Archive for май, 2008

Костов и Муравей са неграмотни – в-к Сега, януари 2000г.

четвъртък, май 29th, 2008

ДАЛАВЕРАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ С ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛИТЕ БЕ ПРЕДШЕСТВАНА ОТ ПРИНУДИТЕЛНАТА ПРОДАЖБА НА НЯКОЛКОСТОТИН ХИЛЯДИ КАСОВИ АПАРАТА НА СЕРГИЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ. БЪЛГАРСКИТЕ СЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА СА С КАСОВИ АПАРАТИ. НИКОЙ ДОСЕГА НЕ Е ИНФОРМИРАЛ ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАКВА БЕ ПОЛЗАТА ЗА ДЪРЖАВАТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТЕЗИ МАШИНКИ, ПРОДАВАНИ НА ЦЕНАТА НА ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР. ТАЙНА ОСТАВА И РАЗМЕРЪТ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДОСТАВЧИКА НА КАСОВИТЕ АПАРАТИ. ВСИЧКО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА БЛАГОРОДНАТА ЦЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

/Това е първата статия, посветена на принуждаването на сергийните търговци, плащащи патентен данък, да купуват касови апарати. Публикувана бе в началото на януари 2000 г. във в-к Сега. Заглавието е на редакцията на вестника./

Костов и Муравей са неграмотни

Наредбата за касовите апарати противоречи на закона. От правната каша излиза, че уличните търговци в момента хем трябва да имат апарати, хем не

Димитър Биташки

Само на пръв поглед проблемът с касовите апарати е елементарен. Защото от пръв поглед нещата са ясни само в правова държава, а нашата очевидно не е.

Наредба N4 и борбата за нейното прилагане или отменяне е много добра илюстрация за това. Според нея изискването за регистриране на продажбите чрез касови апарати не се отнася за (чл. 2, ал. 3, т. 3) лицата, извършващи „амбулантна търговия – които предлагат стоки и услуги, без да имат търговски обект“.

По-нататък е доуточнено: чл. 3: „…търговски обект е всяко помещение и/или съоръжение (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от което се извършват продажби на стоки и услуги… независимо от факта, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели… или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.“

Значи въпросът е

дали уличните търговци извършват амбулантна търговия

Според наредбата излиза, че не.

След спорната наредба месец по-късно бе приет и публикуван Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия.

В него е казано: „Чл. 62. Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места (улици, площади, панаири, пазари и други подобни), определени от общините и извършвана:

1. В и от превозни средства;

2. На сергии, палатки и други подобни.“

Ако данъчните органи възприемат законовото определение за амбулантната търговия, конфликтът ще угасне веднага. Вместо министър Муравей Радев да упреква търговците, че не са реагирали своевременно, след като наредбата е от февруари миналата година, нека отговори къде са били той и повереното му министерство, след като настояват да бъде изпълнявана наредба, противоречаща на закон?!

Къде е и правната култура на премиера Костов и неговите съветници, след като категорично дава рамо на Министерството на финансите и подкрепя изпълнението на злополучната наредба? Това неинформираност ли е, или изпълнителната власт е над законодателната? А може би и двете?

Г-н Костов заявява, че: „Има много кандидат-търговци, които са готови да си купят касов апарат, да наемат маса и да обслужват клиентите.“ Това при картоиграчите се нарича блъфиране.

Дори и да допуснем, че се намерят 200-300 хиляди желаещи да заместят с цената на всичко местата на сегашните,

какво ще правите с отритнатите, г-н Костов?

Несъмнено това ще бъде голям напредък в решаването на социалните проблеми в Република България, на която имате честта да сте министър-председател.

Законовата бъркотия, с която отблъскваме не само сънародниците си, но и чуждите инвеститори, може да бъде илюстрирана и със Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физически лица (ДВ, бр. 111, 21. 12. 1999 г.). Със създадената нова ал. 2 в чл.5 „Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите…“

Този закон първо е в противоречие с цитирания по-горе закон и отменя предвиденото в Наредба N4, че амбулантните търговци не носят касови апарати, защото е казано „данъчните субекти“, т. е. всички. Може би юристите знаят кой закон да спазват?! Аз със своето висше икономическо образование не знам!

Проблемът за използването на касовите апарати е сложен от много гледни точки и затова уличните търговци се безпокоят. Той не се нуждае от демонстрация на мускули от страна на властта, а от сериозен анализ. Не се нуждае и от вестникарска подкрепа за касовите апарати (като в броевете на „Труд“ и „24 часа“ от 5. I.), защото такива материали сочат или за пълно непознаване на реалността, в която се движат уличните търговци, или за слугинска услужливост. И в двата случая се формира погрешно обществено мнение.

Авторът на тези редове ходи на различни пазари

В неделя съм в Димитровград. За да мога да продавам на определено място, трябва освен годишния си патентен данък да плащам по 45 лв. месечно (540 лв. годишно). Ако се зададе панаир там и отида на него, на панаира плащам, а таксата от Димитровград не се връща. Застаналият евентуално там на моето място плаща на инкасатора, независимо че мястото е платено за месеца. А когато панаирът е на същото място, където е пазарът, от търговците се събира нова такса, независимо че са с платено място. И още. Ако платите стая в хотел и на входа ви поискат такса за влизане в него, е абсурд. Но в Димитровград (и не само там) освен таксата за мястото се плаща и входна такса от 1,20 лв., което е 60 лв. годишно. Само за Димитровград, само за половин неделен ден. Този пример е достатъчен за „паразитизма“ на сергийните търговци.

