Archive for юли, 2010

Решение на ВАС за наредба на МВР І – 45

неделя, юли 25th, 2010

РЕШЕНИЕ
№ 6782
София, 20.06.2006
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на първи юни две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ: БИСЕРКА КОЦЕВА
АННА ДИМИТРОВА
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
РУМЯНА МОНОВА

 

при секретар Григоринка Любенова и с участието
на прокурора   изслуша докладваното
от председателя ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ  
по адм. дело № 2829/2006.

 
Производството е по реда на чл. 23 от Закона за Върховния административен съд.
Образувано е по жалба на “Сдружение за транспортна дейност и услуги авто 94”—гр.Варна против § 3 от ПЗР на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.),издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.11.2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 23.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 68 от 1.08.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.; изм., бр. 105 от 2.12.2003 г., в сила от 8.12.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2006 г. С определение от 20.04.2006год. към делото са съединени и жалбите на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност “Съюз на застрахованите в България”-гр.Бургас, на Юлиян Атанасов Чолаков от гр.Варна и Валери Ганчев Даскалов от гр.Русе.
В жалбата “Сдружение за транспортна дейност и услуги авто 94”—гр.Варна, представляванто от председателя Димчо Иванов Иванов се твърди, че обжалваният акт е издаден при липса на законна или делегирана компетентност /чл.12,т.1 от ЗВАС/, налице е съществено нарушение на административно-производствените правила, нормата не е мотивирана, налице е противоречие с материално-правни разпоредби /чл.12,т.4 от ЗВАС/, като с нормата ЗДвП е недопустимо дописан и се създават правоотношения и задължения за лица, каквито не са създадени със ЗДвП. Правят се още и оплаквания, че разпоредбата е в несъответствие с целта на закона /чл.12,т.5 от ЗВАС, а изискванията й са обективно неизпълними.
По изложените съображения моли Върховния административен съд да отмени всички редакции на посочения параграф, както и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.
В жалбата на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”-гр.Бургас , представлявано от Георги Петров Бакалов, което атакува § 3,ал.1 и ал.2,т.5 от цитираната наредба се правят оплаквания, че въпросните разпоредби противоречат на разпоредбата на чл.2а от ЗНА, тъй като лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на новия нормативен акт не са били уведомени по установения от закона ред и на засегнатите не е била дадена възможност в установения от закона срок да представят предложения и възражения. Моли Върховния административен съд да отмени обжалваните разпоредби.
В жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков от гр.Варна се атакуват както разпоредбите на § 3,ал.1, и ал.3 от Преходните и заключителна разпоредби на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, така и самата наредба. В жалбата се твърди, че Наредба № І-45 е издадена в несъответствие с нормите на ЗДвП, тъй като в последния не е предвидено /забранено или указано/ редът да включва нееднократна или периодична пререгистрация на превозните средства, като определяйки с наредбата краен срок за пререгистрация и променяйки правната стойност и характера на вече издаден декларативен административен акт от постоянен на временен министърът на вътрешните работи е надвхвърлил правомощията си, дадени му с чл.140,ал.2 от ЗДвП. Навеждат се и доводи за несътветствие на обжалваните актове с целта на ЗДвП. В жалбата се навеждат и оплаквания за противоречие на чл.14,ал.2,т.2 и чл.21 от наредбата с раздел V на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ, с чл.12,ал.2 от ЗАОФЮЛ, чл.4 и чл.11 от ЗАП и чл.12,т.1 от ЗВАС. Жалбоподателят твърди, че обжалваните разпоредби са в противоречие с чл.14 от ЗНА и чл.60 от Конституцията. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени обжалваните актове, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.
В жалбата на Валери Ганчев Даскалов от гр.Русе против § 3,ал.1, и ал.3 от Преходните и заключителна разпоредби на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, се правят оплаквания, че обжалваните разпоредби противоречат на ЗДвП, тъй като последният не предвижда действия за отказ на регистрация. Навеждат се и доводи, че разпоредбите противоречат на чл.5 от Закона за националната стандартизация, който определя, че българските стандарти се прилагат доброволно, поради което задължителното подменяне на регистрационните табели на превозните средства е условие и изискване на министъра на МВР, с което той надхвърля правомощията си, дадени му по ЗДвП. Навеждат се и оплаквания, че с въвеждането на мярката «служебно прекратяване на регистрацията» на моторните превозни средства, министърът е нарушил ЗДвП, тъй като е регламентирал условие в противоречие на чл.140,ал.2 от ЗДвП и второ е въвел като принудителна мярка «служебно прекратяване на регистрацията», която мярка не е предвидена в закона. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени обжалваните разпоредби, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.
Министърът на вътрешните работи чрез своя процесуален представител изразява становище,че жалбите са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение. Посочва се, че по силата на чл.140,ал.2 от ЗДвП министърът на вътрешните работи е компетентен да издаде обжалвания нормативен акт, като правната регламентация на материята е в съответствие и с разпоредбата на чл.3,ал.1 от ЗНА. Твърди се още, че при издаване на обжалваните разпоредби не е допуснато нарушение на административно-производствените правила, нито пък е допуснато нарушение на чл.2а от ЗНА. По отношение на твърдяните в жалбите доводи за противоречие на разпоредбите с материално-правни разпоредби се излагат доводи, че ЗДвП оправомощава министъра да определя вида на регистрационните табели, а разпоредбите на § 3,ал.1 и 3 от ПЗР на Наредбата обезпечават прилагането на установените правила спрямо висящите правоотношения и юридически факти, които са започнали, но не са довършени, поради което не противоречат на норми от по-висш порядък, а ги доразвиват и регламентират условията за тяхното прилагане. По отношение на твърдяното нарушение с чл.5 от ЗНС е изложено становище, че то е неоснователно, тъй като когато с нормативен акт се прави препращане към български държавен стандарт, като част от норма той се превръща в задължително правило за поведение. Излагат се и доводи, че с обжалваните разпоредби не се създават принудителни административни мерки и че ЗДвП не съдържа регламентация на тези отношения, поради което не е налице противоречие с норми от по-висш ранг. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отхвърли жалбите като неоснователни.
