Archive for април, 2008

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ 16.03.2006 г.

неделя, април 27th, 2008

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ 20.01.2006 г.

неделя, април 27th, 2008

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20.01.2006 г.

Оригиналната стенограма можете да видите тук.

Актуалният въпрос, зададен от депутата от ДСБ Иван Иванов на 20.01.2006 г. на вътрешния министър Румен Петков, е първият публичен сблъсък от трибуната на парламента по въпроса за ускорената смяна на регистрационните табели. По-долу е поместен пълния текст на въпроса, отговора, репликата и дупликата на депутата Ив. Иванов и министъра Р. Петков. Те предизвикват много размисли и въпроси. Без претенции за изчерпателност тук ще посоча само следното:

  • Ив. Иванов правилно акцентира върху практическата невъзможност пунктовете на КАТ да сменят табелите на 900 х. коли за три месеца и че доставчикът на табелите не може да произведе повече от 180-200 000 табели за въпросния период. Друг е въпросът, че колите със стари номера са с около 600 хиляди повече от посочените от Ив. Иванов.
  • Към този момент депутатът предполага, че в чакане ще се загуби „често цял ден”. Практиката показа, че близо половин година водачите на МПС бяха принудени да чакат по три-четири денонощия.
  • Депутатът пита, коя директива на ЕС налага промяна на рег. табели в България до края на м. март 2006 г.
  • В края на актуалния си въпрос депутатът отново пита съобразен ли е новият срок с възможностите на КАТ
  • В „отговора” си министър Румен Петков не отговаря на нито един от поставените въпроси както те са зададени от депутата Ив. Иванов. Същевременно започва отговора си с ирония по адрес на правителството на СДС. По нататък прави описание на изискванията към оформянето на табелите съгласно Регламент № 2411 на ЕС от 3.10.1998 г., и счита, че по този начин е отговорил на въпроса коя директива на ЕС налага смяната на номерата в България да приключи до 31.03.2006 г.
  • За слушателите остава загадка как става така, че хем новите номера отговарят на Регламент 2411, хем на тях липсват дванадесетте звезди като символ на ЕС. След приемането в ЕС България е единствена членка на общността, в която при първа регистрация се дават табели без символа на ЕС и в която се налагат глоби и се спират от движение коли с несменени номера.
  • Министърът споделя притесненията на депутата за срока. Косвено потвърждава неговата нереалност, но посочва че инициаторите са други /министрите Кунева и Орешарски/, а решението е на правителството. Предвидливо се зазстрахова за отговорността си като министър, подписал наредбата, посочвайки, че е информирал и премиера, и финансовия министър за проблемите при възприетия подход и действия. ДАЛИ НЯКОГА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ НАУЧИ ЗА КАКВИ ПРОБЛЕМИ Е ПРЕДУПРЕДИЛ РУМЕН ПЕТКОВ? ЗАЩО ДАЖЕ НА ДЕПУТАТИТЕ НЕ БЕ ДАДЕНА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ? ЗАЩО НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ Я ПОИСКА ОТ МИНИСТЪРА? И какво попречи на министъра да си подаде оставката, ако не е бил съгласен с наложената практика?
  • Депутатът прави аналогия между табелите и предложения от Р. Петков „Консултативен съвет” към МВР, но министърът не го чува добре и злъчно му се подиграва, посочвайки че не е предлагал „Конституционен съвет” в МВР. Министърът продължава да се държи подигравателно с депутата /председателствуващият Л. Корнезов не му прави забележка/ твърдейки за него, че е показал веднаж, че има нужда от консултации. Кой ли всъщност се нуждае от консултации?
  • В заключение председателят Л. Корнезов поучава Минчо Христов, вносителят на предложение за решение да бъде отменен задължителния срок за смяна на табелите, че не три месеца, а 15 дни е срокът за произнасяне на комисиите по неговото предложение. Датата е 20 януари. Предложението е внесено на 06 януари. Изминали са вече 14 дни, но ще изминат още два месеца до разглеждането и отхвърлянето на предложението на 16 март 2006 г.

Най-тъжното е, че няма никакво съмнение у действащите лица относно обективната необходимост от смяна на номерата. Министърът говори за 60 % застраховани със застраховка ГО от общия брой на регистрираните автомобили и посочва изискването на ЕС за 90 % застраховани коли. Само че ЕС изисква 90 % от движещите се по пътищата коли, а не от регистрираните и в това има съществена разлика. По такъв начин, с такава проверка, представителите на ЕС оцениха положението с нивото на застрахованост на колите в края на 2006 г., а не според обявеното от МВР спиране на около 1 200 000 коли от 01. 10.2006 г. Завършвам с риторичен въпрос: случайно ли е, че министър Петков оставя без внимание подсказаната от депутата Ив. Иванов различна практика в страните от ЕС, а се позовава манипулативно, без да конкретизира същността на критиката, на „критичния доклад на Европейската комисия”?