Касовите апарати са „единственият начин“ да докажем произхода на доходите си, заяви Дора Андреева, зам.-министърка на финансите, по телевизията. А досега подпечатваните фактури и касови бележки в данъчните служби? Грижите са за нашия интерес, но не сте в час, г-це Андреева. Управляващите се опитват по абсурден начин да решат сложен проблем, какъвто е събираемостта на данъците и борбата с укриването на доходи. Експериментът сега се прави върху живи хора, които легално развиват търговската си дейност, изкарани от неволята на улицата в студ и пек, в сняг и дъжд.

И няма да се разкрият укривани доходи

просто защото сред болшинството от уличните продавачи такива няма, а има трудно свързване на двата края. Борбата очевидно ще продължи, а засегнатите от Наредба N4 все по-често се замислят как са гласували при миналите и как ще гласуват при следващите избори.

(Авторът е бивш преподавател по политикономия. Предпочита да бъде подписан с псевдоним. )

Org.filename:TX0006SEGAPAPER200001070016285

Как Муравей уреди 200 млн. безлихвен кредит

четвъртък, май 29th, 2008

//Вестник Сега, страница Наблюдател, 1.2.2000 г. По долу е поместена втората ми статия, публикувана във вестника и подписана с псевдоним Димитър Биташки. Ефектът от тази статия, както и от останалите две мои и от множеството други публикации в пресата по това време /те бяха много повече отколкото публикациите срещу смяната на номерата през 2006 г. , защото към 2000 та година пресата още не се бе демократизирала колкото през 2006 г./ се изразява с поговорката „Кучетата лаят, керванът си върви“. Този тип ефект е много характерен белег на „демокрацията по български“ вече почти 20 години.//
КАК МУРАВЕЙ УРЕДИ 200 МЛН. БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ
Толкова е сумата, която уличните търговци със заповед на финансовия министър трябва да предплатят на фирмите – доставчици на касови апарати. А ако фирмите духнат?
Димитър Биташки
Сагата с касовите апарати за уличните търговци, дребните занаятчии и прочие данъчни субекти, плащащи патентен данък, навлезе в нов етап. Главното в него е приносът на финансовия министър Радев в развитието и усъвършенстването на пазарната икономика в България. Изразява се в това, че за първи път /доколкото ми е известно/ едни пазарни субекти под страх от жестоки санкции са принуждавани да кредитират други пазарни субекти.
По-точно става дума за изискването на министъра на финансите уличните търговци да представят при проверките фактури за платен касов апарат, ако нямат такъв на обекта си. Фирмите доставчици естествено ще им издадат фактура срещу получена сума, т.е. срещу фактическо кредитиране. При това очевидно кредитът е безлихвен. За да бъде осигурено даването на тези пари, е ангажирана цялата държавна мощ в лицето на изпълнителната власт и нейните данъчни органи. По всичко личи, че и съдебната власт ще отдаде дължимото уважение на финансовия гений на България.
Значимостта на мъдрото решение изпъква още повече, като се имат предвид мамщабите на кредита – общо 200-300 милиона нови лева.
На фона на този светъл лъч, пронизващ сивата икономика на дребните патентни данъчни субекти, очевидно нямат нужната тежест дребнави въпроси от рода на:
1/ Да речем, че уличните търговци, дребните занаятчии и други платци на патентен данък са чакали до последния момент да им се разминат ненужните електронни играчки. Но защо доставчиците на касови апарати не са подготвени да посрещнат прогнозираното увеличено търсене?
2/ Защо, вместо да отправи упрек към тях, финансовият министър ги награждава с огромен безлихвен кредит?
3/ Награждаването с безлихвения кредит води до награждаване с огромни печалби, резултат на ползването на чуждия капитал. Това не е ли свидетелство за близки връзки между правителството и наградените по този начин фирми доставчици?
4/ Абсурдно ли ще бъде предположението, че поначало далаверата „касов апарат“ е била замислена именно по този сценарий? Ако не е абсурдно, поклон пред злия гений на злоупотребата с властта!
Ако е достоверно писаното, че „ако след изтичането на срока за доставката, апаратът пак не е налице, продавачът ще се глобява с 1000 лева и ще му се отнема разрешителното за търговия“ излиза, че от всяко забавяне на доставката по вина на любимите на правителството доставчици на касови апарати потърпевш ще е пак агентът на „сивата икономика“- уличен търговец, дребен занаятчия и т.н.
В. „Сега“ съобщава на 26.1. за 3252 продадени касови апарата за последните 10 дни, като подчертава, че продажбите рязко са нараснали. Това означава 325 апарата дневно. За необходимите за всички патентни данъчни субекти над 700-800 хиляди портативни касови апарати очевидно ще са необходими минимум още седем месеца. При истеричния натиск, който финансовото минестерство упражнява за купуването им, е възможно с много по-голям темп да нарастват плащанията, а получаването на апаратите да се отложи с месеци. След ограбването на банките, рухването на пирамидите, не искам да си представям изчезнали фирми със събрани милиони нови левове от клиентите. Възможност за това съществува. Тя се създава от действията на финансовото министерство, а животът ще покаже дали ще се превърне в действителност.
В заключение една молба към господин министър-председателя Иван Костов. Господин Костов, направете по-бързо г-н Радев бивш министър на финансите. Отнемете му възможността да се отнася към патентните данъчнси субекти като феодал към крепостни. С импровизациите си при липса на технико-икономическа, политическа и социална експертна обосновка на въвеждането на касови апарати за дребните икономически субекти г-н Радев ускорено ви води към положението на „бивш министър-председател“.
–––––––-
/Авторът е бивш преподавател по политическа икономия. Предпочита да се подписва с псевдоним. Препитава се като уличен търговец в Пловдив./

Касовите апарати – демагогия и натиск

сряда, май 28th, 2008

/Тази статия бе отказана за публикуване във вестник „Сега“ след като там бяха публикувани преди това две статии под заглавие „Костов и Муравей неграмотни“ и „Как Муравей уреди 200 млн. безлихвен кредит“. Мотивът за отказа бе „да не пресолим супата“ по израза на представител на редакцията. За моя приятна изненада статията излезе в опозиционния по това време вестник „Дума“. Статиите тогава публикувах под псевдоним Димитър БИТАШКИ./
КАСОВИТЕ АПАРАТИ – ДЕМАГОГИЯ И НАТИСК.
Принудата за закупуването им противоречи на пазарните принципи.
ДИМИТЪР БИТАШКИ
„Знаете ли какво е това да не даваш касова бележка, или да не искаш касова бележка? Ами с това директно се намаляват парите за заплати на лекари, на учители, парите за пенсиите, намаляват се средствата за образование, за здравеопазване, за социални заведения, за сирачетата“. Автор на цитираното – министърът на финансите Муравей Радев.
Кой не издава касови бележки? Търговците. Кой не изисква касови бележки? Купувачите. Просто и ясно. Виновен за тежкото икономическо положение е народът, състоящ се от продавачи и купувачи. Правителството няма вина – то посочва пътя как да има повече хляб за сирачетата, повече пари за заплати и т.н..
Цитираното твърдение на финансовия министнър бележи определено един от върховете на демагогията през последните 10 години. Казано по повод на протестите на уличните търговци, то цели да настрои общественото мнение срещу тях.
Два са каналите на сивата икономика, казва борецът срещу нея и ги посочва: „Куфарната търговия, наречена така само условно, защото често става дума за големи количества. Вторият е контрабандният внос“.
Вносът с куфари на стоки е вид контрабанден внос, когато същият се категоризира според транспортното средство, г-н Радев. А дефиницията на сивата икономика като съставена от посочените уж два канала направо блести със своята прецизност. Борбата със сивата икономика, сведена до контрабанден внос, предизвиква някои въпроси. На първо място, след като управляващите разчитат 350 000 улични търговци чрез касовите си апарати да победят това наистина отрицателно явление, не са ли излишни митничарите и митниците? Не признава ли по този начин правителството тяхната неефективност?
От това следва вторият въпрос. След като не може да осигури надежден контрол над стотината митници в страната, как правителството ще осигури ефективен контрол над стотиците хиляди данъчни субекти, които плащат патентен данък, така че те да маркират продажбите на стоки и услуги, след като бъдат принудени да си закупят касови апарати? Създава се впечатление, че целта е да се купят касовите апарати, а борбата с контрабандния внос, която наистина е необходима, служи за морално оправдание пред обществото. Та нали и до излизането на наредба № 4 данъчните служители можеха да проверяват и бяха длъжни да проверяват дали търговците издават касови бележки или фактури от регистрирани и заверени кочани? Такива проверки са рядкост, ако въобще са правени.
Въвеждането на инструментариума на патентния данък, както и неговото значително по-разширено прилагане през настоящата година бе предизвикано наред с другото и от невъзможността със сегашния си брой данъчните служители да се справят с огромните по обем задачи, стоящи пред тях. С наредба № 4 им се възлагат още по-обемни и трудоемки задачи, което ще наложи съответно увеличение на броя на служителите и като цяло издръжката на данъчната система. Създава се и възможност вместо да пълнят бюджета с глоби, данъчните служители да пълнят собствения си джоб – механизъм, добре разработен от някои служители на КАТ.
Повсеместният контрол за регистриране на продажбите с касови апарати е нереален, практиката досега го потвърждава. Още по-нереално е да се накарат милионите граждани под заплахата от 5 лв. глоба да изискват касова бележка от продавачите. Сбъркана е стратегията, защото се базира на заплахи, а не на заинтересованост. Ако Муравей Радев чуе какво се говори по негов адрес от купувачи и продавачи, ще има да му горят ушите и едва ли ще очаква масирано съдействие от обществото, което не подкрепя действията му.
Третият въпрос е какво би се променило, ако всички данъчни субекти с патентен данък си купят касови апарати и започнат добросъвестно да маркират всяка продадена стока или услуга. В бюджета няма да постъпят допълнителни приходи от данъци. За да стане това, трябва продавачите на стоки и услуги да надхвърлят оборот от 75 000 лева годишно и да бъдат облагани според реализираната печалба. За огромното мнозинство, особено при сегашното крайно свито потребителско търсене, това е невъзможно и те ще плащат фиксирания патентен данък. А ако все пак 5-6 процента от плащащите патентен данък субекти бъдат изкарани „на светло“, което едва ли ще стане, и бъдат принудени да плащат данък върху печалбата си? Каква ще бъде ефективността, ако заради двадесетина милиона лева повече приходи в бюджета от прекратеното укриване на данъци бъдат похарчени десетократно повече пари за закупуване, обслужване, ремонт и контрол на касовите апарати? Нека не се забравя, че касовите апарати нито са най-ефикасното, нито единственото средство за изкарване на оборота „на светло“.
Трудно е да се допусне, че авторите на наредба № 4 не знаят посочените по-горе неща. Това би означавало, че данъчната политика се формира от некомпетентни хора.
По-вероятно и по-разпространено е обяснението, че с посочената наредба се защитават частни интереси. Така например в нея е предвидено лицензиране на вносителите /доставчиците/ на касови апарати, а не на самите апарати. Това ще доведе до осъществяването на голям за мащабите на България оборот от няколко фирми /Днес, в 2008 г. като се връщам към този проблем, си мисля, че обществото така и не знае кои са вносителите или производителите на касовите апарати и е напълно възможно това да е била само една доколкото знам силистренска фирма – Д.М./ Нарушават се принципите на пазарната икономика, защото клиентът не отива доброволно при доставчика, а под страх от глоба, конфискация на стоката или отнемане на правото на търговия, т.е. принудително.
Натискът за закупуване на касови апарати е постоянен и с разнообразни форми. Той не спира и в момента, въпреки че предстои Върховният административен съд да реши спора на търговците с Министерството на финансите. С разпореждането от 1 февруари да започнат масови проверки за наличието на касови апарати министърът на финансите се поставя над съдебната власт. Ако е убеден в нейната послушност и я уважаваше /послушните често ги използват, но рядко ги уважават/, би трябвало поне от куртоазия да изчака нейното решение, за да не намалява нейният и без това малък авторитет.
На частния интерес на доставчиците на касови апарати служи и предложението на депутатите Христо Иванов и Христо Петров за приспадане на разходите за покупка и поддръжка на касовите апарати от стойността на патентния данък. Това би означавало намаляване на приходите в бюджета със сума, надвишаваща месечната пенсия на всичките над два милиона пенсионери. И това ако не е защита на частен интерес, здраве му кажи!
Сред клакьорите на Министерството на финансите се включи и КНСБ с предложението за касови апарати на изплащане.
Много демагогия, много пряк и косвен натиск, много волунтаризъм, съперничещ на волунтаризма на Т. Живков. Ами ако всичко това даде резултат и на всеки битак настъпи масово чукане на мизерните продажби на касов апарат? Успехът ще е зашеметяващ. Тичайки след Европа, ще я прескочим и ще застанем пред нея. Защото богатите европейци не са дорасли за идеята за касови апарати по битаците. Ех има и риск, че като застанем пред тях, европейците ще ни видят и голите задници, но печалбите на доставчиците на касови апарати заслужават да се поеме и този риск. Жаалко е само, че подопечното на правителството население не е многобройно като китайското. Колко касови апарати биха се продали!

Публикация във в-к Атака от 09.01.2006 г.

понеделник, май 26th, 2008

за печат | изпрати на приятел
Сменяме регистрационните табели на автомобилите
Сега е моментът да се отпишат стари и неизползвани автомобили, като се върнат документите на превозното средство
С решение на Министерски съвет, публикувано в Държавен вестник, брой 1 от 2006 г., крайният срок за подмяна на старите регистрационни табели на пътните превозни средства е 31 март 2006 г., припомнят от КАТ. Съгласно изменението на Наредба I – 45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, на подмяна подлежат всички табелите без имплантирана синя лента с инициали BG и националния трикольор в левия край. От 1 април 2007 г. служебно ще се прекратява регистрацията на всички коли, регистрационните табели на които не отговарят на изискванията на българския държавен стандарт, напомнят от КАТ.
За да подмени старите табели на автомобила си, собственикът-физическо лице трябва да се яви лично с моторното превозно средство в сектор „Пътна полиция – КАТ“ и да представи: заявление за регистрация. При регистрация на автомобили на фирми се представят печат на дружеството, оригинал и копия от документ за създаване на стопанския субект и карта с идентификационния код по регистър БУЛСТАТ. Нужна е още квитанция за платена такса за автомобила, валидна към датата на промяна на номера, валидна полица за платена застраховка „Гражданска отговорност“ и документ за самоличност на собственика с постоянен адрес или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус. Трябва да се представят и старите табели и свидетелството за регистрация на автомобила. При изгубване или кражба на табелите, те трябва да се обявяват предварително за издирване чрез съответното РПУ.
Собствениците, които имат намерението да спрат от движение превозното си средство или нямат възможност да подменят регистрационните табели, са длъжни да предадат свидетелството за регистрация в службите на КАТ на автомобила. Отписването става безплатно след попълване на заявление. Ако пък колата е стара и не може да се ползва, КАТ препоръчва да бъде свалена от отчет, което също е безплатно. Трябва само да се върнат регистрационните табели и свидетелството. Пререгистрацията и получаването на нови табели струва около 60 лв., включително и комисионите за банката, през която се плаща. Самите табели струват 25 лева, новият талон, който задължително се издава – 12 лева, плаща се и за идентификацията на колата, за монтирането, както и за молбата за цялата процедура.
/Много българи посрещнаха с надежда появата на партия „Атака“ благодарение на острите критики спрямо по-старите политически партии. Горната публикация, поместена във вестника на партията „Атка“ на 09.01.2006н г. , показва, че Волен Сидеров нарича депутатите от другите партии оядени лоени прасета, но когато става въпрос за голяма далавера на управляващите, депутатите от Атака и техния вестник забравят гръмките приказки и дават своя дял в гаврата с българските граждани, каквато беше принудителната смяна на табелите. Напразно ще търсите в публикацията въпроси от рода на: 1/ Защо собствениците на автомобили трябва да регистрират повторно регистрираните вече автомобили? 2/ Защо един нищо и никакъв талон от две странички струва 12 лева,3/ защо гражданинът трябва да подаде молба по принуда и да заплати за тази молба? , 4/Защо от цял свят единствено в България се сменят регистрационните табели? 5/ защо смяната е на много по-висока цена от цената за ДОБРОВОЛНА смяна в другите страни? и т.н. и т.н.
Редакцията на вестник Атака не намира нищо нередно в това, че по принуди се сменят табелите, и че се плаща …“за идентификацията на колата, за монтирането, КАКТО И ЗА МОЛБАТА ЗА ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА“. Гражданинът по принуда сменя табелите, но го карат да подаде МОЛБА, сякаш върши това по свое желание, а на всичко отгоре и да заплати за тази натрапена му МОЛБА.
Повярвалите на партия Атака би следвало да се замислят освен върху горната одобрителна публикация за повторната регистрация на автомобилите и върху ГЛАСУВАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ АТАКА В ПАРЛАМЕНТА СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ДЕПУТАТ МИНЧО ХРИСТОВ ЗА ОТМЯНА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ СРОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА 16.МАРТ 2006 Г. Те застанаха редом до депутатите от тройната коалиция и не подкрепиха в гласуването останалите опозиционни партии /Вж. Стенограма от 16.март 2006 г. в същия блог и изказването на Павел Шопов/.
България ще преживява още много тежки периоди докато хората не се научат да преценяват за кого да гласуват по делата, а не по думите на съответните партии и кандидати за власт./

Издание на журналисти от бившата редакция на ББС за БГ.

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: editor@kafene.net
Относно: Предложение за публикуване на материали.
Дата: Четвъртък, 2008, Май 8 15:29:59 EEST
Уважаеми дами и господа,
вече няколко пъти влизам във Вашия сайт http://www.kafene.net и с интерес чета публикуваните в него материали. Аз имам блог – http://www.mitev.eu, в който публикувам свои материали, отнасящи се до действията на управляващите и опозицията. Вашите възможности обаче са несравнимо по-голями и аз много бих се радвал, ако публикувате някои материали от моя блог. Особено бих се радвал ако счетете за възможно да публикувате второто ми отворено писмо до премиера С. Станишев и „отговорите“, които получавам от МС. Те са обособени в отделна категория в блога ми. Освен това ми се струва, че ще е актуално за Вас и читателите Ви ако публикувате поместеното в категория „Политици“ изказване на новия вътрешен министър М. Миков по време на дебати в парламента заедно с репликите към него и неговата дуплика. Моите коментари на това иззкзазване са поместени в скоби. Пет-шест статии от блога ми са публикувани във в-к Сега, в-к 24 часа, в-к Демокрация и в-к Атака, но в повечето случаи получавам отказ за публикуване на изпратените от мен материали. Като се запознаете със съдържанието на блога смятам че сами ще си отговорите на въпроса защо в повечето случаи предлаганите от мен материали биват отхвърляни. Дано кмета и пристава /тоест българските властимащи/не висят постоянно над главите Ви и не налагат такава цензура, каквато за съжаление съществува в огромното болшинство български вестници и електронни медии.
С уважение: Димитър Н. Митев тел: 0888/704984 Интернет адреса ми е посочен в блога.

Частна информационна агенция "Фокус".

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: focus@focus-news.bg
Относно: [Fw: отговор по Ж-65-2008 ]
Дата: Четвъртък, 2008, Март 27 19:31:55 EET
Файлове: (1) Прикрепен файл
Уважаеми сътрудници на агенция Фокус,
на 22.02.2008 г. Ви изпратих съобщение за мое отворено писмо до премиера С. Станишев и покана за посещение на интернет страница http://www.mitev.eu . След това повече от 4/5 от Вас смело, бих казал дори „геройски“ изтриха от своите компютри съобщението без да го прочетат. И разбира се, каква новина ще представлява отвореното писмо на някакъв си редови българин до негово превъзходителство премиера на България, та да попадне във фокуса на агенция „Фокус“. Вчера, 26 март 2008 година бях ощастливен с отговор от комисар Пл. Василев, на когото приемната на Министерския съвет на Република България щедро е делегирала удоволствието да отговори на моето отворено писмо до министър-председателя Станишев. Препращам Ви този отговор, а оригиналното отворено писмо можете да изтеглите от цитирания по-горе уеб сайт. Там ще намерите и кореспонденция с министъра на финансите Пл. Орешарски,парламентарния омбудсман Гиньо Ганев и други герои на нашето време. У мен съществува малка надежда, че агенция „Фокус“ може се все пак да се реши да популяризира с какъв „фокус“ представителите на властта отговарят на един простосмъртен гражданин.
С уважение: Димитър Митев, тел. 0888 704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Лондон, 27.03.2008 г.
–- Прикрепено писмо (отговор по Ж-65-2008) –-
Подател: 1 До:
Относно: отговор по Ж-65-2008
Дата: Сряда, 2008, Март 26 10:19:28 EET

