Archive for the ‘Кореспонденция с омбудсмана Гиньо Ганев, министъра на финансите Пламен Орешарски и председателя на комисият’ Category

Комисия за защита от дискриминация

вторник, ноември 14th, 2006

Писмо до Кемал Еюп, председател на комисията за борба с дискриминацията

До господин Кемал Еюп
председател на комисията за
борба с дискриминацията
Уважаеми господин Еюп,
През 2006 г. над един милион български граждани, собственици на автомобили със стари регистрационни табели, бяха подложени на уникален за цивилизованите страни натиск за смяна на табелите с нови., като на всичко отгоре това бе представено като изискване на ЕС, в който ние ще бъдем приети на 1.1.2007 г.
Българските граждани бяха подложени на дискриминация в сравнение с гражданите на другите страни от ЕС по няколко направления: като например:

 • в другите страни смяната на номерата става с постепенната подмяна на автомобилния парк , както и по желание на собственика на автомобил със стар номер. У нас това е вменено като задължение за всички собственици независимо дали ще пътуват в страните от ЕС с колите си или не. Налице е дискриминационно отнемане на правото на избор на българските граждани.
 • българските собственици на коли със стари номера са подложени на дискриминация и в икономически аспект, тъй като цената на замяната на табелите у нас е най-малко двойно по-висока в сравнение с другите европейски страни. В Чешката република например смяната ,освен че е по желание на собственика на автомобил със стара табела, струва 450 крони, което е равно на 30 лева. В Република България, която е с поне два пъти по-ниски средни доходи на населението цената е около 60 лв т.е. два пъти по-висока.!!!
 • българските собственици на коли със стари номера бяха подложени на унизителна дискриминация от правителството, тъй като сроковете за ускорена подмяна на регистрационните табели бяха определени без връзка с реалните възможности на КАТ. Повече от половин година на опашките за смяна на номерата се чакаше по 3-4 денонощия /смяната още продължава, но в последните месеци чакането е само един ден/ в студ и пек, в дъжд и сняг.
 • В страните от ЕС смяната е по-желание, евтина, без опашки и завършва с получаването на номер, който отговаря на стандарта на ЕС. Българските собственици на автомобили /всички/ са дискриминирани, защото получават нова табела, която не отговаря на стандарта на ЕС.
 • Българските граждани са дискриминирани спрямо гражданите от страните членки на ЕС и заради това, че са принудени да заплащат два пъти за една и съща услуга, каквато е регистрацията на колата. Няма в Европа /а струва ми се и в целия свят/ държава, която да иска от своите граждани да платят за повторна регистрация на колата, след като тя веднаж е била регистрирана, защото държавата е решила да се откаже без каквато и да било обективна необходимост от първата регистрация.
 • Освен преките разходи /най-малко 60 милиона лева/, които собствениците на коли със стари номера бяха принудени да правят и все още правят, всички български данъкоплатци практически поемат и загубите, които правителството причини с бруталното налагане на наредбата за смяната на номерата. Прилагам писмо до министъра на финансите Пламен Орешарски /вх. № в МФ :94-00-366 от 05.10.2006 г./, в което са посочени някои от тези загуби и желая да вземете отношение и по този род дискриминация на българските граждани, които практически са лишени от възможността да принудят правителството да понесе отговорността за последиците от управленските му действия.
 • Като български гражданин се чувствувам дискриминиран и поради това, че държавата в лицето на правителството и по специално на МВР и неговият орган КАТ ми налагат със заплаха от солени санкции да спазя подзаконов акт /каквато е наредбата за смяната на номерата на колите/, който противоречи на закона за стандартизацията /от 2005 г./, съгласно който спазването на стандартите е доброволно. Защо за собствениците на коли със стари номера важи наредба, а не важи закон?

Бих желал да вземете отношение и по мълчанието на омбудсмана на Република България , който до този момент не е отговорил на моя жалба срещу смяната на номерата вх.№1586 от 29.05.06 г. За мен и за милион и половина български граждани , засегнати от смяната на номерата на колите, очевидно омбудсмана не съществува, което е чиста проба дискриминация.

Димитър Николов Митев
Пловдив, 14.11.2006 г

 

======== Отговор на комисията по дискриминация, 11.12.2006 ========


След като се запознах с постъпилата Жалба с вх. № 2089041206 по описа на Комисията за защита от дискриминация, подадена от ДИМИТЪР Н. МИТЕВ,
установих от фактическа и правна страна следното:
Постъпилата жалба не съставлява годно правно основание по чл.51, ал.1, т.З от Закона за защита от дискриминация за образуване на производство за защита от дискриминация по реда на Глача четвърта, Раздел първи от Закона, както и по чл.6, ал.1, т.З и чл.6, ал.2, т.2 от Правилата за производство пред Комисията за защита от дискриминация.
Комисията за защита от дискриминация не е компетентна да разгледа жалбата, поради което и на основание чл.8, ал.2 от Правилата за производство пред Комисията за защита от дискриминация
РАЗПОРЕДИХ:
ОТКАЗВАМ ДА ОБРАЗУВАМ ПРОИЗВОСТВО по жалба с вх. № 2089041206 по
описа на Комисията за защита от дискриминация, подадена от ДИМИТЪР Н.МИТЕВ.
Това разпореждане подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок съгласно чл.68 от Закона за защита от дискриминация.

Пл. Орешарски – министър на финансите

вторник, октомври 3rd, 2006

До г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите на Република България