По реда на чл.21,ал.2 от ЗВАС като заинтересувана страна в процеса е конституиран министърът на отбраната. Същият взема становище, че обжалваната наредба, в това число и отделните разпоредби, е законосъобразна, а наведените в обратния смисъл оплаквания в жалбите се явяват неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено следното:
Съгласно чл.125,ал.2 от Конституцията на Република България, Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона. Тези актове имат нормативен характер, с тях се създават права и задължения за неограничен кръг правни субекти, за които съществува правен интерес да ги обжалват пред ВАС, ако считат, че те противоречат на закона като нормативен акт от по-висока степен и накърняват правата и законните им интереси. Съгласно чл.13,ал.1 от ЗВАС жалба или протест се подават без ограничение във времето.
В този смисъл следва да бъде прието, че жалбоподателите имат правен интерес да атакуват обжалваните разпоредби , тъй като считат, че при издаването им постановлението са нарушени законови разпоредби и по този начин са накърнени правата и законните им интереси. Поради това следва да бъде прието, че подадените жалби са процесуално допустими.
І. По жалбата “Сдружение за транспортна дейност и услуги авто 94”—гр.Варна
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:
Нормата на чл.140,ал.2 от ЗДвП разпорежда, че редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. В изпълнение на това си правомощие министърът на вътрешните работи е издал НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.). Атакуваните от жалбоподателя разпоредби имат следното съдържание :
– §3,ал.1 (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.
– § 3,ал.3 (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.
т.1.Първото оплакване, което се прави в жалбата е относно това, че актът е издаден от министърът на вътрешните работи при липса на законова или делегирана компетентност, което съставлява нарушение по смисъла на чл.12,т.1 от ЗВАС. По така направеното оплакване съдът съобрази следното:
Съгласно чл. 3 от ЗНА в материята, до която се отнася, законът трябва да уреди пълно всички основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, а за уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Чл.1,ал.1 от ЗДвП определя, че този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по тези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица, както и принудителните мерки, които се прилагат, и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове. От анализът на тази разпоредба в светлината на чл.3 от ЗНА следва изводът, че не всички обществени отношения свързани с правилата за движение по пътищята се регламентират със закон. На трайна законова регламентация подлежат основните отношения, а останалите отношения се регламентират с подзаконов акт. Проявления в тази насока е разпоредбата на чл.140,ал.2 от ЗДвП, според която редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. В изпълнение на това си правомощие министърът на вътрешните работи е издал НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.).
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, от закон или от указ. Нормата на чл. 115 от Конституцията регламентира актовете, издавани от министрите, и според нея последните издават правилници, наредби, инструкции и заповеди.
С оглед на гореизложеното съдът намира, че обжалваният подзаконов нормативен акт, в това число и атакуваните разпоредби на § 3 от ПЗР, е издаден на основание и в изпълнение на закона, при наличието на законова делегация. В Закона за движение по пътищата е дадена само трайната уредба на обществените отношения, а по-динамичната уредба в тези отношения, в това число и регистрацията на превозните средства, е определено да бъде регламентирана по подзаконов ред. Затова не може да се възприеме тезата на жалбоподателя, че атакуваните разпоредби са издадени при липса на законова компетентност.
т.2. Второто основно оплакване, което се поддържа в жалбата е за допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила в смисъл, че измененията и допълненията на § 3, извършени с публикациите в ДВ бр.48/02год. и бр.1/2006год. не са съгласувани с министъра на транспорта и министъра на отбраната, каквото изискване следва от нормата на чл.140,ал.2 от ЗДвП. Така направеното оплакване е неоснователно, тъй като от представените по административната преписка доказателства/намиращи се по присъединеното адм. дело № 3563/06год./ е видно, че при приемане на въпросните изменения министърът на вътрешните работи е изпълнил задължението си по чл.140,ал.2 от ЗДвП, като е изпратил проектите за изменения на министърите на транспорта и отбраната за съгласуване.
т.3. Третото оплакване, което се прави в жалбата на сдружението, е че обжалваният параграф не е мотивиран. Така направеното оплакване е неоснователно. Законът за нормативните актове поставя изискване за мотивиране на проектите за нормативен акт, но не и на самият нормативен акт. Отделно от това в случая въпросът за мотивите на административния орган да издаде въпросните разпоредби е въпрос на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол.
т.4. Едно от основните оплаквания, които се поддържат в жалбата, е за противоречие на обжалваните разпоредби с материално правните разпоредби на ЗДвП. По конкретно в тази насока се твърди, че материалният закон не предвижда задължение за съобразяване на табелите с някакви признаци и съответно не вменява никакви задължения на субектите в тая насока. Твърди се още, че с разпоредбата на §3,ал.3 от ПЗР, която предвижда служебно прекратяване на регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, се създава адна принудителна административна мярка, с изключително тежки последици, което е недопустимо предвид на това, че подобна административна мярка не е предвидена в ЗДвП.
Така направеното оплакване е неоснователно.
По изложените в т.І.1 от настоящето решение мотиви следва да бъде прието, че обществените отношения, свързани с регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определят с поззаконов нормативен акт. При този начин на правна регламентация на отношенията е логично ЗДвП да не съдържа разпоредби, които да поставят изисквания по отношение на регистрационните табели. Такива изисквания са създадени с процесната Наредба № І-45, издадена от министъра на вътрешните работи в изпълнение на законова делагация. В този смисъл не може да бъде възприета тезата на жалбоподателя, че с атакуваните алинея на §3 от ПЗР на наредбата се създават задължения за субектите, които не са регламентирани със закон. Отделно от това следва да бъде посочено, че процесните разпоредби единствено регламентират сроковете за изпълнение на задълженията, а самите задължения относно вида на регистрационните табели са създадени с други разпоредби /чл.10/ на наредбата.