Избери проверява се с
Galba-65-08_Admin_Min_savet_pismo_tabeli_1.doc изтегли 46.61 KB

Приемна на независимата депутатка М. Капон в Пловдив

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: priemna@mail.bg
Относно: [Fw: отговор по Ж-65-2008 ]
Дата: Четвъртък, 2008, Март 27 10:20:28 EET
Файлове: (1) Прикрепен файл
Поздрави от Лондон.
Предлагам Ви да се порадвате на „отговор по същество“ на второто ми отворено писмо до С. Станишев.
Димитър Митев
27.03.2008 г.
–- Прикрепено писмо (отговор по Ж-65-2008) –-
Подател: 1 До:
Относно: отговор по Ж-65-2008
Дата: Сряда, 2008, Март 26 10:19:28 EET
Избери проверява се с
Galba-65-08_Admin_Min_savet_pismo_tabeli_1.doc изтегли 46.61 KB

Посолство на Австрия?

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: sofia-ob@bmaa.gv.at
Относно: Отворено писмо до премиера С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Понеделник, 2008, Март 17 17:25:07 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми господа,
изпращам Ви материали, които за съжаление не могат да бъдат публикувани в българските медии освен в Интернет. Мисля че нещата, описани в интрнет страницата http://www.mitev.eu ще спомогнат за оформяне на по-точна представа за ситуацията в Република България.
С уважение: Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 17.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Атанас Папаризов, евродепутат от БСП

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: atanas.paparizov@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Неделя, 2008, Март 16 15:45:07 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми господин Папаризов,
след 25 години членство в БКП и 18 години преподаване във ВУЗ на марксистка политикономия ми е безкрай тъжно, че днес се налага да пиша неща като тези, които Ви изпращам. От тях личи, че БСП може да бъде съдена, ако имаше такъв закон, за злоупотреба с името „социалистическа“. Действията на министрите на БСП и на премиера Станишев при уникалната за ЕС принудителна смяна на регистрационните табели и талони на колите показва, че ръководството на тази партия е на космически разстояния отдалечено от практиката на европейските социалистически партии. Как Ви звучи това, че собствениците на автомобили отиваха след няколко дни и нощи чакане на опашките, под заплаха от солени санкции, пред пунктовете на КАТ и там им се поднасяше бланка, в която е попълнено, че те доброволно желаят да им бъдат сменени табелите с нови? На всичко отгоре след тази позорна кампания днес българските автомобили не отговарят на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС, тъй като регистрационните им табели са без дванадесетте звезди като символ на ЕС. Как мислите? Кому беше нужно това и чии интереси бяха натрапени на хората? Според Вас защо след приемането ни в ЕС вече втора година Република България е единствената страна в ЕС, в която при първа регистрация на автомобили собствениците им продължават да получават табели, неотговарящи на стандарта на ЕС?
Димитър Митев, тел.: 0888/704984 е-mail:dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 16.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Европарламент, гражд. свободи, правосъдие и вътр. работи

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: ip-LIBE@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до премиера С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Неделя, 2008, Март 16 15:19:26 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми госпожи и господа,
изпращам Ви материали от които можете да получите документална информация за състоянието на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи , както и в по-широк аспект въобще за функционирането на властта в Република България. Бих предпочел да ги публикувам в България, но засега това е практически невъзможно поради съществуващата практика в българските средства за масова информация /с изключение на Интернет/. От изпратените материали ще разберете, че българското общество за съжаление се нуждае от външна помощ за да се справи по-бързо със злоупотребите с власт и корупцията на най-високо равнище.Много са хората у нас, които гледат с надежда към органите на ЕС. Искам да вярвам, че Вашата комисия ще допринесе по-бързо да бъдат приложени европейските критерии за функциониране на органите на властта и за формирането на гражданско общество в Република България.
С уважение: Димитър Митев тел.: 0888/704984, е-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 16.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Европарламент, Вътрешен пазар и защита на потребителите

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: ip-IMCO@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до премиера С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Неделя, 2008, Март 16 14:48:57 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми госпожи и господа,
от материалите, които Ви изпращам, може да научите как правителството на Република България успя да „защити“ потребителите на услугата регистрация на автомобил. Българските собственици на автомобили по предложение на комисаря по защита на потребителите Меглена Кунева /тогава министър на европейската интеграция/ и министъра на финансите Пламен Орешарски бяха принудени да заплатят повторно за услугата регистрация чрез задължителна смяна на регистрационните табели и талоните на колите. В резултат от насилствената кампания днес всички автомобили в България са с табели, които не отговарят на Регламент 2411 от 03.11.1998 г.,/липсва символът на ЕС/ като при това пререгистрацията бе извършена в най-беднта страна от ЕС на двойно и тройно по-висока цена от цената за регистрация в другите страни. Вече втора година Република България е единствената членка на ЕС в която при първа регистрация собствениците на автомобили получават табели без дванадесетте звезди. Освен това Република България е едиствената страна от ЕС в която органите на Пътна полиция съставят актове и налагат глоби за управление на автомобил със стари регистрационни табели, което представлява груба дискриминация на българските граждани в сравнение с гражданите на останалите страни от ЕС. Повече информация за уникалната българска пререгистрация на автомобилите може да получите в интернет страница http://www.mitev.eu. От документите в тази страница може да придобиете представа какви хора управляват в Република България и до каква степен са смазани съпротивителните сили на населението, както и каква роля играят средствата за масова информация./Статията „Отново дезинформация за табелите на автомобилите“, както и редица други бе отказана публикуване от редакцията на вестник „24 часа“ и други медии./
С уважение: Димитър Митев, тел.: 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 16.03.2008 г
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Мартин Димитров, депутат от СДС, икономист

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: dimitrovmartin@gmail.com
Относно: примери за злоупотреба с власт и дискриминация.
Дата: Неделя, 2008, Март 16 12:39:54 EET
Файлове: (3) Прикрепени файла
Уважаеми господин Димитров,
изпращам Ви още една статия, отказана за печат от в-к 24 часа, която третира въпрос, по който цялата опозиция, от ДСБ до Атака, предпочете да мълчи на неотдавнашния вот на недоверие. Става въпрос за дезинформация относно смяната на табелите на автомобилите, пусната в обръщение от замминистъра на вътрешните работи К. Пенков и тиражирана със сервилна добавка от в-к 24 часа на 26.02.2008 г. Изпращам Ви отново и второто отворено писмо до С. Станишев, което преди това Ви изпратих на 03.02. 2008 г-.
Освен това Ви изпращам и едно писмо, което изпратих преди три седмици на независимата депутатка М. Капон,на което до този момент не съм получил отговор. Става въпрос за дискриминационен закон, приет от Народното събрание по отношение на пенсионерите, пенсионирани през 2007 г. и предложение за законодателна инициатива с цел изменение на този закон и премахване на дискриминиращата му съставка.
Искам да вярвам, че ще се ангажирате по поне един от проблемите, въпреки че досега не отговаряте на писмата ми.
Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail:dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 16.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Пенсионно_дискриминиране.doc изтегли 61.58 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
 

Димитър Стоянов, евродепутат от Атака, внук на Радой Ралин

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Сряда, 2008, Март 12 19:26:07 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми господин Стоянов,
имам свое предположение защо депутатите от Коалиция Атака подкрепиха управляващите в парламентарния дебат на 16.03.2008 г. и помогнаха да се реализира една уникална в световен мащаб рекетьорска наредба за смяна на табелите на автомобилите. Имам и предположение защо партия Атака не използва този казус при президентските и общинските избори и при изборите за евродепутати и по този начин пропусна да спечели много повече гласове. Учебникарският пример за злоупотреба с власт и корупция не бе използван от Вашите съпартийци и при неотдавнашния вот на недоверие срещу правителството на тройната коалиция. Предположенията ми не са в полза на партия Атака. Може би ще ми помогнете да разбера истината. Дядо Ви би ми отговорил. Той би имал мнение и по въпроса защо след приемането ни в ЕС Република България е единствената страна, която продължава вече втора година да регистрира новозакупени автомобили с табели, които не отговарят на Регламент 2411 от 3.11.1998 г. на ЕС. Искам да вярвам, че ще получа отговор и от Вас.
Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 12.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB
 

Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: kristian.vigenin@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Сряда, 2008, Март 12 18:50:49 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Господин Вигенин,
Може би в качеството си на евродепутат ще се опитате да накарате Вашите съпартийци от тройната коалиция да се позасрамят от срамната смяна на табелите на автомобилите в България и да прекратят преследването на хората, които проявиха характер и не се подчиниха на уникалния държавен рекет. Вече не вярвам, че има сила, която да потърси поне политическа отговорност за униженията, на които правителството подложи собствениците на автомобили и за загубите, причинени в хода на насилствената пререгистрация. Очаквате ли премиера Станишев да отговори на второто ми отворено писмо до него?
Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 12.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB
Както очаквах, отговор на това писмо не получих. Не ми е известно евродепутатът Вигенин някъде да се е изказал критично за Станишев и неговото изявление, че работа на държавата е да подменя номерата на автомобилите.

Партия Гепгьовден

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: office@gergiovden.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Сряда, 2008, Март 12 18:34:32 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми гергьовденци,
изпращам Ви материали, които по необясними за мен причини останаха извън вниманието на опозицията при неотдавнашните дебати за вот на недоверие към правителството на тройната коалиция. СКЛОННА ЛИ Е ПАРТИЯ ГЕРГЬОВДЕН ДА ПОМОГНЕ ЗА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА С. СТАНИШЕВ ДА ПОНЕСЕ ПОНЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА УНИКАЛНАТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ СМЯНА НА ТАБЕЛИТЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ С ТАБЕЛИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА РЕГЛАМЕНТ 2411 ОТ 3.11.1998 Г. КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО БЯХА ПРИЧИНЕНИ ЗАГУБИ НА НАСЕЛЕНИЕТО /И УНИЖЕНИЯ/, ИКОНОМИКАТА И БЮДЖЕТА В ЧАСТНОСТ?
Искам да вярвам, че поне ще прочетете изпратените Ви материали.
Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 12.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Илиана Малинова Йотова, евродепутат от БСП.