Господин Министър,
на 1-ви септември 2006 г. по време на парламентарен контрол Вие отговаряхте на въпроси, зададени от независимата депутатка госпожа Мария Капон относно смяната на старите табели на колите. Тъй като госпожа Капон се съгласи да отправи питането по моя инициатива, аз добре знам какво бе внесено при председателя на парламента г-н Г. Пирински и на какво всъщност „отговорихте“.
Вие избягнахте да отговорите с какво ще оправдаете загубата на брутен вътрешен продукт заради пропиляно работно време. При положение, че един зает в икономиката е създавал през 2005 г. БВП в размер на 51 лв и до този момент от сменилите номерата на колите си около 850 000 души са загубени над 2 000 000 работни дни, непроизведеният продукт е за около 100 000 000 лева. 40% от БВП минава през бюджета. Осигурили сте следователно намаление на приходите в бюджета при равни други условия за около 40 000 000 лева. Тук не вземам предвид обстоятелството, че за 2006 г. очакваният иконимически растеж е около 5 % и следователно загубата трябва да е по-голяма Не вземам предвид и стотиците хиляди работни дни загубени от чакащите на опашки за регистриране на новозакупени коли.
Вие избягнахте да отговорите на въпроса с каква обективна необходимост ще оправдаете разходите за смяната на табелите на държавни коли, които възлизат на няколко милиона лева. Също така не отговорихте на въпроса за разходите на МВР например за извънреден труд.
Формално може да отговорите, че не сте взел отношение по тези въпроси защото г-жа Капон не ги е прочела от трибуната на парламента.. Те обаче се съдържаха във внесеното писмено питане и не Ви прави чест, че ги отбягнахте.
Моята препоръка като допълнителен и уточняващ въпрос бе да бъдете запитан защо не предложихте правителството да упражни същият натиск, който сега се упражнява със старателното съдействие на редица медии и на полицейския апарат, директно за сключване на застраховки Гражданска отговорност? Защо не спирате от движение и не прекратявате регистрацията на коли заради липса на такава застраховка? Защо се кълнете в европейските ценности а съзнателно игнорирате европейската практика за регистрация на колите? Защо забравихте, че застрахователните компании в България разполагат с многоброен апарат, който може да осигури застраховане на всички коли без никакви опашки?
Че този въпрос не Ви бе зададен не означава, че той обективно не съществува и че Вие имате право да го отминете с мълчание.
Вие твърдите, че „няма как да сключите „Гражданска отговорност“ на автомобил, бракуван 70-те години, но той се води регистриран“ Не знаете ли, че за да се предаде колата в автоморга собствениците на същата изискват документ от КАТ, че колата е бракувана? Или пък смятате, че КАТ дава документ за бракуване на колата, но не я сваля от регистъра? И в края на краищата, ако има коли, които от години не се карат и стоят сред бурени, каква вина имат за това хилядите редовни собственици с платена застраховка „Гражданска отговорност“, та предложихте да си сменят номерата на колите? И непосилно ли се оказва за Вас да разберете, че с упорито подкрепяната от правителството наредба за смяна на номерата всъщност с нищо не застрашавате собствениците на отдавна изоставените и недвижещи се коли? Те не излизат на пътя и следователно няма вероятност да бъдат санкционирани. Ако целта Ви е да отстраните тяхното влияние върху процента на застрахованите коли от всички регистрирани коли, то сте избрали крайно погрешно решение.
Вие заявявате, че „в резултат на тези мерки и на известните затруднения, които създадохме на гражданите, които не са пререгистрирали автомобилите си в съответния график, и които в последсния момент се явиха на пултовете, в резултат на сравнително успешното приключване на тази кампания, към днешна дата броят на автомобилите, които имат „Гражданска отговорност“ към общия брой на автомобилите е 98 %“. Тук следва да се отбележат поне две неща:
Първото е, че не вземате предвид, че графика не се изпълняваше от МВР и КАТ, тъй като в десетки хиляди случай след публикуването на злополучната наредба при регистрация на колите собствениците получаваха стар тип номера през 2001 – 2004 година.
Второто е, че влизате в противоречие с практиката на правителството и КАТ. Кажете, ако сме изпълнили европейските изисквания към датата /1.9.2006 г./ на Вашия отговор на питането, с какво ще обясните бясната кампания в медиите в края на септември и началото на октомври, която отново стресира собствениците на коли със стари номера и днес отново се вият километрични опашки? Нали целта е постигната и няма опасност от критики „под каквато и да е форма“?
А поканата Ви към питащата госпожа Капон „отговорете Вие на въпроса ако не беше изтеглен с няколко месеца срокът, нима тези граждани нямаше да похарчат същите пари, за да си сменят номерата? Или това щеше да стане безплатно? “ е поразителна по своето безочие и цинизъм. Защото парите на населението нямаше да бъдат похарчени за обективно ненужна смяна на старите номера на коли , които няма да пътуват в страните от ЕС, ако правителството по Ваше и на министър Меглена Кунева предложение не бе решило да служи на частни интереси. Защо ли си спомням за оттеглянето на Вашата кандидатура от Надежда Михайлова при предпоследните избори за кмет на София? Не бяхте ли обвинен тогава в неправомерни контакти с частни фирми? А за грабителския харктер на налаганата от правителството наредба най-добре свидетелствува факта, че в България смяната на номерата е два пъти!!! по-скъпа например от смяната в чехия, където средните доходи на населението са над два пъти по-високи от тези на българското население
В заключение искам да Ви припомня българската поговорка, че на чужд гръб и сто тояги са малко. За Вас загубите, за които Ви пита госпожа Капон „трудно могат да се измерят точно, но са незначителни“. Първо, дори и да са незначителни, щом са загуби, причинени от правителствената кампания, за тях трябва да се носи отговорност. Второ, за Вас отчуждаването от населението на над 60 милиона лева /долу горе толкова, колкото милостиво бяха отпуснати за пролетното увеличение на пенсиите/, загубата на брутен вътрешен продукт за около 100 милиона лева поради опашките и съответно 40 000 000 лева по-малко приходи в бюджета, милионите левове изразходвани за ненужната смяна на номерата на колите на държавните ведомства и милионите левове за извънредните разходи на КАТ по смяната на номерата са „незначителни загуби“. А това съвсем не са единствените загуби. Достатъчно е да пресметнете колко губи бюджета от превръщането на парите на населението в разходи за ненужни нови табели, а не например за горива, с които да карат колите си и съответно да носят акциз за бюджета. Или и това е задача с повишена трудност за Вас, господин министър Орешарски? Но всичко това са „незначителни загуби“ при космическите мащаби, с които очевидно работите.
При вашето „аристократично“ отношение към проблемите, свързани с уникалната за цивилизования свят българска смяна на номерата на колите изглежда няма смисъл да Ви се припомня обстоятелството, че сега поставяните нови номера на колите не отговарят на изискванията на ЕС. Вие очевидно със същата лекота ще предизвикате още някои „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ на данъкоплатците, които по конституция би следвало да са Ваши господари. Правителството, на което сте член, ще може да подобри сегашното си постижение и съответно да зарадва с „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ не част от собствениците на коли, а всички, защото този път на всички коли номерата не отговарят на стандартите на ЕС. Остава да впишете рекордите от смените на номерата в книгата на Гинес.

Димитър Н. Митев
Пловдив, 03. 10. 2006

======== Отговор от кабинета на Г-н Орешарски ========

В отговор на № 94-00-366/05.10.2006 г.

Уважаеми господин Митев,
Кампанията за подмяна на регистрационните табели на автомобилите не бе продиктувана единствено от проблемите в областта на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и необходимостта да получим положителна оценка в последния Мониторингов доклад на Европейската комисия. Подмяната на регистрационните табели на автомобилите се извършва съгласно Наредба № 1-45 още от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Съгласно тази наредба в България постепенно следваше да бъдат подменени регистрационните табели на МПС, както следва:

 1. до края на 2002 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;
 2. до края на 2003 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;
 3. до края на 2004 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;
 4. до края на 2005 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.
 5. до края на 2006 г. – за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.XII. 1975 г.

В случая институциите се възползваха от вече приетия нормативен режим, за да избегнат допълнителни критики и забележки във връзка с броя на движещи се незастраховани автомобили. Следва да отбележим, че горната наредба е издадена от министъра на вътрешните работи, така че на всички технически въпроси по нейното приложение можете да получите отговор по компетентност от администрацията на МВР.
Притесненията на Европейската комисия бяха обусловени от възможността за свободното движение на хора и автомобили в рамките на целия Европейския съюз. Както е известно, след присъединяването на България няма да има никаква пречка един водач на незастрахован автомобил да се окаже на територията на друга държава-членка и да причини пътнотранспортно произшествие там. Това бе допълнителната причина изцяло да се подмени и осъвремени базата данни на МВР на всички регистрирани някога автомобили в България чрез непопулярната кампания за подмяна на регистрационните табели на автомобилите. Обръщаме внимание, че въз основа горецитираната наредба кампанията е започнала преди шест години. Ненавременното изпълнение на това задължение за нормалното прилагане на наредбата във времето, бе обвързано с недобросъвестното отношение на водачите на моторни превозни средства. Следва да уточним, че пълноправното членство в Европейския съюз не може да не бъде обвързано с приемането на определени практики и задължения от всички български граждани – автомобилите, с които се движат да се водят на отчет от органите на МВР и за тях да има информация дали са застраховани или не. Такава информация има за всеки автомобил в другите държави-членки на ЕС. В случая това е от изключителна полза за българските водачи на моторни превозни средства, защото те ще могат да се ползват без проблеми от правото си да получат застрахователно обезщетение в случай на пътнотранспортното произшествие, настъпило по вина на местен водач на територията на друга държава-членка. Подготвени са нормативни изменения, съгласно които службите за контрол, определени от кметовете на общините, получават право да започват процедури по снемане от отчет на изоставени моторни превозни средства. Общинските служби за контрол ще уведомяват собствениците на изоставени моторни превозни средства, че трябва да ги отстранят от съответния терен в определен срок. След изтичането му общинските служби ще имат право да ги закарат на площадка за разкомплектоване, като предадат регистрационните табели в КАТ, за да започне процедура по снемане от отчет на моторното превозно средство.
В Мониторинговия доклад на Европейската комисия от октомври 2005 г. сектор „Застраховане“ по глава 3 „Свободно предоставяне на услуги“ беше поставен в т.нар.“червена зона“, като бяха отправени следните критики към България:
„Прилагането на правилата на автомобилното застраховане „Гражданска отговорност“ е слабо; източниците показват, че повече 45% от автомобилите, които се движат в България не са застраховани, следователно това е въпрос на сериозно безпокойство. България следва да продължи усилията си за да намали значително този процент и да осигури по-доброто прилагане на законодателството относно „Гражданска отговорност““. Критиките, макар и в по-слаба форма бяха потвърдени и от Мониторинговия доклад от май 2006 г.
След приключване на кампанията България успя да отговори на критиките на Европейската комисия, тъй като към настоящия момент съотношението на застрахованите спрямо имащите право на движение по пътищата автомобили е близо 98%. Тези добри резултати бяха отчетени от представителите на Съвета на бюрата в края на м. октомври 2006 г. Успешното приключване на кампанията за пререгистриране на автомобилните табели бе необходимо за доказване на високия процент застраховани автомобили, които се движат на територията на Р България и е оценено положително от европейските партньори. Обръщаме внимание, че навсякъде приетата практика е притежаването на автомобил да бъде обвързано с неговото ползване, т.е. никой не може да даде гаранция, че български незастрахован автомобил на примерно 50 години /годен за шофиране, но опасен за участие в движението/ няма да се движи на територията на друга държава-членка на Европейския съюз и да причини пътнотранспортно произшествие. От друга страна различните режими на регистриране на автомобилите през десетилетията бе довело до невъзможност да се актуализира базата данни на броя автомобили в България.
С актуализирането на базата данни на регистрираните автомобили стана възможен електронният обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд относно всеки един автомобил за наличие на сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
Уважаеми господин Митев,
Всички положени усилия, за да може България да отговори на отправените критики и бележки на експертите на Европейската комисия и Съвета на бюрата бяха насочени към постигане на максимално добри условия, при които България да започне своето ефективно членство в Европейския съюз. Те бяха внимателно обмислени от представители на много държавни институции и застрахователния бизнес и приети като единствено възможни за заобикалянето на предпазните клаузи в областта на вътрешния пазар.
Като Ви благодарим за критичното отношение, се надяваме да оцените положително възможността на всеки един български гражданин да се ползва от правото на безпрепятствено свободно придвижване във всяка една държава на ЕС.