Що се касае до оплакването за създаване на законово нерагламентира принудителна административна мярка, то същото е неоснователно, тъй като вече цитираната по-горе разпоредба на чл.1,ал.1 от ЗДвП дава възможност и с подзаконов нормативен акт да се създават принудителни административни мерки.
т.5. В жалбата се прави и оплакване, че обжалваните разпоредби са в несъответствие с целта на закона, което съставлява нарушение по чл.12,т.5 от ЗВАС.
Направеното оплакване е неоснователно. Законовата регламентация на целта на ЗДвП е дадена в чл.1,ал.2 от същия. Според нормата, целта на този закон е да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването от моторните превозни средства. В изпълнение на целта на закона е и разпоредбата на чл.140,ал.1 от същия, според която по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В този смисъл следва да бъде прието, че изискванията към табелите с регистрационен номер са пряко свързани с целта на ЗДвП, и наведените в обратния смисъл доводи се явяват неоснователни.
т.6. Последното оплакване, което се прави в жалбата на сдружението, е че изискванията на § 3 от ПЗР на наредбата са обективно неизпълними. Направеното оплакване е неоснователно. В тази насока не се сочи никаква конкретна правна норма, на която разпоредбите противоречат. Отделно от това следва да бъде посочено, че Наредбата е в сила от 14.04.200год., първоначално определените срокове в § 3,ал.2 от ПЗР изтичат до края на 2005год., а неизпълнението на сроковете от адресатите на разпоредбите е причина за възникналите затруднения по смяна на регистрационните табели.
По изложените съображения жалбата на “Сдружение за транспортна дейност и услуги авто 94”—гр.Варна против § 3 от ПЗР на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.),издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.11.2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 23.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 68 от 1.08.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.; изм., бр. 105 от 2.12.2003 г., в сила от 8.12.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2006 г. се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.
ІІ.По жалбата на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”-гр.Бургас
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:
т.1.Първото оплакване, което се поддържа в жалбата е за допуснато нарушение на чл.2а от ЗНА. В тази насока се навеждат аргументи, че при изготвянето на промените на §3 не е било взето становището на засегнатите лица.
Така направеното оплакване е неоснователно. Съгласно чл.2а от ЗНА, лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, се уведомяват преди неговото приемане ; уведомяването се извършва чрез изпращането на проекта до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин, като в срок не по-кратък от един месец засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган. Атакуваните разпоредби на §3 не създават законови задължения, а само регламентират сроковете, в които следва да бъдат изпълнени законови задължения, създадени по силата на други правни норми, респективно въвеждат принудителни мерки при неизпълнението на тези задължения. Отделно от това следва да бъде посочено, че жалбоподателят не е представил никакви доказателства относно предмета си на дейност, за да се приеме, че той попада в кръга на лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт по смисъла на чл.2а от ЗНА.
т.2. Другото основно оплакване, което се поддържа в друга жалба вх.№ Ж-2254/17.05.2006год. е за противоречие на атакуваните норми с разпоредбата на чл.5 от Закона за националната стандартизация /ЗНС/.
Така направеното оплакване също е неоснователно.
Разпоредбата на чл.5,ал.1 от ЗНС действително предвижда, че българските стандарти се прилагат доброволно. Но същият закон не съдържа забрана по силата на норма на друг закон или друг нормативен акт да бъде извършено препращане към българския държавен стандарт. В този случай БДС се превръща в задължително правило на поведение по силата на препращащата правна норма.
По изложените съображения следва да бъде прието, че жалбата на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”-гр.Бургас се явява неоснователна и ката такава следва да бъде отхвърлена.
ІІІ.По жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков от гр.Варна
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
т.1. Първото основно оплакване, което се прави в жалбата, е за несъответствие на Наредба № І-45 с нормите на ЗДвП. В тази насока се твърди, че ЗДвП не е предвижда редът за регистраране да включва неоднократна или периодична пререгистрация на превозни средства или служебно прекратяване на регистрацията, извършена надлежно по стария ред и включваща правото на превозните средства да участвуват в пътното движение, като по този начин министърът е надхвърлил правомощията си, дадени му с чл.140,ал.2 от ЗДвП. По изложение по-горе в І.т.1. мотиви на настоящето решение направеното оплакване се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.
т.2. Другото основно оплакване, което се поддържа в жалбата е за несъответствие на обжалвания акт и разпоредби с целта на ЗДвП. По изложените в І.т.5 мотиви оплакването се явява неоснователно.
т.3. В жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков се прави и оплакване за несъответствие на Наредба № І-45 със чл.14 от ЗНА.
Направеното оплакване е неоснователно.
Нормата на чл.14,ал.1 от ЗНА определя, че обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. Алинея втора на същия член пък разпорежда, че обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден. Мотиви относно правната регламентация на обществените отношения в процесната материя са изложени по-горе. На тази плоскост следва да бъде допълнено, че от влизането в сила сила на Наредба № І-45 се въвеждат нови изисквания по отношение на табелите с регистрационен номер. С оглед на тези нови изисквания с наредбата е реггламентиран и въпросът за заварените регистрационните табели на превозните средства, които не отговарят на новите изисквания. В този смисъл нормативният акт регулира заварени обществени отношения, а не предава обратно действие на правни норми. Все в тази връзка не може да се възприеме и тезата, че с обжалваният акт с обратна сила се въвеждат санкции, което съставлява противоречие с нормата на чл.14,ал.3 от ЗНА. По легален път с нормите на §3 от ПЗР на наредбата е определен срокът, до който продължава действието на старите регистрационни номера и в който собствениците на превозни средства следва да извършат подмяна на същите, а с нормата на ал.3 е определена принудителната административната мярка при неизпълнението на това задължение.
т.4. В жалбата се прави и оплакване за несъответствие на атакуваните разпоредби с нормата на чл.60 от Конституцията. Навеждат се доводи, че негативните последици от крайния срок са най-вече за по-бедните собственици, които по обясними причини притежават голям процент от подлежащите на пререгистрация автомобили.
Оплакването е неоснователно.
Разпоредбата на чл.60,ал.1 от Конституцията определя, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. С обжалваните разпоредби се създават задължения за промяна/смяна/ на регистрационните табели предвид въвеждането на нови изисквания към тях. Следователно, изискването за промяна не е свързано по никакъв начин с доходите и имуществото на гражданите, а с факта, че регистрационните табели на притежаваните от тях превозни средства не отговаря на въведените изисквания.
т.5. В жалбата се прави оплакване за противоречие на разпоредбите на чл.14,ал.2,т.2 и чл.21,ал.1 от Наредбата с раздел V на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ, както и с чл.12,ал.2 от ЗАОФЮЛ , чл.4 и чл.11,ал.3 от ЗАП и чл.12,т.1 от ЗВАС, като се излагат и съответните доводи в тази насока.
Направените оплаквания са неоснователни.
Разпоредбата на чл.14,ал.2,т.2 от наредбата определя, че превозното средство се представя задължително за идентификация освен в случаите на . подмяна на свидетелството за регистрация при запазване на собствеността. Нормата на чл.21,ал.1 от наредбата постановявя, че възстановяване на регистрацията може да се извърши при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 – 17. Цитираната Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ, не е по-висок по ранг нормативен акт, за бъде извършена преценка за съответствие. Освен това, тя регламентира размера на съответната държавна такса, а не и изисквания за регистрация на превозни средства. Цитираните разпоредби на ЗАОФЮЛ и ЗАП регламентират други обществени отношения, поради което разпоредбите на чл.14,ал.2,т.2 и чл.21,ал.1 от Наредба № І-45 не са в противоречие с тях.
По жалбата на Валери Ганчев Даскалов от гр.Русе.
Разгледана по същество тя също е неоснователна.
т.1. Първото оплакване, което се поддържа в жалбата, че издавайки атакуваните разпоредби на § 3,ал.1 и 3 от ПЗР на наредбата министърът на вътрешните работи е излязъл извън делегираните му по закон правомощия. Конкретно в тази насока се излогат и доводи, свързани с мотивите на решение № 7802 от 23.07.2003год. на Върховния даминистративен съд по адм.д. 3048/2003год. , с което е отменен чл.1,ал.1 от наредбата относно думата «условията». Направеното оплакване е неоснователно, като в тази насока следва да се имат предвид мотивите по І.т.1 от решението. Що се касае до цитираното решение на ВАС, то следва да бъде посочено, че в мотивите на същото е направен изводът, че «ред» и «условия» са две различни понятия, с различно съдържание и в този смисъл регламентирането на „реда“ за извършването на дадена дейност става с процесуалноправни норми, а регламентирането на „условията“ – с материалноправни норми. Атакуваните разпоредби регламентират срокове за изпълнение на задължения, респективно принудителни административни мерки при неизпълнението им. В този смисъл същите се явяват процесуални, а не материално правни норми, и по логиката на цитираното решение министърът е в правото си да издава такива.
т.2. Друго оплакване, което се прави в жалбата, е за противоречие на атакуваните разпоредби с чл.5 от ЗНС. По изложените по ІІ.т.2 мотиви от решението оплакването е неоснователно.
т.3. В жалбата се твърди, че нормата на §3,ал.3 от наредбата е противоречива, несъстоятелна и противозаконна, като конкретно се сочи несъответствие с нормите на чл.144 и чл.145 от ЗДвП, както и други разпоредби на самата наредба. Направеното оплакване е неоснователно. Цитираните норми на чл.144 и чл.145 регламентират въпроса за промяна на собствеността на моторните превозни средства, която промяна води при всичи случаи и до промяна на регистрацията. На практика в жалбата се сочи конкретен казус, при който ако бъдат спазени всички законови изисквания при промяна на собствеността на МПС ще се извърши и поставяне на нови регистрационни табели, отговарящи на съответния БДС. В този ред на мисли не съществува противоречие между нормите на § 3,ал.1 и 3 от ПЗР на наредбата и чл.144 и 145 от ЗДвП.
т.4.Последоното оплакване, което се поддържа в жалбата, че ЗДвП не съдържа терминология и текс «служебно прекратяване на регистрацията» , поради което с въвеждането на подобна мярка като резултат от неизпълнено условие да бъдат подменени регистрационните табели министърът на вътрешните работи е нарушил чл.140,ал.2 от ЗДвП. По изложените в І.т.4 мотиви оплакването се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.
Предвид на гореизложеното следва да бъде прието, че жалбата на Валери Ганчев Даскалов се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Водим от горното и на осн.чл.23 от ЗВАС, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБИТЕ на “Сдружение за транспортна дейност и услуги авто 94”—гр.Варна, представлявано от председателя Димчо Иванов Иванов, със съдебен адрес гр.Варна, ул.»пирин» № 30,вх.Б, ап.54, ; сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност “Съюз на застрахованите в България”-гр.Бургас,ж.к.»Лазур»,бл.7, вх.А, представлявано от председателя Георги Петров Бакалов, ; на Юлиян Атанасов Чолаков от гр.Варна, бул.»Владислав Варненчик» № 133, бл.40,вх.А, ап.43, ЕГН 5409161102 и на Валери Ганчев Даскалов от гр.Русе, ул.»Черно море» № 2, вх.Б, против НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г.),издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., изм., бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.11.2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 23.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 68 от 1.08.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.; изм., бр. 105 от 2.12.2003 г., в сила от 8.12.2003 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2006 г., в това число чл.14,ал.2,т.2, чл.21,ал.1 и § 3, ал.1 и 3 от ПЗР от същата наредба, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Йордан Константинов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Бисерка Коцева
/п/ Анна Димитрова
/п/ Мариника Чернева
/п/ Румяна Монова

Критични мнения към ГЕРБ

вторник, юли 20th, 2010

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 11654
Той смята, че бившият премиер и цар е най-подготвен за поста президент. „Няма президент, канцлер, който като дойде в България да не ме пита: Какво прави царя“, отбеляза Борисов.

Тъпо и неадекватно. Ако иска да си строши главата, нека го издигне за президент.
Създадено: 12.6.2011 г. 15:11:43   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 11654
Пенсиите ще скочат, но само на 10-15 процента от пенсионерите – обясни финансовият министър Симеон Дянков пред Би Ти Ви.

Дянков уж беше против дискриминацията, пък сега я лансира в още по-голям размер. Социално-политически безчувствен тип. Прогледнало сляпо.
Създадено: 08.6.2011 г. 13:26:51   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 11655
Мдаа, да подлъжеш в тази ситуация 90% от 2 200 000 пенсионери, че ще им вдигаш пенсиите си е чиста проба предизборно харакири.
Когато някой е глупав, това е за дълго!

Мишосп,
Дянков не е глупав, а политически и социално безчувствен „технократ“. Той не се интересува от вълненията, които предизвиква у пенсионерите и отрицателните емоции у тях. Някъде бях чел, че дори собственият му баща го вижда само по телевизията.
Създадено: 12.6.2011 г. 15:33:13   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

   По време на посещението си в Израел тази седмица министърът на външните работи Николай Младенов посети и Стената на плача в Ерусалим. „Европейските въ » Страници: 1 2 3 4 5   michos  68  04.7.2010 г. 11:47:37 
От линка на СИНДБАД:

Ники се залюбва с бившия министър председател и шеф на СДС Филип Димитров –

Нищо чудно, че Младенов върви по стъпките на ФД. Той е единственията чужд премиер, посетил окупираните от Израел Голански възвишения, с което предизвика силно отрицателна реакция в целия арабски свят. Даже си мисля, че историята с медицинските ни сестри в Либия беше в определен смисъл резултат на това посещение.

 
Странно нещо са сроковете в България – ето и за пререгистрацията 3 години и срокът минал.. И всичко в държавата е така. Дават срок и 20 години да е.. сещат се чак в края на срока за да отбележат, че никой не бърза и чака последния момент. Ами така ще е, щото в България, колкото по-късно спазиш законово изискване, толкова по-голям шанс имаш да не си прецакан. Ето тия които си смениха паспортите през 2002/масовата смяна беше 2000/ сега са на далавера. Да не говорим за 50лева за отчет?? Безумна такса. А уж таксите трябва да покриват само разходите/поне 10 пъти ги надхвърлят/. И най-голямата подигравка -този отчет може да се вземе от НАП. Ама друго е, заради 200 мързеливи чиновника 500000 фирми да им ходят на крака, че и да дават по 50 лева за тоя дето духа.Не се научиха, че за изпълнението на сроковете трябва да не се сещат в крайния срок, а да създадат такава организация, че пререгистрацията да тече постоянно и още първата година ако няма достатъчно пререгистрации да се премине към отделни срокове за отделните фирми например по булстат. А не в последния момент – а какво стана със срока

 
алабала12,
Няма да се изненадам ако бъде използван „опита“ от пререгистрацията на автомобилите и се появят фирми на „наши хора“, които срещу определена сумичка кеш ще правят пререгистрацията на фирмата без чакане на опашка.
ПП.
И да се види кой всъщност ще прибира тези 50 лв. за публикуване на отчетите. Ако само 500 000 фирми дават тази сума, това означава, че някой ще прибира годишно 25 милиона лева. Кой е той? Частна фирма, държавна институция?

СЕГА – Политика
Гореща тема  Сега онлайн: Николай Младенов: В Европа опростяваме нещата по отношение на Израел » Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     191  05.7.2010 г. 06:21:30 
„Външните министри на Европейския съюз не винаги имат точно разбиране за това, срещу което е изправена държавата Израел, а Турция реагира „малко прекалено силно“ на епизода с флотилията за Газа“, заявява българският външен министър Николай Младенов …

 
Политическото недоносче Младенов показва „некомпетентността“ на външните министри на ЕС, които нямат капацитет за неговото „точно разбиране“ за държавата Израел. И хич не си мисли как ще гледат на него тези министри при бъдещите им срещи! Може би ще им организира семинар за преквалификация?

Редактирано от – Mitev на 03/7/2010 г/ 11:09:11

 

Сега онлайн: Борисов: Лошо е, че Доган е милионер » Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9     122  30.6.2010 г. 10:24:18 
Въпросът защо депутатите успяват да спестят от политика, а обикновените хора не могат да го направят от надниците си, премиерът репликира със статистика от БНБ: От началото на годината депозитите на българските граждани в банките са нараснали със 7 млрд., спестени от заплатите им.

 
Крайно време е премиерът да спре да се позовава на спестените пари и да ги свързва с всички български граждани. Спестяванията са нараснали за сметка на парите на 5-10 процента от населението, които имат пари и се възползват от високите лихви. А мнозинството от българските граждани се „радват“ на порасналите си дългове или на това, че едва-едва са свързали двата края.
ПП.
На практика за да бъдат спестени 7 млрд. лева е достатъчно един процент от населениет (70 х. души) да внесат по 100 х. лева за да се получи въпросното нарастване на депозитите.

