Archive for март, 2008

Д. Митев до комисар Пл. Василев – ППООРП

сряда, март 26th, 2008

>––– Оригинално писмо –––
>От: „1“ <trafficpol.150@mvr.bg
>Относно: отговор по Ж-65-2008
>До: <dimitr_mitev@abv.bg>
>Изпратено на: Сряда, 2008, Март 26 10:19:28 EET
>–––––––––––-
>
>Уважаеми господин комисар Василев,
благодаря за писмото, което сте ми изпратили като отговор по Ж-65-2008. Във връзка с него си позвлявам да Ви задам няколко въпроса и много ще се радвам, ако получа отговор на тях.
1. Чели ли сте моето второ отворено писмо до премиера Сергей Станишев и следва ли да считам Вашето писмо за отговор на това отворено писмо?
2. Ако отвореното ми писмо до С. Станишев Ви е изпратено от приемната на Министерски съвет на Република България, смятате ли, че написаното от Вас в писмото до мен е отговор по същество на критиките, отправени от мен към премиера Станишев?
3.Във връзка с въпрос 2. ако Вие ме попитате примерно защо по автомагистрала Тракия има много неравности и аз Ви отговоря, че Черно море е много дълбоко, какво бихте си помислили? Аз питам премиера дали ще поеме отговорност заради загубите и униженията, причинени от бандитската уникална за ЕС кампания за смяна на старите регистрационни табели, Вие ми преразказвате Регламент 2411 на ЕС. В тази връзка
4. Защо на български в Интернет цитираният Регламент е публикуван без приложението, касаещо оформлението на табелите? Случайно ли е това или нарочно?
5. Бихте ли ми посочили документ на Европейския съюз, с който България се задължава да извърши рекетьорската смяна на регистрационните табели каквато бе извършена в изпълнение на Наредба 1-45 на МВР от 2000 та година?
Димитър Митев,
Лондон, 26.03.2008 г. www.mitev.eu– там може да намерите документите.
/До 16 април нямам отговор от комисар Пл. Василев, а ако получа отговор , това ще означава, че наистина в МВР нещо положително се случва. Но както е казано в поговорката „трай коньо за зелена трева“. Междувременно, в началото на април пристигна отговор от началник ПРИЕМНА на МС Соня Божикова, в която ми беше преразказано писмото, изпратено ми от комисар Пл. Василев. Вж. Второ отворено писмо до С. Станишев, отговор  с бланка на МС и № 1126/06 от  07.04.2008 г. подписан от С. Божикова/

Заявление до н-к РПУ гр. Габрово

петък, март 21st, 2008

До г-н М. Стефанов
НАЧАЛНИК РПУ ГАБРОВО
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6,
Уважаеми господин Началник,
Благодаря за експедитивния Ви отговор на мое заявление ВХ. № 1519/12.03.2008 г. Аз твърдях, че Заповед за ПАМ № 3984/18.10.2007 г. е на основание чл. 171 т.2 буква „в”, защото тя бе разчетена така от служителя в КАТ Пловдив. /МВР има пари за уникална безсмислена от гледна точка на обществения интерес и носеща само загуби смяна на регистрационните табели, но няма пари за техника, която да не налага търсенето на експерти за разчитане на написаното в документите./ Доколкото се съмнявах в правилността на прочита на КАТ Пловдив, аз за всеки случай Ви изпратих и нотариално заверено копие от талона за преминат технически преглед заедно с другите документи, които РПУ Габрово препрати към Районен съд Габрово, който документ очевидно не желаете да признаете с налагането на санкция по чл. 171 т.2 буква „а”.
Член 171, т. 2, буква „а”гласи: „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА, КОГАТО МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Е ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОГАТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ ИЛИ ШУМЪТ СА НАД УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯТА МУ Е ИЗМЕНЕНА БЕЗ СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.” Цитирах Ви текста на закона, по който налагате спиране на моето МПС от движение с курсив, за да може по-спокойно, без да си напрягате зрението, да потърсите къде в него се третира проблема за регистрационните табели. Аз не видях такава връзка. С Вашата заповед за ПАМ Вие неправомерно натоварвате текста на цитирания член от закона за движение по пътищата със съдържание, което законодателят не е предвидил. Надявам се че Ви е ясно, че Наредба № 1-45 на МВР е подзаконов акт и не може да се позовавате на нея за да наложите санкцията, предвидена в закона при липса на закононарушение, както е в случая.
Държа да Ви припомня още веднаж, че цитираната от Вас наредба на МВР, съгласно която регистрационните табели трябва да отговарят на БДС не може да отмени като подзаконов акт текста на Закона за националната стандартизация от Глава І, чл. 5 /1/: БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ СЕ ПРИЛАГАТ ДОБРОВОЛНО и чл. 5 /2/: В НОРМАТИВЕН АКТ, КОЙТО СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕПРАЩАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ САМО КОГАТО С НОРМАТИВНИЯ АКТ СЕ ВЪВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО. /ДВ бр. 88 от 4.11.2005 г. С Наредба І-45 на МВР не се въвежда, а се погазва европеското право. Предполагам, че Ви е известно, че въведените с Наредба І-45 на МВР регистрационни табели отговарят на българския стандарт, но той не отговаря на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на Европейския съюз, който урежда нормативно дизайна на регистрационните табели. Ако аз сега сменя табелите на своето МПС ще получа такива, които не отговарят на цитирания регламент, тъй като Република България вече втора година след приемането и в ЕС е единствена страна в рамките на съюза, която не изпълнява изискването за хармонизация на регистрационните табели на МПС, залегнало в цитирания Регламент на ЕС. Това е още една причина, поради която настоявам да отмените спирането на притежаваното от мен МПС от движение. Известно ми е, че когато дадена правна норма в Република България противоречи на международна правна норма и в частност на правно норма от ЕС, по които България е страна, се прилага съответната международна/европейска норма. Искам да вярвам, че това е известно и на Вас.
Припомням Ви, че по същия казус Районен съд Габрово отмени наложената ми от Вас с наказателно постановление 3984/18.10.2007 г. глоба и че решението на съда, след като не бе обжалвано, вече е в сила. В разговор по телефона с юрисконсулта на ОДП Габрово ми бе казано, че след като е отменена глобата, автоматично отпада и Заповедта за ПАМ,тъй като те са свързани, но не разполагам с това становище в писмен вид.
В заключение искам да посоча, че като гражданин на Република България и едновременно с това гражданин на Европейския съюз се чувствувам с нарушени граждански права и подложен на дискриминация от Вас /чрез подписаната от Вас заповед за ПАМ 3984/18.10.2007 г./ в сравнение с гражданите на ЕС от другите членски страни, доколкото: 1/ там няма задължителна подмяна и репресивни санкции за управление на МПС със заварени регистрационни табели ; 2/там гражданите не са принудине да заплащат повторно за регистрация на едно и също превозно средство; 3/ ако преглътна дискриминацията по 1/ и 2/ и се подчиня на Вашата заповед, не мога да получа регистрационни табели, съответни на изискванията на Регламент 2411 и получавани от собствениците на автомобили в другите страни от ЕС. Държа да Ви уведомя, че ако не бъде отменена заповедта за спиране на притежавания от мен автомобил от движение, ще бъда принуден да потърся защита от дискриминацията пред съответните компетентни органи в Република България и ЕС. Убеден съм, че рано или късно справедливостта ще възтържествува и ще победи държавния произвол, упражняван в случая чрез използване на българската полиция като инструмент за налагане на този произвол.
По-пълна информация за възгледите ми по повод на уникалната българска пререгистрация на автомобилите, при която МВР и Пътна полиция бяха използвани и продължават да бъдат използвани като инструмент за налагане на ПРАВОТО НА СИЛАТА, и съответно за погазване на СИЛАТА НА ПРАВОТО, може да получите ако посетите моята интернет страница /www.mitev.eu/“ където в скоро време ще бъде публикувана и моята кореспонденция с Вас по повод на подписаните от Вас наказателно постановление 3984 и Заповед за принудителни административни мерки № 3984. На 20. 03.2008 г. , преди да получа Вашия отговор изх. № 2163 от 18.03.2008 г., подадох в Окръжна дирекция на полицията Жалба с вх. № 10813/20.03.2008 г. до директора на същата по повод на спирането на моето МПС от движение, в която посочвам старото известно ми положение, че принудителните административни мерки срещу мен са предприети за липса за застраховка ГО /чл. 171, т.2 буква „в”/. В случай, че не отмените издадената от Вас Заповед за принудителна административна мярка 3984/18.10.2007 г., моля настоящото заявление да бъде считано за жалба до ОДП гр. Габрово и да бъде пренасочено към този висшестоящ за РПУ гр. Габрово орган за по-нататъшно разглеждане и решаване.
21.03.2008 г. гр. Пловдив , Димитър Николов Митев

Жалба до ОДП – гр. Габрово

четвъртък, март 20th, 2008

До директора на
Окръжна дирекция на полицията
Гр.Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545, л.к. 141440595, издадена от МВР в гр. Пловдив на 09.06. 2000 година.
Уважаеми господин Директор,
на 20.09.2007 г. ми бе съставен акт № 093755 от служители на РПУ гр. Габрово. Подадох възражение до началника на същото РПУ срещу акта, но в отговор получих наказателно постановление № 3984/07 за глоба в размер на 20 лв. и Заповед за ПАМ № 3984 са спиране на микробус № РВ 6667 К от движение. Безкрайна бе изненадата ми от това, че микробуса е спрян от движение с позоваване на чл. 171 т.2. буква “в”, защото това предполага липса на застраховка ГО, а пък аз имам такава.
В отговор на действието на началника на РПУ гр. Габрово подадох чрез РПУ гр. Габрово жалба до Габровски районен съд с вх. № 6007 от 23.11.2007 г. В резултат на това началникът на РПУ гр. Габрово не отмени цитираната заповед за ПАМ въпреки представеното нотариално заверено копие от застрахователната ми полица и от талон за ГТП, а в Районен съд гр. Габрово бе образувано АХ дело № 1172/2007 г.
Съдът се произнесе и отмени наказателно постановление 3984 от 18.10.2007 г. като неправилно и незаконосъобразно. Съдебното решение влезе в сила на 07.03.2008 г. Съдът обаче отказа да се произнесе по Заповедта за ПАМ с мотив че тя следва да се обжалва пред наказващия орган. Наказващият орган отказа да я отмени преди делото, а след влизането в сила на съдебното решение изпратих заявление до началника на РПУ гр. Габрово в този дух, но до момента нямам отговор. По тази причина се обръщам към Вас и вярвам, че ще се разпоредите да бъде отменена горепосочената абсурдна Заповед за ПАМ.. А що се отнася до причината за съставения ми акт и моето отношение към подобна практика, ако влезете в интернет страница www.mitev.eu ще получите много богата информация по въпроса. Коректно е да Ви уведомя, че там ще бъде публикувана и цялата преписка по съставения ми акт.
Пловдив, 18.03.2008 г. С уважение: Димитър Митев.
Приложение: Копие от застр. полица № 06507/0112337 на ДЗИ „Общо застраховане”

Заявление за допълване на решение от съда.

сряда, март 12th, 2008

До Районен съд
гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН 4408084545, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЛК № 141440595, издадена от МВР – Пловдив за допълване на съдебно решение за гражд. АХ дело № 1172/2007 г. на Габровски РС. Моля почитаемият съд да се произнесе по точка 2 от жалбата, изпратена чрез РПУ гр. Габрово до Габровски районен съд, а именно да бъде отменена Заповед № 3984/2007 за прилагане принудителната административна мярка спиране от движение на микробус РВ 6667 К. Тази заповед следва да се обжалва пред наказващия орган и аз считам, че съм извършил това, като чрез него съм изпратил жалбата си до почитаемия съд. Приложената заповед е издадена с позоваване на чл. 171 т. 2, б. „в” който санкционира липсата на задължителна застраховка Гражданска отговорност. Наказващият орган, чрез който съм изпратил жалбата си към почитаемия съд, е могъл да отмени заповедта за ПАМ, съобразявайки се с приложената застрахователна полица, от която личи, че не съм извършил незаконосъобразно действие за което е наложено спирането на МПС от движение. Наказващият орган не се е съобразил с фактическите обстоятелства и не е пожелал да отмени издадената от него заповед за ПАМ, поради което моля почитаемия съд да допълни постановеното съдебното решение с което се отменява НП 3984/18.10.07, за което благодаря , с решение по т. 2 от жалбата ми.
Ако почитаемият съд счита, че вземането на решение по настоящото ми заявление е извън неговите правомощия, моля да бъде образувано отделно дело по точка 2 от жалбата ми и да бъде насочено към съответния компетентен орган или към съответния второинстанционен съд.
Тъй като съм от Пловдив и идването ми до гр. Габрово изисква много време и средства, моля почитаемият съд да прояви разбиране и да ми бъде изпратен заверен препис от съдебното решение на посочения в началото на настоящото заявление адрес.
С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
До господин началника на
РПУ – гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ гр. Пловдив, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545 във връзка със Заповед за принудителна административна мярка № 3984/2007 издадена от началника на РПУ – гр. Габрово на 18.10.2008 г.
Господин началник,
на 21.09.2007 г. Ви изпратих възражение по повод на акт № 093755 от 20.9.2007 г. Вместо да отмените съставения акт издадохте наказателно постановление № 3984/07 с което ми налагате глоба от 20 лева и заповед за прилагане на ПАМ № 3984/07 с която спирате от движение притежавания от мен микробус Рено Трафик с рег. № РВ 6667 К.
В отговор на моя жалба Габровския районен съд отмени цитираното по-горе наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Решението на съда не бе обжалвано и влезе в сила на 07.03. 2008 г. Съдът обаче отказа да отмени цитираната по-горе заповед за ПАМ, защото същата трябва да се обжалва пред накаазващия орган. В заявлението до Габровски районен съд, изпратено чрез ръководеното от Вас РПУ, съм приложил нотариално заверен препис от застрахователната полица за застраховка ГО. Вие не пожелахте да отмените цитираната заповед за ПАМ, защото очевидно не Ви направи впечатление абсурдността на издадената заповед за спиране от движение на притежаваното от мен превозно средство с позоваване на чл. 171 т.2 буква „в”, за липса на застраховка ГО, въпреки че имам сключена такава застраховка, а освен това в преписката съм приложил и нотариално заверен документ за годишен технически преглед. С настоящото заявление настоявам възможно най-бързо да отмените цитираната по-горе заповед за принудителни административни мерки, тъй като е незаконосъобразна и неиното изпълнение вече ми причини достатъчно материални щети и психически тормоз. В заключение е коректно да Ви уведомя, че цялата преписка по случая ще бъде публикувана в интернет страницата /www.mitev.eu/“ www.mitev.eu където са публикувани още много други документи и статии за уникалната българска смяна на номерата на автомобилите.
Пловдив, 09.03. 2008 Г. Димитър Н. Митев…………………………..

Изказване по БНР, Хора, пътища,автомобили

петък, март 7th, 2008

(Изпратих статията „Отново дезинформация за табелите на автомобилите и на предаването „Хора, пътища, автомобили”. След тъжния опит от контактите с него през 2006 г./ вж. писмо „До екипа на….”в този сайт/, бях много приятно изненадан, когато на 7 март по обяд от редакцията му ми се обадиха и предложиха да запишат и пуснат в ефир мое изказване по темата за табелите. Признавам, че дори и след като записа бе направен все още се съмнявах дали ще бъде излъчен. Благодарен съм на екипа на предаването, че не само излъчи казаното от мен, но и съобщи в ефир името на сайта ми за желаещите да получат повече информация по въпроса. Съжалявам, че не засегнах повече аспекти на проблема за смяната на табелите, тъй като не бе ми определено някакво времево ограничение за изказването. По-долу следва нередактиран текста на изказването ми. )

Изказване по БНР, програма Хоризонт, предаване Хора, пътища,автомобили, 07.03.2008 г.

Проблемът с табелите е много обширен и има много аспекти. Последното, което забелязах, беше в публикация на централен ежедневник. Заместник министърът на вътрешните работи Камен Пенков каза, че предстои КАТ да въведе нови табели, от края на годината вероятно, които да бъдат в отговор на идеята да се хармонизират номерата в страните-членки на Европейския съюз. Има съществени неточности, досега било българският трибагреник върху, абревиатурата на страната била върху нашия трибагреник, знае се че абревиатурата на страната е под трибагреника, а не върху него. Същественото е друго. Цитирам заместник министър Камен Пенков: „ България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяната на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза.” Край на цитата. Няма директива на Европейския съюз за подмяна на номерата, каквато беше направена у нас през 2006 година и която продължава и до момента. Има Регламент 2411 на Европейския съюз от 03.11.1998 г. Там в него има приложение, където се третира как трябва да изглеждат табелите. На нашата държава беше добре известно, но не е публикувано това в Интернет, иначе щеше да бъде известно и на гражданите, че табелите, които се даваха в нашата страна, не отговаряха на изискванията на Европейския съюз в частта отгоре да бъде символа на Европейския съюз – дванадесет звезди, а отдолу да бъде инициалът на държавата.

В Европейския съюз няма задължителна подмяна на номерата, на съществуващата номерация на колите, но има задължение, категорично, новата регистрация да става с новия вид табели. В Европейския съюз няма никъде санкциониране и глобяване на водачи, каквото има у нас за това, че управляват моторно превозно средство със стари табели. В нашата страна беше причинена една голяма неправда на много стотин хиляди хора, но същественото, което искам да подчертая още е: лансира се , включително и от вестниците, и от медиите, че по този начин правителството искало да понапълни бюджета. В мои писма до министър председателя, до министъра на финансите, до омбудсмана, до комисията за защита от дискриминация и т.н. съм посочил какви загуби възникнаха от това, че в страната бяха организирани тридневни, четиридневни опашки. Може да се сметне – 2 милиона човекодни загубени по брутния продукт, произвеждан на един човек от населението, това означава около 100 милиона лева загуба само по тази линия, от непроизведена продукция. Смениха се номерата на държавните коли с пари от бюджета. Плати се извънреден труд на служителите в КАТ. В края на краищата за обществото остана впечатлението, че това е изискване на Европейския съюз. Не е вярно това положение. Никога не са ни карали от Европейския съюз ние да си сменяме табелите.

Правителството изтъкна абсурдния аргумент, че няма друг начин да се накарат хората да си застраховат колите със застраховка Гражданска отговорност. Това е абсурдно. Хората търсеха тогава 90 лева за застраховка Гражданска отговорност. Има член на закона за движение по пътищата, който позволява такива коли да бъдат спирани от движение, но закона не беше приложен. Цената на табелите у нас беше най-малко два пъти по-висока. За сравнение посочвам: В Чехия около 30 лева струва цялата подмяна на табелите, у нас около 60 лева. Два пъти по-бедната България от Чехия плаща два пъти по-скъпо за смяна на табелите. Нека слушателите да си правят извод от това. /Думи на нашия слушател Димитър Митев, повече информация на неговата интернет страница mitev.eu/