Димитър Николов Митев
Пловдив, 14.11.2006 г

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20.01.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Преминаваме към въпроса, зададен от народния представител Иван Иванов към министъра на вътрешните работи Румен Петков. Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ):Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин министър! В бр. 1 на “Държавен вестник” от 5 януари т.г. е публикувано изменение на Наредбата на министъра на вътрешните работи за регистрацията, отчета, пускането в движение и снемането от движение на моторни превозни средства. С изменението на наредбата Вие намалявате крайния срок за подмяна на регистрационните табели от 31 декември на 31 март, тоест с 9 месеца. Причината, обявена в пресата, е изпълнение на изисквания от Европейския съюз.
Господин министър, трябва да се подменят регистрационните табели на 900 хил. моторни превозни средства. Зад всяко моторно превозно средство стоят обаче живи хора – хора, които вярват в стабилността на българските нормативни актове и които са планирали и средства, и време да извършат тази подмяна в удобен за тях момент по време на цялата година.
Но Вие, министър Петков, изведнъж решавате това да стане не за 12 месеца, а за три месеца. Какви са последиците от това? Ще изброя най-съществените.
Първо, оказва се, че регистрационните пунктове в КАТ нито имат административния, нито техническия персонал, нито техническите възможности да подменят 900 хил. табели за три месеца.
На второ място, фирмата, която изработва табелите, може да изработи за три месеца не повече от 180-200 хил. табели, вместо нужните 900 хил.
На трето място, за да изпълнят Вашето разпореждане хората ще загубят в чакане често цял ден, било свободен, било работен, в тези три месеца. Не говоря дори и за следващата седмица и студовете тогава.
И не на последно място – какво ще направят водачите на моторните превозни средства, които съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от наредбата временно по свое желание са спрели моторните превозни средства? Те трябва ли да представят застраховка “Гражданска отговорност”, както и протокол за годишен технически преглед при положение, че няма да ползват моторното превозно средство?
И тъй като всичко това се свързва, господин министър, с нашето присъединяване към Европейския съюз, поставям към Вас следните въпроси: съгласно коя директива на Европейския съюз се налага промяна на регистрационните табели в България до м. март 2006 г., по-специално моторните превозни средства, които няма да напускат страната?
И второ, новият срок в наредбата съобразен ли е с възможностите на пунктовете за регистрация на КАТ в страната? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Много се надявам слабата и подла държава да е умряла през 2001 г. с онова правителство и затова ще отговоря на въпроса според съвсем ясната и коректна информация, която имам.
Българските табели с регистрационни номера са съобразени с изискванията на Регламент № 2411 от 1998 г., от 3 ноември 1998 г. на Европейския съюз. Това е отговорът на въпроса, който задавате. В този регламент се определя положението на синята лента и буквеният код на държавата върху табелата и се цели въвеждане на единни европейски номера, на които е обозначена държавата на регистрацията.
Всички тези изисквания са отразени в действащите български стандарти, в които се съдържат спецификите на материалите, от които следва да са изработени светлоотразителните табели, Българският държавен стандарт за размерите и шифрите за означаване на държавата и нейния флаг. Регистрационните табели са въведени през 2000 г. с Наредба № 1-45 за регистрация и отчет на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
Първоначално в наредбата за промяна на регистрационните табели е заложен срок от 5 години. През 2002 г. този срок е удължен с една година, тоест до края на 2006 г. Веднъж срокът е удължаван, държа да го кажа достатъчно ясно.
Според графика до края на 2005 г. е трябвало да бъдат подменени всички стари табели, а за 2006 г. да останат за подмяна табелите на превозните средства с първоначална регистрация преди 31 декември 1975 г. и всички с неподменени регистрационни табели поради спиране от движение.
В началото на тази година с решение на Министерския съвет за изменение на Преходните разпоредби и заключението от Разпоредба № 1-45 е променен срокът за подмяна на старите регистрационни табели до 31 март. Промяната на срока е въз основа на предложение на министъра на финансите и на министъра по европейските въпроси на основание на критиките на Европейската комисия по изпълнение на поетите ангажименти по преговорна глава 3 – “Свободно предоставяне на услуги”. Съгласно европейските изисквания броят на регистрираните автомобили със сключена застраховка трябва да е минимум 90 на сто от регистрираните автомобили. Според предоставените на Европейската комисия данни около 60 на сто от водените на отчет автомобили са със сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Този нисък процент се дължи на съществуващите в Националния регистър автомобили, които отдавна не участват в пътното движение по различни причини. Подмяната на регистрационните табели ще способства за актуализация на информацията, съдържа се в Националния регистър на превозните средства. Към настоящия момент в него съществува информация за регистрирани превозни средства от некоректни собственици – предприятия с прекратена дейност, неактуални данни за фирми и собственици, превозни средства, които са напуснали страната, но не са отчислени от собствениците, превозни средства, които са изоставени и т.н.
Ежедневно в пунктовете на КАТ в страната се извършват около 1500 регистрации, а при повишено натоварване се достига до 2500-2600, разбира се, с удължен работен ден.
Изцяло споделям Вашите притеснения за времевия срок, който е наложен. Искам да кажа още веднъж две неща.
Първо, Министерството на вътрешните работи е изпълнител, а не организатор, не ние сме решили този въпрос.
Второ, мисля, че достатъчно ясно формулирах изискванията и критериите, които са поставени от Европейския съюз както в критичния доклад, който всички коментираме с такава тревога, така и в регламента, заложен от 3 ноември 1998 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на народния представител Иван Николаев Иванов за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ):Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
Първо, директивите на Европейския съюз са валидни за страните-членки на Европейския съюз и за страните-кандидатки към датата на присъединяване, тоест, както първоначално наредбата изискваше – 31 декември 2006 г.
На второ място, мога да посоча редица страни-членки на Европейския съюз, където автомобилите, които не напускат страната, не се налага да подменят регистрационните си табели. Ще дам пример с Гърция, но не само там.
Разбирам, че тази силова акция ще доведе до влизане в държавния бюджет на 50 млн. лв. и неслучайно и министърът на финансите е сред вносителите на това предложение.
Но аз питам: кой ще заплати загубите в нерви и време на тези 900 хил. души за всеки един автомобил, които ще нанесат вреда там, където работят, било в индустрията, било в земеделието, било в сферата на услугите?
Ще Ви кажа, че миналата събота опашката пред КАТ се виеше до парк-хотел “Москва” – това са 300-400 м и хората казваха открито, че такава опашка не са виждали от времето на славното комунистическо минало, когато за 30 л бензин през 80-те години се редяха на подобни опашки.
Господин министър, това, което правите в момента, е гавра с българските граждани и Вие не може да не го разбирате, ако не – толкоз по-зле. Те губят и време, и нерви. Вие носите пряка отговорност за това, независимо кой е вносителят, защото Вие сте подписали тази промяна в наредбата. Оттеглете промените и го сторете сега, за да облекчите хората.
Ситуацията ми напомня, когато преди няколко месеца Демократи за силна България апелираха към Вас да разформирате Консултативния съвет, който бяхте сформирали към министерството, към Вас специално. Вие отказахте.
В крайна сметка Вие го направихте под комбиниран натиск. Не правете това сега – да промените наредбата в края на м. март! Спестете времето и нервите на хората! България ще влезе в Европейския съюз не по-рано от 31 декември 2006 г. Дотогава ще бъдат изпълнени разпоредбите, за които говорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков. Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Аз не съм формирал Конституционен съвет в Министерството на вътрешните работи. Това е някаква новост, някаква новина. Или бъркате терминологичния апарат, или имате друг тип проблеми, които не съм готов да коментирам. Казвам го с известна боязън поради това, което чух. Под Конституционен съвет не съм слагал не само подпис, мисъл не ми е минавала през главата, така че ще трябва да потърсите съвет и помощ от друго място!
Второ, аз напълно разбирам проблема, който Вие поставяте. Неслучайно в началото казах, че първият срок за изпълнението е бил краят на 2005 г. И Вие много добре го знаете. И сега да си обясняваме, че някой е решил единственият срок да бъде краят на 2006 г. и след това той е връщан, то трябва да сме наясно, аз и одеве казах, че когато послъгва някой, ще се разбере. Първият срок е краят на 2005 г. След това този срок се променя на края на 2006 г. и след това излиза критичният доклад на Европейската комисия.
Аз не мога да не изпълня правителствено решение. Ако Вие ме съветвате да отида към беззаконие, това е нещо, което е типично, искрено се надявам, за периода до края на 2001 г. и край, приключила е 2001 г. с грабежа, с даренията на фондации от по 200 хил. долара и т.н.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място):С аргументи го докажете!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Аз се надявам, че България се е разделила с това. И всички ние трябва да кажем, че с това е свършила окончателно. Няма да взимаме 200 хил. долара от този, който сме изгонили, няма да грабим, няма да крадем, няма авиокомпания “Балкан”, няма … (Реплики на народния представител Иван Иванов.)
Всички ние трябва да сме наясно, ако искаме да сме държава, да кажем: край, с това е приключено. (Шум и реплики от народните представители Иван Иванов и Евдокия Манева от ДСБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Моля за тишина!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Това е много мил подход – да крещим от предпоследния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Това е дуплика – несъгласие с Вашето изказване. Продължете, господин министър, имате още 30 секунди.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Да не пречим на господин Иванов да не прегракне. Той веднъж вече показа, че трябва да търси консултации. (Реплики от народния представител Иван Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да се съсредоточим върху дупликата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Ако прегракне, аз ще се чувствам много притеснен! Аз изпитвам искрени притеснения, казвам го съвършено ясно, за срока. Аз се притеснявам за всички тези проблеми, които се създават на хората. (Реплика на народния представител Евдокия Манева.)
Не Ви разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Моля ви.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Може би колежката – по-тихо, за да не прегракне господин Иванов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин министър, моля Ви!
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ:Така че изпитвам притеснения, но аз ще изпълня това, което е разпоредено. Информирал съм и премиер-министъра, и министъра на финансите за проблемите, които пораждат този подход и тези действия, които са възприети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Приключиха въпросите и питанията към министъра на вътрешните работи. Уважаеми народни представители, позволете ми…
МИНЧО ХРИСТОВ (КА, от място): За процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, изчакайте, говоря, ще Ви дам думата. Да благодарим на министъра на вътрешните работи Румен Петков за отговорите на въпросите и питанията на народните представители.
Сега ще преминем към въпроси и питания към министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров.
Преди това искахте процедура, заповядайте.
МИНЧО ХРИСТОВ (КА): Благодаря Ви, господин председател.
Моята процедура е пряко свързана с предишния въпрос, който беше зададен, и с предишния отговор.
Уважаеми колеги, на 6 януари аз внесох проекторешение за отмяна на задължителната пререгистрация на моторни превозни средства.
Накратко, то звучи така: “Задължава Министерския съвет на Република България в 10-дневен срок от приемането на настоящото решение да отмени задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства, като задължителната пререгистрация се отнася само до автомобили, напускащи територията на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин Христов, с цялото ми уважение, но каква е процедурата?
МИНЧО ХРИСТОВГосподин председател, моето процедурно предложение е да решим сега тук да съкратим срока до една седмица, за да мине това предложение в комисиите и да бъде представено становището в пленарната зала. Аргументите ми са следните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За какво става дума, какъв срок?
МИНЧО ХРИСТОВ:Тъй като, ако чакаме 3-месечния срок, който е по правилник, то моето предложение би се обезсмислило. Затова предлагам да решим в 7-дневен срок комисиите да се произнесат и то да бъде представено пред пленарната зала.
Аргументите ми са следните. Освен че това е гавра с българските граждани, неочакваната промяна на Наредба № 145 на МВР не е съобразена нито с материалните възможности на собствениците на леки автомобили, нито с административните възможности на Министерството на вътрешните работи. Създава се хаос, предпоставки за хаос и напрежение сред тези граждани, и то най-бедните. Това е ощетяване и тормоз, който държавата прави, за да се съберат 60 млн. – тук поправям господин Иванов – 60 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов!
МИНЧО ХРИСТОВ:От отговора на министъра ние разбрахме, че няма императивно изискване на Европейския съюз за тази смяна. И нищо не пречи колите със стари номера да се движат по територията на България без никакъв проблем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Господин Христов, това не е процедура, нито е възможна процедура. Поне прочетете чл. 75, ал. 3.
Господин Христов, моля Ви, Вие сте внесли проект за решение, което е разпределено на комисиите. А чл. 75, ал. 3 гласи:
“Чл. 75. (3) Постоянните комисии обсъждат решенията не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на Народното събрание становищата си по тях.”
За какви три месеца говорите? Трите месеца са за законите, а по проекти за решения, декларации, обръщения комисиите трябва да се произнесат в 15-дневен срок. Това пише в правилника. Вие правите процедура за съкращаване на нещо – което е необяснимо.

Отговор на шесто писмо от М. Капон

сряда, април 23rd, 2008
Подател: priemna@mail.bg добави в адреси
До: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>
Относно: Re: otgovor_minister Maslarova
Дата: Сряда, 2008, Април 23 18:24:45 EEST
Файлове: (2) Прикрепени файла

Уважаеми г-н Митев,

Питането, отправено от мен в качеството ми на народен представител, до министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, по време на парламентарния контрол, относно индексирането на пенсиите, ще Ви бъде предоставено от сътрудниците ми в Приемната за граждани.

Не е необходимо да им разпореждам, каквото и да било, защото основен принцип в работата ми е да изисквам компетентност и експертност от екипа, с който работя.

Препоръчвам Ви, за предоставяне на подобна информация, да се възползвате и от разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

Мария Капон,

Народен представител в 40-то Народно събрание

Изказване на М. Миков, реплики, дуплика

сряда, април 23rd, 2008

/На 16. март 2006 г. в Народното събрание се обсъжда предложение на независимия депутат Минчо Христов за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на автомобилите. По-долу следва извадка от стенограмата с текста на изказването на Председателя на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков, реплики към него и неговата дуплика по повод на репликите. ТОВА Е ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВИДИ КАК ДЕЙСТВА КАТО ЮРИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДЕПУТАТ ОТ БСП, ЗА ЧИИТО ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ СЕ ИЗКАЗА ПОВЕЧЕ ОТ ХВАЛЕБСТВЕНО. Коментарите в скоби са от мен – Д. Митев/
Позволявам си да отбележа в началото само две неща, които Миков или не знае, или се прави че не знае. Второто е много по-вероятно. Съгласно чл.141 от Закона за движението по пътищата автомобилите на българските граждани бяха и са с безсрочна регистрация. На Миков повече му харесва Наредба І 45 на МВР, с която безсрочната регистрация е направена срочна и е определен краен срок за нейната валидност. Второто нещо е, че съгласно закона за стандартизацията стандартите в Република България се прилагат доброволно, но според Миков това за регистрационните табели не важи. За храните с които се тровим може да е така, но за табелите – никога.
 
Има думата за изказване господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждаме едно решение, което по естеството си предлага Народното събрание да замести нормативен акт, издаден от изпълнителната власт. В този смисъл решението за нас е недопустимо и ние няма да го подкрепим. /Така е. За Коалиция за България е правно по-допустимо правителството да продължи да причинява загуби на гражданите, бизнеса и бюджета с изпълнението на рекетьорската наредба. Правно недопустимо е да се засягат частните интереси, които са облагодетелствани от подмяната на табелите!/
В същото време ние сме пределно наясно, че процесът по смяна на регистрационните табели създава редица неудобства за българските граждани /значи се гаврата с тях съзнателна, а не поради незнание!!!/, но също така много наясно трябва да сме всички, че от 3 млн. и 300 хил. автомобила в България към началото на годината само около 1 200 /вероятно един милион и двеста хиляди, а не хиляда и двеста/ от тях бяха с платен пътен данък; само около 1 700 000 са /със/ застраховки и само около 1 300 000 бяха преминали годишен преглед. През този период от началото на годината при скъсения срок, който беше до края на годината – до края на м. март, бяха сменени регистрационните табели на 202 579 моторни превозни средства, а 38 148 бяха спрени и бракувани към днешна дата. Остават около 450 000 автомобила. //Някой подвежда председателя на парламентарната група на Коалиция за България, пък и той не се съпротивлява когато го подвеждат. С това се обяснява кашата от данни, които представя. Уж всички коли са З,ЗОО, ООО, сменени са табелите на 202,579, спрени и бракувани са 38,148, т.е общо 240,717, а пък остават само около 450,000 автомобила /вероятно с несменени табели/. Пък шест месеца по-късно,  от 1.10.2006 г.официално  бе обявено, че служебно са спрени от движение 1,269,536 автомобила с несменени табели. М. Миков не посочва колко от общия брой коли  към момента на обсъждането на проекторешението са  с нови табели.Той запазва мълчание и за законовото основание, на базата на което се иска спирането от движение на колите, които са със стари табели, защото член 171 от Закона за движение по пътищата не предвижда такава възможност. Но всъщост кой ще ти гледа някакъв закон, когато е налице съответната наредба на МВР. Случайно ли е, че нито един депутат не обърна внимание на обстоятелството, че фактически с подзаконов акт, какъвто е въпросната наредба, се изменя и допълва закон?//
В този смисъл ние оценяваме това усилие за извършване на едно действие, което тече от 2000 г. Първият срок е заложен от 2000 г. и е разписан 7-годишен срок за подмяна на регистрационните табели. В момента текат още срокове за подмяна на регистрационните табели отпреди 1975 г.
Аз моля тези народни представители, които поставят въпроса по този начин, също така откровено и ясно да се запознаят с тази жестока статистика за невъзможността на държавата 7 години да реализира подмяната на регистрационните табели /Много по-жестоки са  причинените  загуби на населението, икономиката като цяло и бюджета в частност, но Миков и с-ие не се интересуват от тях!/. Това не е въпрос единствено и само на присъединяването ни към Европейския съюз. /Отново пуска  в действие  лъжата за връзката между смяната на табелите и изискванията на ЕС./ Това е въпрос на елементарен ред в държавата, а мисля, че тези цифри, които казах за застраховките; тези цифри, които съобщих за преминалите годишен технически преглед, имат пряка корелация с това, което става по българските пътища – с катастрофите, с автопроизшествията, с движението на редица неизправни моторни превозни средства. /Елементарна е представата за „елементарен ред в държавата” на един от представителите на тежката артилерия в БСП. Според неговия елементарен ред заради това, че някой не си плаща пътният данък, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който си е платил пътния данък; ако някой не е минал ГТП, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който е подложил колата си на ГТП; а ако някой поради немарливост или липса на пари не е сключил застраховка ГО, той трябва да смени и табелите на колата си, като това трябва да стори и сключилият застраховка ГО, а дори и този, който е направил допълнителна застраховка „автокаско”./
В този смисъл, уважаеми дами и господа, ние от управляващата коалиция /вероятно шефът на ПГ на БСП е упълномощен да говори от името на управляващата тройна коалиция, тъй като никой от НДСВ или ДПС не се разграничи от изказването му. Това е важно уточнение за  ролята на трите партии в гаврата над собствениците на коли със стари табели/ пак казвам, няма да подкрепим това решение, което по такъв начин трябва да подмени решението на Министерския съвет, на изпълнителната власт.
Но се обръщаме и препоръчваме на Министерския съвет, на изпълнителната власт да удължи срока до два месеца и пак от тази трибуна да стане ясно, че състоянието на този въпрос в държавата не може да търпи повече отлагане.  Пак ще повторя това, че изискуемото за Европейския съюз е свързано и с елементарния ред в държавата, с порядъка по пътищата. /Лозунгът на социалистите и тройната коалиция е: чрез новите /но неотговарящи на европейския регламент/ табели към елементарен ред в държавата и порядък по пътищата. Хубаво ще е този лозунг да се появява по-често по медиите, по сградите  и навсякъде, където може да бъде видян. Даже може изключително важните табели да станат и част от националния герб!!!/ Това трябва много добре да бъде чуто и от българските граждани,  /Тук М. Миков вероятно заканително е вдигнал пръст/ защото този въпрос, пак ще повторя, е пряко свързан и с контрола на движещите се моторни превозни средства /така е господин Миков, старата регистрационна табела е непреодолима пречка за контрола на движещите се моторни превозни средства!!!/, но и с безопасността на движението по пътищата на България./Само слепец може да не види радикалното повишаване на безопасността на движението по пътищата на България след като бяха сменени табелите на около един милион коли и още толкова бяха служебно спрени от движение!!! Просто да се чуди човек защо тези аргументи не бяха използвани от социалистите в няколкото изборни кампании. С този пропуск пропуснаха да получат още по-малко гласове!/
Това е решението, което ние предлагаме и аз мисля, че в това решение ще се включат всички, които наистина търсят решаването на този проблем /Прав е господин Миков. Ако не се сменят табелите ще настъпи национална катастрофа, затова всички трябва да гласуват против проекторешението, предложено от М. Христов!/, а не само търсенето на теснопартийни, политически дивиденти. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи?
Първа реплика – госпожа Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз също се присъединявам към предложението на колегата да направя максимално публични позициите на колегите, които няма да приемат предложението за отмяна на тази такса.
Преди малко чухме, че хората, които желаят да защитят крайно бедните български слоеве и да ги спасят от тази такса от 60 лв., това усилие се нарече от току-що говорилия колега „евтин политически популизъм“. Обещавам това да го доведа до знанието на всички хора, които са ни изпратили тук. /Хубаво обещание, госпожо Банкова, но много бързо го забравихте. Когато през есента дойдох при Вас да Ви агитирам да критикувате  заедно с г-н Петър Берон в кандидат-президентската си кампания уникалният български „опит” по подмяната на табелите, Вие след заседанието на парламента се качихте в микробуса и заминахте, оставяйки ме да се чувствам като нежелан натрапник. Естествено във Вашата кампания, доколкото имаше такава, този проблем така и не се появи, а господин Берон, за чиито действия естествено не можете да отговаряте, побърза при първата отворила се възможност да
Забелязвам, че имаше сходен начин на разсъждение, когато говорихме за здравните осигуровки и сега, когато говорим за този проблем.
Уважаеми колеги, не става дума за отсрочка. Здравните осигуровки безкрайно време ги отсрочвахте! Вие, господа, уж социално загрижени, оставихте един милион българи без здравни осигуровки и не можахте да разберете, че бедните българи нямат нужда от отсрочка, а не могат да платят със задна дата тези твърде големи, твърде тежки за тях суми.
Тук случаят е същият. На тези хора, които чакат по цели дни на безкрайни върволици, не им е нужно отсрочка. Тези 60 лв., колкото и да ви е чудно, за тях са непосилни, защото това е сумата за храна и за живот за цял месец. (Реплики в КБ.)
Не репликирайте, господа отляво, защото на вас най не ви прилича – толкова дълго и болезнено да се отдалечавате от социалната чувствителност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика – господин Кирчев, заповядайте.
ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, уважаеми господин Миков! Няма повече от нас, стоящите вдясно, да желаем в тая държава да има ред. Това е изконната мисъл на всеки един, който желае в тая държава да има демокрация, защото демокрацията, отлично знаем, всичко е ред и законност. Но не можем да приемем решаването на един проблем като застраховката “Гражданска отговорност”, като регистрационните проблеми на автомобили, излезли от строй, намиращи се по паркинги, ръждясващи и т.н., да стане по този начин. Не е тоя начинът . И дълбоко съм сигурен, като умен човек, че във Вашата душа мислите като мен. /Г-н Кирчев отново влиза в ролята на душевед. Не знам обаче дали оценката „умен човек” може да се отнесе към някой, който е привърженик на обективно излишна, скъпа и унизителна за хората подмяна на табели, още повече пък с табели, които не отговарят на Европейския регламент. Ако този човек е умен, то тогава в останалите страни-членки на ЕС, където табелите,  съответстващи на новия регламент се въвеждат постепенно, без пререгистрация  с подмяната на автомобилния парк, би трябвало да  приемем, че управляват кръгли глупаци!/ 
Но понеже в България, както се реши проблемът с такситата да имат регистрация до пет години, защото нямало кой да организира прегледите – технически, истински, добри прегледи, по същия комедиен начин се решават тук тези проблеми, изискванията за влизането в Европейската ни общност. Ние, господин Миков, отново показваме на света, че не можем / в конкретния случай по-точно би било вместо „не можем” да се каже НЕ ЖЕЛАЕМ/ да си решим административните проблеми пряко към тези, към които се отнасят. Към тези, които не са си направили застраховка “Гражданска отговорност”, към тези, които не могат да бъдат намерени да си пререгистрират реално автомобилите /какво значи да си “пререгистрират реално автомобилите”, когато те съвсем реално са регистрирани? Изглежда понятието пререгистрация за депутатите е като неизлечима заразна болест и веднаж заразени от него, те продължават да го употребяват без да осъзнават неговото безсмислие и ненужност от политическа, икономическа, правна и морална гледна точка/ , а тръгваме по едни нови изисквания да измъчим целия български народ. Казвам “целия”, защото вече няма семейство и от най-бедстващите, за които тук постоянно говори госпожа Банкова, да няма автомобил. Но мисълта ми е, че не тоя е начинът, по който трябва да стане /до тук стига опозиционността, до начина, по който трябва да стане, а не до същественото – защо въобще трябва да стане, кому е нужно, кому е изгодно и какъв апокалипсис ще се случи, ако не стане./  Иначе съм съгласен, че това не е в правомощията на Народното събрание /То не е като вземане на решение за нови депутатски мерцедеси, за актуализиране на депутатските заплати хем чрез номиналното им увеличаване, хем чрез въвеждане на изгодния предимно за управляващата върхушка плосък данък./ Пак казвам: един акт на Народното събрание е много важен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, виждаме, че Министерският съвет е сътворил едно безумие, един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани.
В чии правомощия е, освен на Народното събрание, да реши този проблем? Ние сме работодателите на Министерския съвет. Учудвам се, особено на вас, колеги отляво, които трябва да сте социално ориентирани и да защитавате хората, своите избиратели; на вас, колеги от ДПС, защото това са главно ваши избиратели; на вас, колеги от “Атака” защо не подкрепите този проект за решение? То е в интерес на вашите избиратели./Не се учудвайте, г-н Христов. Обсъждането на внесеният от Вас проект за решение за пореден път доказва, че  интересът на преобладаващата част от избирателите по традиция не е приоритет на депутатите в българския парламент./
Аз чух от един колега, че се касае за някакви теснопартийни интереси. Колеги, всички знаете тук, че аз съм независим народен представител. Интересите, които представлявам, са интересите на българските граждани. На всички онези, които в момента по ден, два, три, четири стоят пред гишетата на КАТ. За това става дума. На онези пенсионери, които нямат тези 60 лв. Колеги, не ги съизмервайте с вашите доходи. Тук някои колеги казаха – и те имали коли. Просто не живейте в друг свят.
Апелирам към вас: направете нещо за хората! Имате тази прекрасна възможност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За дуплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Всъщност репликите бяха най-ясното доказателство, че опозицията цели не решаване на проблема, а правене на политиканстване от този проблем. И първата реплика на госпожа Банкова беше най-типичното доказателство за това. Има решение за удължаване на срок /г-н Миков вече успя да забрави, че проектът за решение, обсъждан по предложение на М. Христов предвижда премахване на задължителния срок за смяна на табелите/, тя ми прави реплика за премахване на такси.
Госпожо Банкова, при целия възторг, с който браните интересите на бедните хора, което аз адмирирам /но много се пазя да не го практикувам/, моля Ви да бъдете по-искрена с тях! Защото Вашата логика, прокарана докрай, означава да няма въобще регистрационни табели и тогава никой няма да плаща такси. Вашата логика означава коли бракувани, коли, които не са в състояние да се движат безопасно по пътищата, да бъдат допускани да се движат по пътищата. /Начинът, по който председателят на парламентарната група на Коалиция за България, социалистът Михаил Миков „прокарва докрай” логиката на Стела Банкова ми напомня случка от моя живот от преди повече от 25 години.  Като главен асистент по политикономия бях обвинен, че за да докажа, че ръководителят на катедрата по „марксизъм-ленинизъм” не си изнася лекциите или пуща студентите по средата на часа, съм събирал подписи от студенти. След обвинението последва административно, а после и партийно наказание. Подписи от студенти не бях събирал, защото в института всички знаеха как въпросният преподавател води лекциите си. Разказвам случая за наказанията, защото те бяха наложени, след като наказващите повярваха на ръководителя на катедрата и на моя колежка, съпруга на тогавашен член на ЦК на БКП и първи секретар на ГК на БКП в Пловдив, които твърдяха, че САМ СЪМ СИ ПРИЗНАЛ, че съм събирал подписи от студентите. Не помогнаха никакви мои възражения, че това не е вярно. От министерството потвърдиха административното наказание, а съответната контролна и ревизионна комисия потвърди партийното наказание, като в мотивите имаше забележително за времето на победилата социалистическа демокрация изречение: „Другарят Митев дори мисли, че има право да доказва, че по всичко е прав”. Господин Миков без съмнение е достоен наследник на предците си от БКП, които действаха по този начин срещу неудобна за силните на деня критика. Това показва начинът, по който тълкува логиката на казаното от  Стела Банкова./   Защо не кажете и това на българските граждани?
Да, ние много добре разбираме какво означават 60 лв. за един човек с пенсия. Но по същия начин Вие трябва да поставите въпроса и за доходите, и за бензина на тия хора, и за винетните такси. Винетните такси също са 50 лв. Има един принципен въпрос – че когато изграждаш своите позиции на възторжения популизъм, трябва да имаш рамки на разумност. При Вас явно тия рамки отдавна са надминати.
Уважаеми господин Кирчев, като не е тоя начинът, кой е? Ще Ви кажа само една цифра – че от Нова година досега с 40% са се увеличили случаите на застраховани автомобили. Как да не е това начинът? Какъв друг начин, след като за седем години се е получило така, че към 1 януари 750 хиляди автомобила в България са извън всякакъв контрол, отчет,регистрация  и ред, за който вие отдясно иначе казвате, че държите ?/може би господин Миков би желал всеки собственик на автомобил във всеки момент на денонощието да докладва къде се намира превозното му средство, а след пътуване да прави отчет за изминатите километри, с кого е пътувал, колко гориво е заредил, колко му е останало в резервоара и т.н. Същевременно само свръхестествените способности на лидера на социалистическите депутати са му позволили да узнае колко са автомобилите извън всякаква регистрация, ако те наистина са били извън регистрация. Представата на М. Миков за елементарен ред коментирах вече по-горе. Той критикува Ст. Банкова, че е надминала рамките на разумност във възторжения популизъм, но не се замисля, че това, което казва, надхвърля рамките на допустимата партийна демагогия./ Защото другото означава, че само в името на моментната ви нагласа на опозиция да участвате в тоя възторжен популизъм. /Ако изказванията на критиците на наредбата са популизъм, то аз поне не усетих възторг, а по-скоро съжаление за случващото се пред пунктовете на КАТ. Може и да греша, все пак М. Миков е депутат, гледа от високо, а от високо се вижда по-далеч. Друг е въпросът, че моментната нагласа на опозиция не позволи на критиците на смяната на табелите да разкрият същността на наредбата и те се задоволиха предимно с въпроса за  реалността на сроковете и с критика на опашките./
Аз пак повтарям: ние се обръщаме към Министерския съвет /с молба или с решение?/ за удължаване на срока до два месеца //максимум, защото ако е с повече, може да изчезнат опашките, а те са като слънцето и въздуха за корупцията/, защото наистина този натрупан седем години батак по отношение на този проблем, а батаци има в много други сфери, трябва да бъде решен./интересно ако наистина има батак, той само по вина на собствениците на автомобили ли е или и по вина на органите на МВР и КАТ? Защо ли господин Миков не е реагирал още след първата година на забатачване на нещата, а е търпял геройски седем години /от тях пет години в „моментната позиция на опозиция”/? И ако има вина на МВР и КАТ, защо ли не поставя въпроса за търсене на отговорност на виновните? Доколкото ми е известно, до този момент починът „направи си сам” не е действал по веригата собственици на автомобили – КАТ, т.е КАТ е бил и е регистриращият орган. Значат ли думите на Миков, че КАТ не си е изпълнявал задълженията години наред?/ И пак казвам: трябва да бъде решен не толкова заради Европейския съюз /вече не помня кое поред е това  демагогско внушение за изскване на ЕС за принудителна смяна на табелите/, а заради контрола върху моторните превозни средства, заради безопасността на движението по пътищата – все въпроси, които мисля, госпожо Банкова, че човешкият живот много често е по-важен от парите, за които Вие иначе така възторжено пледирате. Благодаря ви. (“Браво! Браво!” Ръкопляскания от КБ.) /хуманистните от Коалиция за България са дълбоко убедени, че  сменените табели ще  са гаранция за човешкия живот и като   депутати – клакьори на правителствения произвол аплодират „убедителната” дуплика на М. Миков/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Шопов.

Съдебно решение отменящо глобата

петък, април 18th, 2008

РЕШЕНИЕ №23 Гр.Габрово, 08.02.2008 година В ИМЕТО НА НАРОДА

ГАБРОВСКИ РАЙОНЕН СЪД………….. колегия в публично съдебно
заседание на двадесет и трети януари………………………………………. през
две хиляди и осма година…………….. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ДЕНЕВ

при секретаря МАРГАРИТА ИВАНОВА……………… и в присъствието
на прокурора……………………………………. като разгледа докладваното от
съдията ДБНБВ НАХД 1172 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното :
Жалбоподателя Димитър Николов Митев от град Пловдив е атакувал Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10. 2007 год. от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП същият е санкциониран с „Глоба“ в размер на сумата от 20 лева – наложена на основание чл.185 от ЗДвП.По съображения, които са изложени в жалбата и се поддържат в съдебно заседание с твърдения за липса на извършено нарушение от негова страна, жалбоподателят е счел НП за незаконосъобразно, поради което го е атакувал като такова с искания за цялостната му отмяна, в едно с всички законни последици, които произтичат от това.
Ответната по жалба страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител за разглеждането на делото, като в придружаващо жалбата писмо застъпва становище за оставяне на последната без уважение, и за потвърждаване на атакуваното чрез нея наказателно постановление като правилно и законосъобразно.
След като отчете изложените доводи и съпостави същите със събраните в производството писмени и гласни доказателствени материали, съдът намери жалбата за основателна.
Според описателната част на съставеният за нарушението акт жалбоподателят е санкциониран за това, че на 20.09.2007г., около 17,00 часа по бул.“Столетов“ в гр.Габрово, е управлявал МПС – лекотоварен автомобил „Рено“, модел „Трафик“ с Рег. № РВ 66-67 К, негова собственост, което не е било регистрирано по надлежния ред.В издаденото НП подобни изложение липсва, като според него жалбоподателят е санкциониран на основание чл.185 от ЗДвП – за „Нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове“.От изложеното е видно, че е налице явно несъответствие между вписаните в акта фактически констатации, и тези, посочени в НП, отнасящо се до обстоятелствата, при които нарушението е осъществено.Това несъответствие, съпоставено с пълната липка на описание в тази насока, сочи, че при издаване на НП наказващият орган е допуснал нарушение по чл.57 ал.1 т.5 от
ЗАНН.Това нарушение е съществено и налага издаденото НП да се отмени, тъй като в следствие на него – поради пълната липса на описание по отношение на съответните обстоятелства, не е ясно за какво точно нарушение по ЗДвП жалбоподателят е санкциониран, за да се прецени дали административно-наказателната отговорност за него е реализирана законосъобразно или не.Нещо повече, НП подлежи на отмяна и поради пълното противоречие на вписаните в него фактически констатации – за управление на МПС, което не е регистрирано по съответния ред, със съответната норма, по която чрез НП му е било наложено наказание, тъй като при съдържанието на акта и вписаните в него констатации за нарушение по чл.140 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДвП, Митев би следвало да бъде санкциониран в съответствие с чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП – различно от това, което наказващият орган е приел.
Воден от горното, и на основание чл.63 ал.1 предложение 3-то от ЗАНН, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10.2007 година от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП, на ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ от град Пловдив, улица „Милин камък“ № 6, ЕГН 4408084545, е била наложена ГЛОБА в РАЗМЕР на сума от 20 / двадесет / лева – на осн. чл.185 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.
решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Габрово на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХИ-та от АПК, в 14 / четиринадесет / дневен срок от дат/ата за получаването на съобщението до страните, че същото е изготвено.

Светлина в тунела!

четвъртък, април 17th, 2008

Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.

Шесто писмо до М. Капон

сряда, април 16th, 2008

Уважаема госпожо Капон,
благодаря Ви за внесеното питане и изпратеният отговор на министър Масларова. От отговора на министър Е. Масларова не мога да бъда доволен, тъй като той не третира поставения от мен проблем в писмото до Вас, а именно дискриманицията /пълна или частична/ на пенсионираните през 2007 г. над 80 000 български граждани посредством начина на проведеното през същата година индексиране на пенсиите. Моля, както преди две години ми бяха пратени от Вашата приемна в Пловдив оригиналите на двете внесени питания до Пл. Орешарски и М. Кунева, така и сега да разпоредите да ми бъде изпратен оригинала на отправеното от Вас питане до министър Емилия Масларова. Това ми е необходимо за да мога да взема отношение по изпратения отговор и да преценя какви следващи стъпки да предприема за решаването на проблема, който, както знаете, засяга десетки хиляди възрастни хора, при това не еднократно, а с нарастващ отрицателен ефект във времето.
Лондон, 16 април 2008 г.