Редактирано от – Mitev на 29/6/2010 г/ 17:37:24

 

 
 СЕГА – Политика
Стара тема  Сега онлайн: ГЕРБ изключи Дани Каназирева » Страници: 1 2     23  01.7.2010 г. 20:46:28 
Лични впечатления от работата на Дани Каназирева като общински съветник нямам. Във връзка с предложението ми за оптимизация на масовия градски транспорт в Пловдив, направено в Отворено писмо до Областния управител Иван Тотев /ГЕРБ/, до председателя на Общинския съвет Илко Илиев/ВМРО/ и кмета Славчо Атанасов /ВМРО/ потърсих контакт със съветници от ГЕРБ за да подкрепят това предложение. Изпратих материалите и на Дани Каназирева, свързах се два пъти по телефона с нея, но до среща и обсъждане на идеята не се стигна, тъй като тя ме насочи към друг общински съветник от ГЕРБ.Между другото областният управител Иван Тотев също не реагира на двете писма, които му изпратих. Натиснете тукПП.Не ми хареса тонът и съдържанието на сводката от Пресцентъра на ГЕРБ. Силно ми напомни за начина на действие на БКП. Липсва конкретика, затова пък са изобилни общите квалификации и човек не може да си направи извод кой крив, кой прав.
Сега онлайн: Борисов: Няма да сваляме заплати и пенсии, няма да вдигаме данъци » Страници: 1 2 3 4 5 6     79  26.6.2010 г. 13:05:10 
Мitev,По-важно за България и за Теб е твърдата позиция на Идола Ти-Министъра на финансите С.Дянков.

 
Вила,
очевидно не се смущаваш от обстоятелството, че може да напишеш очевадна неистина. Идол ми бил Дянков. Очевидно не съм знаел преди ти да ми кажеш, че Дянков ми е идол, тъй като в противен случай не бих написал по адрес на идола си:

ГЕРБ обмисля вдигане на плоския данък върху доходите » Страници: 1 2 3 4 5 6 7 Iwan Wazow 97 22.6.2010 г. 19:13:54…президентът Първанов представи доклад на своите съветници с предложение за отмяна на 10-процентния данък и замяната му с прогресивна ставка, вицепремиерът Дянков окачестви идеята като малоумна.В конкретния случай реакцията на Дянков е малоумна.

 
ПП.
Защо не ми каза по-рано, че Дянков ми е идол, а ме остави да напиша, че има малоумни идеи!?!

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 8953
От статията:

…разсея мълчанието само за да демонстрира блестящото си чувство за цинизъм, като се оплака, че и той протестира, задето Наоми Кембъл не му е секретарка.

Не само цинизъм, но и простотия, а като му гледам снимката, очевидно и нарцисизъм. Много бях доволен от него заради пробива му в Кърджали при Доган. Не съм виждал нито една негова скулптура и нямам мнения за него като за скулптор.
Но за поведението му в сферата на културата имам в момента само едно впечатление – държи се като слон в стъкларски магазин.
Създадено: 24.7.2010 г. 18:41:55   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 9148
Падението на Божидар Димитров заслужава дори още по-хаплива карикатура. Палячо без капчица морал и уважение към съгражданите си. Един път за него са шибани, сега пък ги приравнява с идиоти, които следва да повярват на приказките му за проглеждане като резултат от чудотворна сила на мощите. Историкът се опита да ни запрати обратно в тъмното средновековие.
Създадено: 31.8.2010 г. 13:25:01   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението
Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 9480
Вноските за купуване на осигурителен стаж ще се плащат само накуп

Глупаво решение, което ще елиминира много потенциални купувачи на недостигащ стаж. От което ще страдат както хората, които не могат да съберат цялата сума на куп, така и самата система, която ще събере по-малко средства.
Създадено: 09.12.2010 г. 11:53:40   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 9851
МВР ще глобява 140 000 за новите лични документи. Това е наглост!
Не, това е България и Цвъцковото й МВР.

Стерн,
това е бюрократична наглост на хората от МВР, занимаващи се с личните документи и политическо късогледство на тези, най-отгоре, които ги ръководят. Но, всички грешки се заплащат – първо от потърпевшите граждани, след това от допусналите ги политици (евентуално на изборите).
Но все пак да припомня, че министър Румен Петков си позволи да обяви служебно спиране на над 1 250 000 автомобила от 01.10.2006 г. заради несменени регистрационни табели. При положение, че съобразно чл. 141 от Закона за движение по пътищата тези табели са безсрочни, т.е. не може с наредба да им се слага краен срок на валидност.
Та в крайна сметка, безобразие е липсата на политическа и социална чувствителност в ръководството на МВР и ГЕРБ по въпроса за личните документи и опашките за тяхната подмяна, но същевременно трябва да се посочи, че новите още не са достигнали мащабите на гаврене с народа на предшествениците си.
Наглост и безочие е когато капацитетът на МВР не е достатъчен да осигури цивилизована подмяна на документите, без всекидневни опашки, да се глобяват за това гражданите.
Създадено: 08.1.2011 г. 11:38:07   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 10064
Ааах, Митев, Митев. Плюеш Яне заради твойте пусти табели. За чий той требе да се занимава с твойте табели. Ходи се съди до дупка, мое и ти да научиш правото като Петров.

Отврате,
отвратително е, когато пишеш горното без да прочетеш и да разбереш, че:
1. критикувам ЯЯ за това, че не му направи впечатление как с наредба І – 45 на МВР за смяна на номерата, издадена от правителството на Костов, бе погазен чл. 141 на Закона за движение по пътищата, съгласно който табелите и регистрацията на автомобилите (с изключение на някои единични специфични случаи – напр. временен внос) са безсрочни. Нали е за законност? Защо мълчи за неспазването на закона?
2. критикувам ЯЯ за това, че не реагира на лъжата на БСП и Ко, че това мероприятие е изискване на ЕС.
3. критикувам ЯЯ за това, че не реагира, когато тази акция и три-четиридневните опашки, причинени от нея пред пунктовете на КАТ, предизвика загуба от стотици милиони левове непроизведен брутен вътрешен продукт.
4. критикувам ЯЯ за това, че не проронва нито дума за корупцията, свързана с осигуряване на услугата без чакане на опашка.
5. и т.н. мога да ти посоча още много подобни факти.
Докато се намират хора като теб, ще се намират и условия от населението да се смъкват големи суми в полза на наши хора. По сведения в интернет, от населението са отчуждени около 200 милиона лева при тази акция, които очевидно отидоха в партийни касички, щом всички партии в България, парламентарни и извънпарламентари, включително ГЕРБ и Атака, онемяха и още са неми по въпроса.
Ти очевидно си на нивото на Цветан Цветанов, който заяви пред мен, че тогава „те искаха да понапълнят бюджета“ (те , т.е. правителството на Станишев). Тоест, не си в час, точно като него, по този въпрос.
А как реагира по тази тема МВР под негово ръководство по тази тема, виж
http://www.mitev.eu/?p=1610 Target=_Blank id=url>Натиснете тук
Чети, не се изказвай неподготвен, щото става отврат за теб.

Редактирано от – Mitev на 17/1/2011 г/ 18:13:17

Създадено: 17.1.2011 г. 18:10:35   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 10117
Митев,
Може ли едно въпросче?
Ти каза:
… аз, слепецът политчески, продължавам наивно да твърдя, че в България демокрация (от гръцки – власт на народа) няма и няма….То и аз така мисля, ама не за това става дума, а за това, дето вашия безалтернативен минпред обяви, че демокрацията ни била в повече. Как съвместяваш тези две мнения, направо не знам.

Карамфилов,
ами просто не ги съвместявам. Борисов греши. Не демокрацията ни е в повече. А безотговорността, престъпността, демагогията, клеветите и т.н. недемократични белези са ни определено в повече.

Редактирано от – Mitev на 23/1/2011 г/ 16:04:33

Създадено: 23.1.2011 г. 16:03:58   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Mitev
[Златен]
от BulgariaОбщо мнения: 9652

 

Господин Дянков,
Попитах Ви:

Господин Дянков,
когато се въвеждаше плоския данък, тогавашният премиер Станишев заяви, че от неговото въвеждане ще спечелят хората с високи заплати (над средната) – т.е. малцинството в България, към което спада и политическата властова върхушка. На мнозинството българи Станишев обеща, че държавата ще вземе мерки те да не загубят от въвеждането на единната ставка.
Вие очевидно сте съгласен да спечели малък процент от населението, а голямата част от заетите да не загубят. Стигам до този извод след вашата реплика, че идеята за премахването на плоския данък е малоумна. Прогресивно-подохдното облагане съществува в мнозинството от държавите в света, включително в развитите западни държави. Плоският данък съществува в малко държави, предимно бивши социалистически. В тази връзка ви питам – мнозинството държави, включително най-развитите, малоумни ли са след като не прилагат плоския данък?
Битхе ли дали данни колко са били приходите от ДОД преди въвеждането на плоския му вариант и след това?
ПП.
Пропуснах да ви попитам дали смятате, че плоският данък щеше да бъде въведен в действие ако представителите на властта бяха в положението на мнозинството хора – т.е. да очакват, че им е осигурено да не загубят, а не да спечелят увеличение на доходите си.
Моят отговор на този въпрос е – НЕ, нямаше да бъде въведен. Лицемерието на властта е едно от най-ужасните неща на този свят.

Отговорихте ми:

Re: MitevНе мисля, че Естония, Латвия, Литва или Словакия са „малоумни държави”. Не знам какво разбирате под „малоумна държава”.Въвеждането на плоския данък е едно от най-важните постижения на предишното правителство. Стоя зад плоския данък, за нашите условия това е най-удачния вариант.[/quote]
В качеството си на бивш вузовски преподавател по политическа икономия оценявам отговора Ви с оценка (слаб) 2.
Защото – избягнахте да дадете отговор на питането ми малоумни ли са мнозинството държави, включително най-развитите, след като прилагат прогресивно подоходния данък.
Избягнахте да вземете отношение по користните мотиви на властимащите за въвеждането на плоския данък.
Избягнахте да направите съпоставка на приходите от ДОД преди въвеждането на плоския данък в РБ и след това. Липсата на такава съпоставка в отговора Ви си обяснявам с това, че най-вероятно липсва положителен ефект за бюджета от въвеждането на плоския данък. Иначе не бихте пропуснали да посочите с колко са се увеличили приходите в бюджета от неговото въвеждане.
Направихте се на разсеян с твърдението „не знам какво разбирате под „малоумна държава“. Не аз, а Вие първи употребихте израза „малоумна“ за идеята да се възстанови у нас прогресивно-подоходното облагане и да се премахне плоския данък. Обяснявам нещо, което странно защо не сте разбрал сам – след като идеята за въвеждане на прогресивно-подоходното облагане на мястото на плоския данък у нас е „малоумна“ според Вас, логично е да оцените по този показател развитите държави като „малоумни“ след като не се ползват от плоския данък.
Това, че стоите зад плоския данък, показва кому служите всъщност. Този, комуто служите с позицията си по този въпрос във всички случаи не е мнозинството от българския народ. А понятието социална справедливост очевидно за Вас е мръсна дума.
Показателно е и обстоятелството, че не намерихте начин да защитите властта от моето обвинение, че лицемерието и е едно от най-ужасните неща. Страните, които посочвате, че не смятате за малоумни, се управляват от посттоталитарни субекти на властта като в България. И те по същите фалшиви мотиви въведоха плоския данък. А Вие стоите зад него, но не се опитвате дори с две три изречения да защитите позицията си. Това е симптоматично.

Редактирано от – Mitev на 24/12/2010 г/ 13:02:01
Създадено: 24.12.2010 г. 12:07:06         

 

Mitev
[Златен]
от BulgariaОбщо мнения: 9652

 

Господин Дянков,
попитах Ви още:

Mitev
Господин Дянков,
колкото пъти мина през пловдивския квартал Шекер махала с автобус 113, толкова пъти виждам на улицата в разстояние от около километър и половина (колкото е обиколката на квартала), няколко десетки цигани и циганки, включително малки деца, които на десетина метра едни от други съвсем открито протягат към минувачите ръце, в които държат и предлагат контрабандни цигари. Предполагам, че картината е подобна навсякъде в страната в подобни квартали. Това известно ли е на вас и на подчинените ви данъчни служители? Ако е известно, означава ли, че има негласна договорка тези продавачи на контрабандни цигари и други стоки да не се санкционират от властта? Ако ви е неизвестно, смятате ли, че властта добре си върши работата, щом не забелязва такива неща?

Вие ми отговаряте по следния начин:

Re: MitevНа конкретния ви въпрос: не, няма негласна договорка продавачи на контрабандни цигари да не са санкционирани от властта. Това е нелепо.Приходните агенции непрекъснато са под пара и се справят много добре. По отношение на контрабандата на цигари – хората на Танов са задържали над 242 милиона къса от началото на годината. За сравнение, в периода 2007-2009 г. общо количество задържани контрабандни цигари е 54 милиона къса.

Похвално е това, което са направили хората на Танов. Но аз Ви питах защо месеци наред не се вземат никакви мерки от териториалната агенция на НАП в Пловдив, (предполагам, че положението е подобно навсякъде в страната и не става въпрос само за Пловдив) срещу откритата, дразнеща липса на каквито и да било мерки срещу посоченото явление. Попитах Ви дали това явление Ви е известно или не, но отговор не получих. Очаквах от Вас не само твърдение, че е нелепо да има такава негласна договорка, а също да се ангажирате в отговора си, че ще вземете необходимите мерки явлението – открито, демонстративно предлагане от десетки цигани по улицата на контрабандни цигари (и не само цигари) да бъде ограничено. Дано е случаен този Ваш пропуск за реакция на конкретен сигнал, какъвто се съдържаше в моя въпрос.
Но започвам да се съмнявам.
Нямам причина да съм доволен от Вашия отговор по този въпрос.
Редактирано от – Mitev на 24/12/2010 г/ 15:32:02
Създадено: 24.12.2010 г. 12:50:47         

Mitev
[Златен]
от BulgariaОбщо мнения: 9652

 

Господин Дянков,
а защо подминахте без отговор този въпрос:

Парламентът прие да се купува стаж до пет години само с плащане наведнаж на цялата сума за целия период?
Според мен това е глупаво решение, което ще елиминира преобладаващата част от потенциалните желаещи да закупят стаж поради липса на въпросната сума, както и поради наличието на по-добри варианти за влагане на такава сума при съществуващите банкови лихви по депозитите. Освен че ще бъдат ощетени мнозинството от желаещите да закупят стаж, ще бъде ощетена и системата на НОИ, тъй като по такъв начин в нея в крайна сметка ще постъпят по-малко средства.
Ще се радвам, ако ми докажете, че греша.

Като имам предвид горецитираните отговори и липса на отговори на моите въпроси, не се изненадвам, че не отговорихте и на последното ми питане:

В заключение последен въпрос.
Не виждате ли, че с хладното си, бих казал доста често безцеремонно, отношение към проблемите на различни социални категории и групи хора вредите на каузата на ГЕРБ и подкопавате доверието в тази партия? Трудно ли ви е да бъдете по-диалогичен, по-доказателствен, когато заемате определени позиции или считате, че хората в България не заслужават да им се обяснява и доказва, че предлаганите решения са обективно необходими?
Имате ли такива доказателства за обективната необходимост от всички предприемани от вас мерки?

Не мога да дам оценка на всичките Ви действия като министър тъй като ми липсва първичната информация, обусловила едни или други решения. Но ако съдя по отговорите Ви на моите въпроси, друга оценка освен слаба не мога да Ви пиша. Вие сте във възрастта на моите деца. Поради което ще си позволя един съвет към Вас. Опитайте се освен финансист да бъдете и политик и повече да уважавате хората на България.
Редактирано от – Mitev на 24/12/2010 г/ 15:40:33
Създадено: 24.12.2010 г. 15:21:22         

 

Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 11059
От стенограмата:

… най-малко БСП имат право да говорят за използване на децата за политическа агитация. Тяхната партия ме караше да ходя с червена връзка. Тяхната партия насила ме караше, те ми опорочиха детството

Глупаво иззказване на Борисов.
Пионерското движение спомагаше за формиране на много добродетели в подрастващото поколение. В други страни се трансформира в скаутско движение, а у нас преобладаващата част от децата са оставени под въздействието на най-лошите образци на улицата.
ПП.
Как ли се е противопоставял тогава на насилието да носи червена връзка. И как ли е плакал пред баща си и майка си, че са му опорочавали детството.
Още един път ще кажа – глупаво изказване.

Редактирано от – Mitev на 21/4/2011 г/ 16:45:06

Създадено: 21.4.2011 г. 16:40:13   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 11059
Бойко Борисов: БСП ми опорочи детството
Не само на него, а на милиони!

Вегетарианец,
БСП не е опорочавала детството на Борисов, защото тогава имаше БКП. Детството при управлението на БКП за огромното мнозинство от българските деца бе несравнимо по-добро в сравнение със сегашното детство на мнозинството български деца. За сегашното много по-тежко положение на огромен брой деца основна вина има БСП и нейното управление чрез нейните креатури – уж независими от нея десни партии.
ПП.
Сега охолно детство имат предимно децата на новоизпечените капиталисти и политици – предимно бивша номенклатура на БКП и ДС, както и децата на едрите реститути.

Редактирано от – Mitev на 21/4/2011 г/ 16:54:13

Създадено: 21.4.2011 г. 16:51:27   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението