката съм приложил и нотариално заверен документ за годишен технически преглед. С настоящото заявление настоявам възможно най-бързо да отмените цитираната по-горе заповед за принудителни административни мерки, тъй като е незаконосъобразна и неиното изпълнение вече ми причини достатъчно материални щети и психически тормоз. В заключение е коректно да Ви уведомя, че цялата преписка по случая ще бъде публикувана в интернет страницата /www.mitev.eu/“ www.mitev.eu където са публикувани още много други документи и статии за уникалната българска смяна на номерата на автомобилите.
Пловдив, 09.03. 2008 Г. Димитър Н. Митев…………………………..
Получих следния отговор от началника на РПУ Габрово:
След този отказ написах второ заявление до начлника на РПУ Габрово:

Заявление до н-к РПУ гр. Габрово

До г-н М. Стефанов
НАЧАЛНИК РПУ ГАБРОВО
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6,
Уважаеми господин Началник,
Благодаря за експедитивния Ви отговор на мое заявление ВХ. № 1519/12.03.2008 г. Аз твърдях, че Заповед за ПАМ № 3984/18.10.2007 г. е на основание чл. 171 т.2 буква „в”, защото тя бе разчетена така от служителя в КАТ Пловдив. /МВР има пари за уникална безсмислена от гледна точка на обществения интерес и носеща само загуби смяна на регистрационните табели, но няма пари за техника, която да не налага търсенето на експерти за разчитане на написаното в документите./ Доколкото се съмнявах в правилността на прочита на КАТ Пловдив, аз за всеки случай Ви изпратих и нотариално заверено копие от талона за преминат технически преглед заедно с другите документи, които РПУ Габрово препрати към Районен съд Габрово, който документ очевидно не желаете да признаете с налагането на санкция по чл. 171 т.2 буква „а”.
Член 171, т. 2, буква „а”гласи: „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА, КОГАТО МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Е ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОГАТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ ИЛИ ШУМЪТ СА НАД УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯТА МУ Е ИЗМЕНЕНА БЕЗ СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.” Цитирах Ви текста на закона, по който налагате спиране на моето МПС от движение с курсив, за да може по-спокойно, без да си напрягате зрението, да потърсите къде в него се третира проблема за регистрационните табели. Аз не видях такава връзка. С Вашата заповед за ПАМ Вие неправомерно натоварвате текста на цитирания член от закона за движение по пътищата със съдържание, което законодателят не е предвидил. Надявам се че Ви е ясно, че Наредба № 1-45 на МВР е подзаконов акт и не може да се позовавате на нея за да наложите санкцията, предвидена в закона при липса на закононарушение, както е в случая.
Държа да Ви припомня още веднаж, че цитираната от Вас наредба на МВР, съгласно която регистрационните табели трябва да отговарят на БДС не може да отмени като подзаконов акт текста на Закона за националната стандартизация от Глава І, чл. 5 /1/: БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ СЕ ПРИЛАГАТ ДОБРОВОЛНО и чл. 5 /2/: В НОРМАТИВЕН АКТ, КОЙТО СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕПРАЩАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ САМО КОГАТО С НОРМАТИВНИЯ АКТ СЕ ВЪВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО. /ДВ бр. 88 от 4.11.2005 г. С Наредба І-45 на МВР не се въвежда, а се погазва европеското право. Предполагам, че Ви е известно, че въведените с Наредба І-45 на МВР регистрационни табели отговарят на българския стандарт, но той не отговаря на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на Европейския съюз, който урежда нормативно дизайна на регистрационните табели. Ако аз сега сменя табелите на своето МПС ще получа такива, които не отговарят на цитирания регламент, тъй като Република България вече втора година след приемането и в ЕС е единствена страна в рамките на съюза, която не изпълнява изискването за хармонизация на регистрационните табели на МПС, залегнало в цитирания Регламент на ЕС. Това е още една причина, поради която настоявам да отмените спирането на притежаваното от мен МПС от движение. Известно ми е, че когато дадена правна норма в Република България противоречи на международна правна норма и в частност на правно норма от ЕС, по които България е страна, се прилага съответната международна/европейска норма. Искам да вярвам, че това е известно и на Вас.
Припомням Ви, че по същия казус Районен съд Габрово отмени наложената ми от Вас с наказателно постановление 3984/18.10.2007 г. глоба и че решението на съда, след като не бе обжалвано, вече е в сила. В разговор по телефона с юрисконсулта на ОДП Габрово ми бе казано, че след като е отменена глобата, автоматично отпада и Заповедта за ПАМ,тъй като те са свързани, но не разполагам с това становище в писмен вид.
В заключение искам да посоча, че като гражданин на Република България и едновременно с това гражданин на Европейския съюз се чувствувам с нарушени граждански права и подложен на дискриминация от Вас /чрез подписаната от Вас заповед за ПАМ 3984/18.10.2007 г./ в сравнение с гражданите на ЕС от другите членски страни, доколкото: 1/ там няма задължителна подмяна и репресивни санкции за управление на МПС със заварени регистрационни табели ; 2/там гражданите не са принудине да заплащат повторно за регистрация на едно и също превозно средство; 3/ ако преглътна дискриминацията по 1/ и 2/ и се подчиня на Вашата заповед, не мога да получа регистрационни табели, съответни на изискванията на Регламент 2411 и получавани от собствениците на автомобили в другите страни от ЕС. Държа да Ви уведомя, че ако не бъде отменена заповедта за спиране на притежавания от мен автомобил от движение, ще бъда принуден да потърся защита от дискриминацията пред съответните компетентни органи в Република България и ЕС. Убеден съм, че рано или късно справедливостта ще възтържествува и ще победи държавния произвол, упражняван в случая чрез използване на българската полиция като инструмент за налагане на този произвол.
По-пълна информация за възгледите ми по повод на уникалната българска пререгистрация на автомобилите, при която МВР и Пътна полиция бяха използвани и продължават да бъдат използвани като инструмент за налагане на ПРАВОТО НА СИЛАТА, и съответно за погазване на СИЛАТА НА ПРАВОТО, може да получите ако посетите моята интернет страница /www.mitev.eu/“ където в скоро време ще бъде публикувана и моята кореспонденция с Вас по повод на подписаните от Вас наказателно постановление 3984 и Заповед за принудителни административни мерки № 3984. На 20. 03.2008 г. , преди да получа Вашия отговор изх. № 2163 от 18.03.2008 г., подадох в Окръжна дирекция на полицията Жалба с вх. № 10813/20.03.2008 г. до директора на същата по повод на спирането на моето МПС от движение, в която посочвам старото известно ми положение, че принудителните административни мерки срещу мен са предприети за липса за застраховка ГО /чл. 171, т.2 буква „в”/. В случай, че не отмените издадената от Вас Заповед за принудителна административна мярка 3984/18.10.2007 г., моля настоящото заявление да бъде считано за жалба до ОДП гр. Габрово и да бъде пренасочено към този висшестоящ за РПУ гр. Габрово орган за по-нататъшно разглеждане и решаване.
21.03.2008 г. гр. Пловдив , Димитър Николов Митев
За да ускоря нещата с връщането на контролния ми талон и отмяната на ЗППАМ се наложи да пътувам до Габрово, тъй като от деловодството на РС отказаха да ми изпратят по пощата заверен препис от съдебното решение с мотив че нямали такава практика.  Използвах това пътуване и внесох в деловодството на ОДП Габрово  следната жалба до Директора на ОДП – гр. Габрово:

Жалба до ОДП – гр. Габрово

До директора на
Окръжна дирекция на полицията
Гр.Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул……………….., ЕГН …………………, л.к. …………………, издадена от МВР в гр. Пловдив на…………………. година.
Уважаеми господин Директор,
на 20.09.2007 г. ми бе съставен акт № 093755 от служители на РПУ гр. Габрово. Подадох възражение до началника на същото РПУ срещу акта, но в отговор получих наказателно постановление № 3984/07 за глоба в размер на 20 лв. и Заповед за ПАМ № 3984 са спиране на микробус № РВ 6667 К от движение. Безкрайна бе изненадата ми от това, че микробуса е спрян от движение с позоваване на чл. 171 т.2. буква “в”, защото това предполага липса на застраховка ГО, а пък аз имам такава.
В отговор на действието на началника на РПУ гр. Габрово подадох чрез РПУ гр. Габрово жалба до Габровски районен съд с вх. № 6007 от 23.11.2007 г. В резултат на това началникът на РПУ гр. Габрово не отмени цитираната заповед за ПАМ въпреки представеното нотариално заверено копие от застрахователната ми полица и от талон за ГТП, а в Районен съд гр. Габрово бе образувано АХ дело № 1172/2007 г.
Съдът се произнесе и отмени наказателно постановление 3984 от 18.10.2007 г. като неправилно и незаконосъобразно. Съдебното решение влезе в сила на 07.03.2008 г. Съдът обаче отказа да се произнесе по Заповедта за ПАМ с мотив че тя следва да се обжалва пред наказващия орган. Наказващият орган отказа да я отмени преди делото, а след влизането в сила на съдебното решение изпратих заявление до началника на РПУ гр. Габрово в този дух, но до момента нямам отговор. По тази причина се обръщам към Вас и вярвам, че ще се разпоредите да бъде отменена горепосочената абсурдна Заповед за ПАМ.. А що се отнася до причината за съставения ми акт и моето отношение към подобна практика, ако влезете в интернет страница www.mitev.eu ще получите много богата информация по въпроса. Коректно е да Ви уведомя, че там ще бъде публикувана и цялата преписка по съставения ми акт.
Пловдив, 18.03.2008 г. С уважение: Димитър Митев.
Приложение: Копие от застр. полица № 06507/0112337 на ДЗИ „Общо застраховане”
В отговор от ОДП – гр. Габрово ми бяха изпратени следните Заповед и писмо:
Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.
Нещата изглеждаха твърде оптимистично, но……. вижте МВР  и съд  ІІ серия.