Archive for the ‘Интересни постинги на колеги във форума на в-к „СЕГа“’ Category

Жалба до ОДП – гр. Габрово

четвъртък, март 20th, 2008

До директора на
Окръжна дирекция на полицията
Гр.Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545, л.к. 141440595, издадена от МВР в гр. Пловдив на 09.06. 2000 година.
Уважаеми господин Директор,
на 20.09.2007 г. ми бе съставен акт № 093755 от служители на РПУ гр. Габрово. Подадох възражение до началника на същото РПУ срещу акта, но в отговор получих наказателно постановление № 3984/07 за глоба в размер на 20 лв. и Заповед за ПАМ № 3984 са спиране на микробус № РВ 6667 К от движение. Безкрайна бе изненадата ми от това, че микробуса е спрян от движение с позоваване на чл. 171 т.2. буква “в”, защото това предполага липса на застраховка ГО, а пък аз имам такава.
В отговор на действието на началника на РПУ гр. Габрово подадох чрез РПУ гр. Габрово жалба до Габровски районен съд с вх. № 6007 от 23.11.2007 г. В резултат на това началникът на РПУ гр. Габрово не отмени цитираната заповед за ПАМ въпреки представеното нотариално заверено копие от застрахователната ми полица и от талон за ГТП, а в Районен съд гр. Габрово бе образувано АХ дело № 1172/2007 г.
Съдът се произнесе и отмени наказателно постановление 3984 от 18.10.2007 г. като неправилно и незаконосъобразно. Съдебното решение влезе в сила на 07.03.2008 г. Съдът обаче отказа да се произнесе по Заповедта за ПАМ с мотив че тя следва да се обжалва пред наказващия орган. Наказващият орган отказа да я отмени преди делото, а след влизането в сила на съдебното решение изпратих заявление до началника на РПУ гр. Габрово в този дух, но до момента нямам отговор. По тази причина се обръщам към Вас и вярвам, че ще се разпоредите да бъде отменена горепосочената абсурдна Заповед за ПАМ.. А що се отнася до причината за съставения ми акт и моето отношение към подобна практика, ако влезете в интернет страница www.mitev.eu ще получите много богата информация по въпроса. Коректно е да Ви уведомя, че там ще бъде публикувана и цялата преписка по съставения ми акт.
Пловдив, 18.03.2008 г. С уважение: Димитър Митев.
Приложение: Копие от застр. полица № 06507/0112337 на ДЗИ „Общо застраховане”

Заявление за допълване на решение от съда.

сряда, март 12th, 2008

До Районен съд
гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН 4408084545, живущ в гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6, ЛК № 141440595, издадена от МВР – Пловдив за допълване на съдебно решение за гражд. АХ дело № 1172/2007 г. на Габровски РС. Моля почитаемият съд да се произнесе по точка 2 от жалбата, изпратена чрез РПУ гр. Габрово до Габровски районен съд, а именно да бъде отменена Заповед № 3984/2007 за прилагане принудителната административна мярка спиране от движение на микробус РВ 6667 К. Тази заповед следва да се обжалва пред наказващия орган и аз считам, че съм извършил това, като чрез него съм изпратил жалбата си до почитаемия съд. Приложената заповед е издадена с позоваване на чл. 171 т. 2, б. „в” който санкционира липсата на задължителна застраховка Гражданска отговорност. Наказващият орган, чрез който съм изпратил жалбата си към почитаемия съд, е могъл да отмени заповедта за ПАМ, съобразявайки се с приложената застрахователна полица, от която личи, че не съм извършил незаконосъобразно действие за което е наложено спирането на МПС от движение. Наказващият орган не се е съобразил с фактическите обстоятелства и не е пожелал да отмени издадената от него заповед за ПАМ, поради което моля почитаемия съд да допълни постановеното съдебното решение с което се отменява НП 3984/18.10.07, за което благодаря , с решение по т. 2 от жалбата ми.
Ако почитаемият съд счита, че вземането на решение по настоящото ми заявление е извън неговите правомощия, моля да бъде образувано отделно дело по точка 2 от жалбата ми и да бъде насочено към съответния компетентен орган или към съответния второинстанционен съд.
Тъй като съм от Пловдив и идването ми до гр. Габрово изисква много време и средства, моля почитаемият съд да прояви разбиране и да ми бъде изпратен заверен препис от съдебното решение на посочения в началото на настоящото заявление адрес.
С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
До господин началника на
РПУ – гр. Габрово
З А Я В Л Е Н И Е
от Димитър Николов Митев, живущ гр. Пловдив, ул. Милин камък 6, ЕГН 4408084545 във връзка със Заповед за принудителна административна мярка № 3984/2007 издадена от началника на РПУ – гр. Габрово на 18.10.2008 г.
Господин началник,
на 21.09.2007 г. Ви изпратих възражение по повод на акт № 093755 от 20.9.2007 г. Вместо да отмените съставения акт издадохте наказателно постановление № 3984/07 с което ми налагате глоба от 20 лева и заповед за прилагане на ПАМ № 3984/07 с която спирате от движение притежавания от мен микробус Рено Трафик с рег. № РВ 6667 К.
В отговор на моя жалба Габровския районен съд отмени цитираното по-горе наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Решението на съда не бе обжалвано и влезе в сила на 07.03. 2008 г. Съдът обаче отказа да отмени цитираната по-горе заповед за ПАМ, защото същата трябва да се обжалва пред накаазващия орган. В заявлението до Габровски районен съд, изпратено чрез ръководеното от Вас РПУ, съм приложил нотариално заверен препис от застрахователната полица за застраховка ГО. Вие не пожелахте да отмените цитираната заповед за ПАМ, защото очевидно не Ви направи впечатление абсурдността на издадената заповед за спиране от движение на притежаваното от мен превозно средство с позоваване на чл. 171 т.2 буква „в”, за липса на застраховка ГО, въпреки че имам сключена такава застраховка, а освен това в преписката съм приложил и нотариално заверен документ за годишен технически преглед. С настоящото заявление настоявам възможно най-бързо да отмените цитираната по-горе заповед за принудителни административни мерки, тъй като е незаконосъобразна и неиното изпълнение вече ми причини достатъчно материални щети и психически тормоз. В заключение е коректно да Ви уведомя, че цялата преписка по случая ще бъде публикувана в интернет страницата /www.mitev.eu/“ www.mitev.eu където са публикувани още много други документи и статии за уникалната българска смяна на номерата на автомобилите.
Пловдив, 09.03. 2008 Г. Димитър Н. Митев…………………………..

Жалба до Районен съд – Габрово

сряда, ноември 21st, 2007

Чрез РПУ гр. Габрово
                                                                                    До Районен съд
гр. Габрово
Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, ЕГН 4408084545, лична карта № 141440595, изд. на 09.06.2000 г. от МВР Пловдив, адрес: гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък 6
срещу:
Наказателно постановление №: 3984/07, Габрово, 18.10.2007. г. издадено от МИРОСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ на длъжност началник на РПУ към ОДП гр. Габрово, с което ми е наложена глоба в размер на 20 лв.. Според цитираното наказателно постановление съм извършил: ”1/ Друго нарушение на този закон и издадените въз основа на него нормативни актове, с което е нарушил: 1/Чл. 185 от ЗДвП. Глобата е наложена “На основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 185 предл. 1 от ЗДвП.”
2. Срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 3984/2007 г.съгласно която в съответствие с чл. 171 т.2 , б. „в” от ЗДвП ми е наложена ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ НА МПС ОТ ДВИЖЕНИЕ. Цитираният член и буква се отнася за лица, които нямат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
Вярвам, че почитаемият съд ще удовлетвори жалбата ми и ще отмени цитираните постановление и заповед, защото:
1/ не съм извършил никакво нарушение на закона за движение по пътищата /не случайно в наказателното постановление не е посочено какво нарушение съм извършил/ и
2/ имам сключена валдна застраховка “Гражданска отговорност”.
Прилагам:
1. Нотариално заверено копие от Комбинирана застрахователна полица № 06 5 07 0112337 на ДЗИ – Общо застраховане – Пловдив.
2. Нотариално заверено копие от контролен талон към знак за технически преглед № 10 4239631 на Министерство на Транспорта и съобщенията за спряното от движение МПС № РВ 6667 К.
Пловдив, 22.11.2007 г. С уважение: ……………………../Димитър Н. Митев/