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Вторник, 2008, Март 11 18:51:31 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаема госпожо Йотова,
искам да вярвам, че в качеството Ви на участник в Комисията на европарламентна по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще се запознаете с материалите, които Ви изпращам и ще използвате влиянието си като евродепутат за принуждаване на правителството на тройната коалиция да престане да дискриминира българсксите граждани в областта на регистрацията на автомобилите. Статията „Отново дезинформация за табелите на автомобилите“ бе отказана за публикуване от редакцията на вестник 24 часа. Ще бъда щастлив, ако не се наложи да се обръщам за съдействие към евродепутати от други страни-членки на ЕС за да се нормализира практиката по регистрация на автомобилите в България.
Димитър Митев, тел.: 0888/704984 e-mail:dimitr_mitev@abv.eu
Пловдив, 11.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Владимир Уручев, евродепутат от партия ГЕРБ.

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: vladimir.urutchev@europarl.europa.eu
Относно: Отворено писмо до С. Станишев и покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Вторник, 2008, Март 11 18:36:13 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми господин Уручев,
обръщам се към Вас в качеството Ви на евродепутат и член на комисията на европарламента по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи. Вече не вярвам, че правителството на тройната коалиция ще бъде принудено да понесе отговорност за уникалната принудителна замяна на табелите на автомобилите в България, при която освен унижение на собствениците на автомобили по опашките пред КАТ бяха причинени загуби на тези собственици, на икономиката и на бюджета в частност. Искам да вярвам, че след като се запознаете с материалите, които Ви изпращам, може да помогнете поне да спрат санкциите на собственици на автомобили със стари регистрационни табели и да се накара правителството да застави производителя на табелите да се съобрази с изискванията на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС. От 01.01.2007 г. до днес Република България е единствената страна в ЕС, в която при първа регистрация на МПС се дават табели без 12-те звезди като символ на ЕС. Мисля си, че или изменението на дизайна на табелите е толкова трудно, колкото да се построи нов атомен реактор или софийския завод за преработка на боклука, или пък се осигурява възможно най-голям брой автомобили за бъдеща подмяна на табелите.
Ако проявите интерес мога да Ви представя документи за наложени санкции през 2007 г.за управление на МПС със стари табели.
С уважение: Димитър Митев, тел.: 0888/704984 e-mail:dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 11.03.2008 г.
ПП. Както можеше да се очаква, статията „Отново дезинформация….“ получи отказ за публикуване от редакцията на вестник 24 часа.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

до Антон Хекимян, БТВ

събота, май 24th, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: anton_hekimyan@btv.bg
Относно: изтрито писмо с покана за посещение на интернет страница www.mitev.eu
Дата: Понеделник, 2008, Март 10 15:56:57 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаеми господин Хекимян,
не очаквах, че известен човек като Вас ще изтрие без да прочете писмо с критични материали по адрес на кампанията на правителството за смяна на номерата на автомобилите./на 04.03.2008 г./ Пращам Ви ги отново с надежда, че този път ще ги прочетете, но без надежда, че ВТV ще позволи третирането на такава тема от гледна точка като моята.
Димитър Митев, тел. 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 10.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB
Копирай в „Чекмеджe“ избери папкаЧекмедже КОПИРАЙ
ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ

Ана Цолова, БТВ, предаване "Тази сутрин"

петък, май 23rd, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: anna_tzolova@btv.bg
Относно: Изтрито писмо за смяната на табелите на автомобилите
Дата: Понеделник, 2008, Март 10 15:35:15 EET
Файлове: (4) Прикрепени файла
Уважаема госпожо Цолова,
преди 5 дни изпратих на интернет адреса на предаването „тази сутрин“писмо до г-н Бареков с четири прикрепени файла и покана за посещение на интернет страница http://www.mitev.eu . От господин Бареков не получих никакъв отговор, а от Вашият интернет адрес получих съобщение, че писмото ми е изтрито без да бъде четено. Мога да си помисля, че се плашите да не се заразите с критичност по адрес на правителството и затова изтривате без четене писма като моето. Изпращам Ви прикрепените файлове повторно с надежда, че този път ще ги прочетете. Обидно е някак си в най-голямата частна телевизия да се лансира само фънковщина, а сериозни материали да се изтриват без да са прочетени. А може би Ви плаши случаят с Иво Инджев?
Димитър Митев, тел.: 0888/704984 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 10.03.2008 г.
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB
Станишев_-_Второ_отворено_писмо.doc изтегли 95.11 KB
Станишев_интервю_табели.doc изтегли 52 KB
СТЕНОГРАМА_16_МАРТ_._ПРЕДЛОЖЕНИЕ_НА_М._ХРИСТОВ.doc изтегли 760.84 KB

Министерски съвет на България

петък, май 23rd, 2008

Подател: Dimitar Mitev добави в адреси
До: GIS@GOVERNMENT.BG
Относно: Допълнителна информация по повод на отворено писмо до г-н С. Станишев Вх.№: 1126/06 от 6.2.08г
Дата: Неделя, 2008, Март 9 12:27:23 EET
Файлове: (1) Прикрепен файл 1
Избери проверява се с
ОТНОВО_ДЕЗИНФОРМАЦИЯ_ЗА_ТАБЕЛИТЕ_НА_АВТОМОБИЛИТЕ.doc изтегли 51.31 KB