С уважение: Нина Ставрева, Началник кабинет

Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран.

Писмо до Гиньо Ганев

неделя, май 28th, 2006

Писмото е прието от служителя на Омбудсманството г-н Иван Иванов с входящ № 1586 на 29.05.2006 г. Отговор (поместен е по-долу) получих в началото на август 2007 г. Изпратен е на 06.08.2007 г, т.е. след 434 дни!!!

До господин Гиньо Ганев
Парламентарен омбудсман на
Република България
Уважаеми господин Ганев,
Позволявам си да Ви изпратя три свои статии по въпроса за смяната на старите номера на колите. Първите две – „Безсмислен тормоз по пътя към Европа“ и „Старите номера на колите – тормозът продължава“ бяха публикувани във вестник Сега в броевете съответно от 14 и 31 март тази година. Третата – „Корупция и наглост“ очевидно се оказа прекалено остра за вестник Сега и под предлог , че вече е писано много по въпроса, бе отхвърлена.
Смяната на старите номера на колите засяга над един милион собственици, които заедно със семействата си представляват почти половината от населението на Република България. От трите статии Вие можете да получите представа, макар и не съвсем пълна /проблемът има още редица непосочени в статиите аспекти/ за моите възражения по повод същността на наредбата и начинът на нейното прилагане.
Не мога да приема за нормално унизителните вавилонски стълпотворения пред управленията на КАТ. Не мога да приема за нормално нито отнемането на няколко десетки милиона лева от оскъдните бюджети на болшинството собственици на коли със стари номера, нито начинът по който това става. Въпреки че за 62 години живот се научих да не живея с илюзии и постепенно се превърнах в безпощаден реалист, все пак в мен съществувава някаква надежда, че Вие бихте могъл да помогнете на сегашното правителство да престане да се гаври с гражданите на Република България. Дано не се окаже единствено възможно да се чуе гласът ми чрез публикация в някоя от страните на ЕС. Защото както добре Ви е известно , настроенията в редица страни от Евросъюза не са в полза на нашето членство, а една статия като непубликуваната положително не би допринесла за доброто име на правителството на Република България.

С уважение: Димитър Н. Митев
Пловдив, 28. 05. 2006

========== Отговорът на Г-н Ганев ===========

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До
Г-Н ДИМИТЪР МИТЕВ
ул «Милин камък» № 6
гр. Пловдив 4002

Относно: Сигнал № 1586/ 29.05.200бг. до омбудсмана на Република България.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,
По повод на Вашия сигнал до омбудсмана на Република България бе направена проверка.
Тя показа, че в Наредба 1-45/24.03.2002 г. на МВР, §3 за регистрация и отчет на МПС, /обн. в ДВ бр.48 от 14.05.2002 г./, като краен срок за подмяна на регистрационните табели е посочен 31.03.2005 г. Впоследствие той бе удължен до 31.05.2006 г.
След тази дата превозните средства със стари регистрационни номера нямат право да се движат по пътищата на страната.
Това не означава че собствениците на тези коли не могат да подменят регистрационните им номера с нови. Но за своето закъснение те се наказват с парична глоба.
На Вашия въпрос, «държавата правомерно ли наложи пререгистрацията на личните моторни превозни средства», отговорът е положителен. За тази принудителна промяна има обективни причини. Основната сред тях е, че много собственици на автомобили в България в нарушение на нормативната уредба нямаха задължителната застраховка «Гражданска отговорност», което е недопустимо и е проява на истинска безотговорност спрямо правата и интересите всички участници в пътното движение.
Високият процент на собственици на МПС, които не се съобразяват с правилата, установени в обществен интерес, в съчетание с ниския размер на тази застраховка, който бе значително по-малък от минималния размер за страните от Европейският съюз (включително онези от тях, които имат близък да България жизнен стандарт) стана причина за основателни критики и изисквания от страна на Европейската комисия. Ако българските власти не бяха взели необходимите мерки – а една от най-ефикасните в случая беше именно смяната на регистрационните номера, съществуваше дори опасност на България да бъде наложена предпазна клауза по Глава «Вътрешен пазар», което автоматично щеше да отложи членството ни в Европейският съюз.
С уважение: Гиньо Ганев

Оригиналният отговор на Омбудсмана, сканиран. Оригиналният отговор на Омбудсмана, сканиран.

========== Отговорът на Димитър Митев ===========

Писмо до Г-н Гиньо Ганев

До господин Гиньо Ганев
Oмбудсман на Република България
София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 155

Господин Ганев
по повод на вашия отговор изх. № 2042-1586/06.08.07 г. на мой сигнал № 1586/29.05.2006 г. желая да отбележа следното:
– впечатлен съм от “експедитивността” с която отговорихте на писмото ми наречено от вас сигнал – както и да го гледам 434 дни срок за отговор от 32 реда са забележително постижение с което може основателно да се гордеете!
– още по силно съм впечатлен от “компетентността” и “убедителността”, с която ме ощастливявате във вашия отговор. Не желая да обръщам внимание на бъркотията в отговора ви по въпроса за датите на приемане на наредбата и удължаването на сроковете за нейното изпвълнение. По-същественото е, че вие искате да ме убедите че:

 1. е правомерно гражданите на Република България да плащат два пъти за регистрацията на един и същ автомобил; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/
 2. е разумно собствениците на автомобили да бъдат подложени на политически, медиен и полицейски натиск не директно да сключат застраховка ГО , а чрез смяна на номерата на МПС; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/. Според вас е нормално вместо само 90 лв за застраховка ГО гражданите да заплатят и 60 лв за повторна регистрация!!!
 3. е законно и гражданите, имащи застраховка ГО /т.е. непроявяващи “истнинска безотговорност спрямо правата и интересите на всички участници в пътното движение”/ също да сменят номерата на превозните си средства /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/
 4. е правилно да бъде похарчена седемцифрена сума за смяната на номерата на държавните превозни средства с бюджетни средства, т.е. искате да приема, че държавата не е имала друга възможност да принуди своите “безотговорни”служители да застраховат с ГО съответните МПС. /Отново ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА/
 5. е морално, когато капацитетът на КАТ не позволява да се спазят сроковете на форсираната смяна на номерата, неуспелите да сменят номерата си да бъдат наказвани с глоби и спиране на колите им от движение; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/.
 6. е социално оправдано най-малко два пъти по-бедните български граждани да заплатят най-малко два пъти по–скъпо за смяната на номерата. /Високата цена на табелите у нас е ЕДИНСТВЕНА В ЕС/
 7. не трябва да забелязвам, че номерата, които получиха собствениците на МПС при изпълнение на наредбата, не отговарят на стандарта на ЕС, както и че след като и де юре сме част от обединена Европа, България е ЕДИНСТВЕНА В ЕС, където при регистрация на новозакупени коли все още се дават регистрационни номера, които не отговарят на стандарта на ЕС
 8. трябва да ви слушам как красиво говорите за правото на българските граждани на ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, а не да забелязвам горепосочените обстоятелства. Според вас очевидно българските граждани ЕДИНСТВЕНИ В ЕС не трябва да се интересуват колко им струва като данъкоплатци уникалната правителствена щуротия да се сменят номерата на над един милион коли за да се напълнят касите на приближени на “политическата класа” частни фирми.
 9. Още много неща може да бъдат констатирани в този порядък, но очевидно няма смисъл, тъй като вие не пожелахте да коментирате наредбата като такава, а я разглеждата априори като правилна и обективно необходима, като свещена крава едва ли не. Не взехте отношение по същество по изпратените от мен материали като приложение на писмото до вас.
  Преди повече от 25 години по повод на партийно наказание посетих съответната контролна и ревизионна комисия в Пловдив. Разказвах за безобразията сред които съм принуден да работя и за действията на съпругата на член на ЦК и по това време първи секретар на БКП в Пловдив и кръга около нея. Възрастен, солидно изглеждащ мъж внимателно ме изслушваше. Когато по едно време той излезе за малко от стаята, друга възрастна жена ми каза: “Другарю Митев, не говорете тези неща пред него, той е зет на въпросния първи секретар в Пловдив”. Тогава ми стана ясно, че Партията пипа здраво и че партийната върхушка слага свои хора на всички места, които уж трябва да бдят за спазването на принципите и законността.
  Разказвам ви всичко това, защото очевидно и сега, в условията на уж победилата демокрация, нещата не са се променили. Очевидно са ви избрали на това място, защото са чакали безусловна вярност от ваша страна към властимащите и както виждам, не са се излъгали.
  Все пак всяко зло за добро. Чрез вашия отговор получих възможност да документирам за историята какво представлява Гиньо Ганев на практика, независимо от това как умее да прави словесна еквилибристика. Благодаря ви, че лично сте подписали отговора си. Защото министърът на финансите Пламен Орешарски предпочете да отговори чрез началничката на кабинета си, а премиерът С. Станишев още не е благоволил да отговори на внесеното в МС мое писмо до него.
  Към сегашното си писмо до вас прилагам две свои статии, изпратени за публикуване във в-к “24 часа”. Първата бе публикуван с известни изменения, най-същественото от които бе изваждането от текста на реплика по ваш адрес, отнасяща се до мълчанието ви по повод на гаврата над българските граждани със смяната на номерата на колите. По този повод изпратих втора статия с разгърнати предложения към вас. Получих категоричен отказ за публикуване на втората статия. Материалите ви изпращам за да имате документално основание да възнаградите съответните журналисти от редакцията на посочения вестник, които ви осигуриха медийна закрила и комфорт като не допуснаха критика срeщу вас. Похвала заслужава и вашият заместник господин Казак, който ме прие и като разбра по какъв проблем съм дошъл, побърза да ме отпрати поради това, че чакал следващ човек за среща с него и нямал време. А лицето му приличаше на физиономията на човек, който е глътнал нещо отровно.

  Димитър Н. Митев
  Пловдив, 28. 05. 2006

  P.S. Липсата на думата уважаеми преди обръщението ми към вас, както и малката буква “в” използвана в местоименията вас, вие, вашият и т.н. не са случайни, а съзнателно използвани за да отговорят поне отчасти на дълбокото неуважение, лъхащо от вашият отговор не само към мен, а към българските граждани, към законността и морала въобще. След като сам си плюете в лицето не се чудете на отвращението и презрението, което предизвиквате.