Archive for ноември, 2018

27.7.2018 г. Искане за актуализация на АУЗ и Отговор от ДМДТ – 27.08.2018 г.

четвъртък, ноември 1st, 2018

До госпожа Цвета Попова Директор на дирекция „Местни данъци и такси“ гр. Пловдив Копие до госпожа Савина Петкова Председател на Общински съвет гр. Пловдив
Ж А Л Б А от Димитър Николов Митев, постоянен адрес гр. Пловдив, ул. xxxxxxxxxxxxxx, тел.:xxxxxxxxxx, ЕГН xxxxxxxxxx , упълномощен от Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН xxxxxxxxxx, постоянен адрес град Пловдив, ул. xxxxxxxxxxxxxxx във връзка със задължение, описано в издаден от ДМДТ към Община Пловдив Акт за установяване на задължение № 1041 от 18.12.2011 година.
Уважаема госпожо Попова, – не сме съгласни с постановения акт, считаме че е издаден в нарушение на Закона за местните данъци и такси (със съдебна експертиза, неоспорена от ДМДТ е установено, че в нежилищния имот на ИДХ, находящ се на ул. xxxxxxxxxxxxxxx не се генерират никакви отпадъци) защото при определено количество на отпадъците, равно на нула, ДМДТ определя ТБО в промили от данъчната оценка. Това според действащите правни норми следва да се прави при неопределено количество. С този акт от собственичката на имота се иска да заплати за непредоставена услуга. – не сме съгласни с постановения акт освен по горе посочената причина и поради това, че той е пряко дискриминационен и това не един път сме посочвали в материалите, изпращани до Вас, като сме прилагали за справка – Решение на Комисия за защита от дискриминация № 113/21.06. 2011 г. по преписка 267 /2009 г. За наше съжаление и за срам на съдебната ни система до този момент общо 12 съдии старателно избягнаха да се произнесат по същество налице ли е пряка и непосредствена дискриминация или не при определянето на ТБО от ДМДТ за нежилищния имот на ИДХ на ул.xxxxxxxxxxxxxxxx. В момента не се налага да даваме допълнителни аргументи, защото те се съдържат в касационната ни жалба до ВАС против Решение № 1711/19.10.2017г. на Административен съд Пловдив по адм.д. № 930/2017г., в което става въпрос за аналогичен казус. С тази касационна жалба ДМДТ разполага. До този момент се въздържахме да изплатим задължението за ТБО за нежилищния имот на ИДХ освен по гореизброените причини, също и защото се надявахме, че ВАС ще разгледа своевременно касационната ни жалба. За съжаление делото по подадената през ноември 2017 г. е насрочено за гледане във ВАС чак на 08.04.2019 г. Това означава, че съществува реална възможност и заплаха да се пристъпи към принудително събиране на задължението по оспорвания АУЗ № 1041 от 18.12.2011 година и да се предизвикат допълнителни загуби за собственичката на недвижимия имот ИДХ. Имайки предвид досегашното брутално погазване от страна на ДМДТ към Община Пловдив на ЗМДТ и на закона за защита от дискриминация, както и на становището на ВАС в което са посочени неправомерните действия на ДМДТ във връзка с възможността за подаване на декларации за отказ от ползване на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка, вече не си позволяваме лукса да очакваме от ДМДТ, че ще оттегли оспорвания от нас АУЗ № 1041 от 18.12.2011 година. В интерес на избягването на допълнителни щети от евентуално принудително събиране на задължението по този АУЗ, ще започнем погасяване на задължението и ще продължим по съдебен ред да се борим срещу нарушаването на ЗМДТ и Закона за защита от дискриминация от страна на ДМДТ към община Пловдив. Според нас за част от задължението по Акт за установяване на задължение № 1041 от 18.12.2011 година е настъпила абсолютна давност. Ето защо желаем ДМДТ да актуализира съдържанието на АУЗ № 1041 от 18.12.2011 и да ни изпрати актуализиран вариант на същия с преизчисление на дължимата главница и лихвите по нея. Това ни е необходимо във връзка със заплащане на задължението такова, каквото то следва да е към момента като се има предвид настъпилата абсолютна давност за някои от годините. След получаването на такъв актуализиран вариант на АУЗ № 1041 ще пристъпим към погасяване на задължението такова, каквото то трябва да е към този момент.
……………………………………………… Димитър Николов Митев
Пловдив 27.07.2018 година.
Приложение:
1. Пълномощно от Ивана Димитрова Хоусен.
ОТГОВОР ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ: